กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 27 เม.ย. -19 พ.ค. 2563 รวม 48 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการพัฒนาชุมชนเปิดรับสมัครสอบพนักงาน

"กรมการพัฒนาชุมชน"

ลิงค์: https://ehenx.com/7035/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการเงินและบัญชี,นิติกร
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 48
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 เม.ย. – 19 พ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ประเภท : บริหาร/เทคนิค

อัตราว่าง : 13 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นักจัดการงานทั่วไป

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 21 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเงินและบัญชี

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 13 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นิติกร

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี , สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาการเลขานุการ, สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร, สาขาวิชาการจัดการทั่วไป, สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน, สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์, สาขาวิชาการโฆษณาประชาสัมพันธ์


นักจัดการงานทั่วไป

ได้รับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา


นักวิชาการเงินและบัญชี

ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี


นิติกร

ได้รับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศรับสมัครสอบ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง


นักจัดการงานทั่วไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศรับสมัครสอบ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง


นักวิชาการเงินและบัญชี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศรับสมัครสอบ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง


นิติกร

1. งานโดยสรุป

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานด้านนิติการภายใต้การกำกับแนะนำตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศรับสมัครสอบ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนพพัฒนาบทบาทสตรี ประวัติความเป็นมาโครงสร้างการบริหารงานกองทุน แนวทางการดำเนินงานกองทุน และยุทธศาสตร์กองทุน
 2. ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2559
 3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
 4. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540
 5. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550
 6. ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 7. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

นักจัดการงานทั่วไป

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนพพัฒนาบทบาทสตรี ประวัติความเป็นมาโครงสร้างการบริหารงานกองทุน แนวทางการดำเนินงานกองทุน และยุทธศาสตร์กองทุน
 2. พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558
 3. ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่ด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2559
 4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
 5. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540
 6. ระเบียบกระทรวยงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
 7. ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 8. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

นักวิชาการเงินและบัญชี

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนพพัฒนาบทบาทสตรี ประวัติความเป็นมาโครงสร้างการบริหารงานกองทุน แนวทางการดำเนินงานกองทุน และยุทธศาสตร์กองทุน
 2. พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558
 3. ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่ด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2559
 4. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540
 5. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
 6. ระเบียบกระทรวยงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
 7. ระเบียบกระทรวงการคลังว่ด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
 8. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเินทางไปราชการ พ.ศ.2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
 9. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง มาตรฐานการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ การบัญชี การรายงานทางการเงิน และการตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน
 10. ความรู้เกี่ยวกับด้านบัญชี การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การจัดทำรายงานทางการเงิน
 11. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

นิติกร

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนพพัฒนาบทบาทสตรี ประวัติความเป็นมาโครงสร้างการบริหารงานกองทุน แนวทางการดำเนินงานกองทุน และยุทธศาสตร์กองทุน
 2. พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558
 3. ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่ด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2559
 4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
 5. กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
 6. กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 7. กฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือนที่เกี่ยวข้องกับวินัยข้าราชการ
 8. กฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการดำเนินคดีของหน่วยงาน
 9. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

วิธีการสมัครงานพนักงาน กรมการพัฒนาชุมชน :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย. – 19 พ.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการพัฒนาชุมชน

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments