กระทรวงการพัฒนาสังคมและคว ามมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 มี.ค. -23 มี.ค. 2563

กระทรวงการพัฒนาสังคมและคว ามมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 มี.ค. -23 มี.ค. 2563

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

"กระทรวงการพัฒนาสังคมและคว ามมั่นคงของมนุษย์ "

ลิงค์: https://ehenx.com/6386/ หรือ
ตำแหน่ง: นักพัฒนาสังคม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เลย (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 มี.ค. – 23 มี.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศจังหวัดเลย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ

ด้วยจังหวัดเลย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักพัฒนาสังคม

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักพัฒนาสังคม

ได้รับปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  1. รับเอกสารคำร้องฯ ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงการขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ
  2. จัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศในระบบคอมพิวเตอร์
  3. การตรวจสอบ สรุป วิเคราะห์โครงการที่องค์การด้า่นผู้สูงอายุขอรับการสนับสนุน และการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพก่อนนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนและกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีจากกองทุนผู้สูงอายุ
  4. ประเมินผลโครงการ สรุป ตรวจสอบ วิเคราะห์ รายานการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติติดตามผลการดำเนินงานโครงการและเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพ
  5. เก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุนผู้สูงอายุ
  6. เสนอแนะแผนบริหารเงิน และทรัพย์สินของกองทุนผู้สูงอายุ ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุเพื่อพิจารณา
  7. จัดทำบัญชีเพื่อบันทึกรายงานรับ-จ่ายเงิน และรายงานการเงิน เสนอต่อคณกรรมการบริหารงานกองทุนผู้สูงอายุ
  8. จัดทำงบแสดงฐานะการเงินของกองทุนผู้สูงอายุ จัดทำประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารเงินกองทุนผู้สูงอายุ
  9. ปฏิบัติการร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและคว ามมั่นคงของมนุษย์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย ศาลากลางหลังเก่า ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 – 23 มีนาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.042811293

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการพัฒนาสังคมและคว ามมั่นคงของมนุษย์

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments