สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 มี.ค. -20 มี.ค. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ "

ลิงค์: https://ehenx.com/6339/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 มี.ค. – 20 มี.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ด้วยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ประสานแผน ประมวลแผน เกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการจัดทำแผนหรือโครงการของส่วนราชการ และปฏิบัติงานด้านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ อาทิ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  1. ประสานงานและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563
  2. พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของ ปส. ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและประชาชน
  3. ประสานงานและรวบรวมข้อมูล ในการติดตามและประเมินผลภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564
  4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิชาที่สอบ

สำำนักงานฯ จะประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของผู้สมัคร ดังนี้

  1. ภาค ก ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน ความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบของพนักงานราชการ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม การเขียนโครงการ การจัดทำงบประมาณ และการติดตามประเมินผล
  2. ภาค ข การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน จะประเมินเพื่อพิจารณาสมรรถนะ และความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติและประสบการณ์ในการทำงาน พฤติกรรมที่ปรากฎทางอื่นของผู้เข้รับการประเมิน และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัย ความสามารถ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. – 20 มี.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments