ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการบัดนี้-21 ม.ค. 2563 รวม 100 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

ก.พ.ร.

"ก.พ.ร. "

ลิงค์: https://ehenx.com/5955/ หรือ
ตำแหน่ง: นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการโครงการัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่รุ่นที่14(นปร.14)
ระดับการศึกษา: ปริญญาโททุกสาขา,ปริญญาโท,ปริญญาเอกทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 17,500-23,100
อัตราว่าง: 100
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 ม.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร.

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14

ด้ยคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551 มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ต่อไปให้เกิดความต่อเนื่อง ประกอบกับคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 มีมติเห็นชอบในหลักการของข้อเสนอการปรับปรุงโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ สำนักงาน ก.พ.ร. จึงเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14 เพื่อพัฒนาให้เป็นข้าราชการที่เก่งและดี เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ที่มีสมรรถนะครบครัน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้เป็นข้าราชการที่มีความสามารถสูง มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ที่มีวิสัยทัศน์และสมรรถนะครบครันในการปฏิบัติงาน สามารถริเริ่มปรับตัว และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ของระบบราชการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งใช้เวลาในการเข้าร่วมโครงการประมาณ 22 เดือนและผู้ได้รับการประเมินให้เป็นผู้สำเร็จจากโครงการจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในส่วนราชการที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนการปฏิรูปประเทศต่อไป โดยมีรายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14 ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ โครงการัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14 (นปร. 14)

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 100 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17,500-23,100 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท,ปริญญาเอก

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ โครงการัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14 (นปร. 14)

  1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง และมีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร (ต้องเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2533 เป็นต้นไป)
  2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง และมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร (ต้องเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2528 เป็นต้นไป)

วิชาที่สอบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปริญญาโท

ผู้สมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14 จะต้องผ่านการทดสอบใน 3 ขั้นตอน ดังนี้
3.1 ขั้นตอนที่ 1 การทดสอบความรู้พื้นฐาน
(1) วิชาความสามารถทางภาษาไทย
(2) วิชาความถนัดทางเชาวน์ปัญญา
(3) วิชาความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CU-TEP)
ผู้สมัครที่มีผลสอบ TOEFL ได้คะแนนตั้งแต่ 79 ขึ้นไปสำหรับการสอบแบบ Internet –based Testing หรือผลสอบ IELTS ได้คะแนนตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไป หรือผลสอบ CU-TEP
ได้คะแนนตั้งแต่ 80 ขึ้นไป หรือผลสอบ TOEIC ตั้งแต่ 780 คะแนนขึ้นไป โดยผลสอบดังกล่าวจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ถึงวันที่ 21 มกราคม 2563 (วันที่ปิดรับสมัคร) จึงจะได้รับการยกเว้นการสอบวิชาความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานในแต่ละวิชา ทั้ง 3 วิชา จึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบในขั้นตอนที่ 2
3.2 ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบข้อเขียน
การทดสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ การใช้ความคิดเชิงเหตุผลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์ ในประเด็นร่วมสมัยของไทย ทางด้านการบริหารราชการแผ่นดิน การเมือง การปกครอง กฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านการทดสอบข้อเขียน จึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบ
ในขั้นตอนที่ 3 (1) การประเมินพฤติกรรมด้วยวิธี Assessment Centers และให้ผู้สมัคร
ส่งเอกสารหลักฐานประกอบการคัดเลือกตามข้อ 2.4 ก่อน ผู้สมัครจึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบ
ในขั้นตอนที่ 3 (2) การประเมินบุคลิกภาพด้วยการสอบสัมภาษณ์
3.3 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเหมาะสมทางบุคลิกภาพ พฤติกรรม และเชาวน์อารมณ์
(1) การประเมินพฤติกรรมด้วยวิธี Assessment Centers
(2) การประเมินบุคลิกภาพด้วยการสอบสัมภาษณ์
ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านทั้งการประเมินพฤติกรรมฯ และการประเมินบุคลิกภาพฯ ตามขั้นตอนที่ 3 จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14

ปริญญาเอก

ผู้สมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14 จะต้องผ่านการทดสอบใน 3 ขั้นตอน ดังนี้
1 ขั้นตอนที่ 1 การทดสอบความรู้พื้นฐาน
(1) วิชาความสามารถทางภาษาไทย
(2) วิชาความถนัดทางเชาวน์ปัญญา
(3) วิชาความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CU-TEP)
ผู้สมัครที่มีผลสอบ TOEFL ได้คะแนนตั้งแต่ 79 ขึ้นไปสำหรับการสอบแบบ Internet –based Testing หรือผลสอบ IELTS ได้คะแนนตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไป หรือผลสอบ CU-TEP ได้คะแนนตั้งแต่ 80 ขึ้นไป หรือผลสอบ TOEIC ตั้งแต่ 780 คะแนนขึ้นไป โดยผลสอบดังกล่าวจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ถึงวันที่ 21 มกราคม 2563 (วันที่ปิดรับสมัคร) จึงจะได้รับการยกเว้นการสอบวิชาความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบข้อเขียน
การทดสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ การใช้ความคิดเชิงเหตุผลและความคิดในเชิงสร้างสรรค์ ในประเด็นร่วมสมัยของไทย ทางด้านการบริหารราชการแผ่นดิน การเมือง การปกครอง กฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านการทดสอบข้อเขียน จึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบในขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเหมาะสมทางบุคลิกภาพ พฤติกรรม และเชาวน์อารมณ์
(1) การประเมินพฤติกรรมด้วยวิธี Assessment Centers
(2) การประเมินบุคลิกภาพด้วยการสอบสัมภาษณ์
ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านทั้งการประเมินพฤติกรรมฯ และการประเมินบุคลิกภาพฯ ตามขั้นตอนที่ 3 จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14

วิธีการสมัครงานข้าราชการ ก.พ.ร.  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 21 ม.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “ก.พ.ร.

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments