กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 11 พ.ย. -15 พ.ย. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงสาธารณสุข

"กระทรวงสาธารณสุข "

ลิงค์: https://ehenx.com/5741/ หรือ
ตำแหน่ง: เภสัชกร,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-20,540
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี (โรงพยาบาลบ้านหมี่)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 พ.ย. – 15 พ.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศจังหวัดลพบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดลพบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เภสัชกร

 

อัตราเงินเดือน :20540 บาท

ประเภท :วิชาชีพเฉพาะ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

 


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

 

อัตราเงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เภสัชกร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาในสาขาวิชาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  เภสัชกร

  ปฏิบัติงานทางด้านเภสัชกรรมซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผสมและปรุงยาเวชภัณฑ์ประเภทต่างๆ การจ่ายยาให้คนใช้ตามคำสั่งแพทย์ในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกีย่วข้องกับการรักษาพยาบาลและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


  เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

  ปฏิบัติงานทางโสตทัศนศึกษา ซึ่งมีลักษณะที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการติดตั้งใช้โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ในการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา และการแสดง นิทรรศการต่างๆ ตลอดจน การจัดหา จัดทำ เก็บรักษาและซ๋อมแซมโสตทนูปกรณ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลบ้านหมี่ โรงพยาบาลบ้านหมี่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 – 15 พฤศจิกายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

  แผนที่ | ประกาศ 1 |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments