กรมกิจการเด็กและเยาชน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 ต.ค. -21 ต.ค. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมกิจการเด็กและเยาชน

"กรมกิจการเด็กและเยาชน "

ลิงค์: https://ehenx.com/5567/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,พี่เลี้ยง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมกิจการเด็กและเยาวชน)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 ต.ค. – 21 ต.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมกิจการเด็กและเยาชน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 4/2562 (ส่วนกลาง)

ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พี่เลี้ยง

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี สาขาิชาพณิชยการ สาขาวิชาเลขานุการ และสาขาวิชาการจัดการทั่วไป


พี่เลี้ยง

ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานธุรการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. จัดทำเอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการ
 2. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานทั่วไป เช่น การรับ-ส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 1. จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารด้านการเงินและบัญชี เพื่อให้งานเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และตามเป้าหมาย
 2. ตรวจสอบและดูแลความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน
 3. ปฏิบัติงานขั้นตอนเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดทำแผนกาจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง ร่างและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง การเบิก-จ่าย เข้าสู่ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) และ Web Online
 4. ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

พี่เลี้ยง

 1. อบรมเลี้ยงดูเด็ก ตั้งแต่รับเด็กจากผู้ปกครองจนกระทั่งส่งคืนให้ผู้ปกครอง
 2. จัดกิจกรรมประจำวัน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อมให้กับเด็กให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา โดยจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ในร่ม และจัดมุมกิจกรรมต่างๆ
 3. ปลูกจิตสำนึกให้เด็กรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 4. ดูแลความสะอาดสื่อพัฒนาการเด็ก
 5. จัดทำสมุดบันทึกสุขภาพเด็ก รายงานประจำตัเด็ก เปรียบเทียบการเจริญเติบโต
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมกิจการเด็กและเยาชน  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถานที่รับสมัคร ชั้น 1 อาคาร 3 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 – 21 ตุลาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 9 ต.ค. 2562

สอบวันที่: 9 ต.ค. 2562

ประกาศผลสอบ: 9 ต.ค. 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมกิจการเด็กและเยาชน

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments