มณฑลทหารบกที่ 26 เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-6 ก.ย. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

มณฑลทหารบกที่

มณฑลทหารบกที่ 26

ลิงค์: https://ehenx.com/3418/ หรือ
ตำแหน่ง: นายทหารประทวน,พลอาสาสมัคร
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 8,590-8,610
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: บุรีรัมย์ (มณฑลทหารบกที่ 26)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 6 ก.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มณฑลทหารบกที่ 26 เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศมณฑลทหารบกที 26

เรื่อง รับสมัรทหารกองหนุนเข้ารับราชการ เพื่อบรรจุเป็นนายทหาประทวนและพลอาสาสมัคร

มณฑลทหารบกที่ 26 มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นนายทหารประทวนและพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พลสารวัตร (อัตรา ส.อ.)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8,610 บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


พลสารวัตร (อัตราพลอาสาสมัคร)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8,590 บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พลสารวัตร (อัตรา ส.อ.)

 1. รับเฉพาะเพศชาย เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรือสำเร็จการศึกษา หลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร (ชั้นปีที่ 3 หรือ ชั้นปีที่ 5) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร) ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.2497 ดังนี้
  1. สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 โดยขึ้นทะเบียนและได้นำปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
  2. เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการจนครบกำหนดและได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
  3. ไม่รับสมัครบุคคลที่อยู่ระหว่างการนำปลดหรืออยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลด
 2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าแล้วเท่านั้น (ไม่รับสมัครผู้ที่อยู่ระหว่างการรอผลการศึกษา)

พลสารวัตร (อัตราพลอาสาสมัคร)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. รับเฉพาะเพศชาย เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร (ชั้นปีที่ 3 หรือ ชั้นปีที่ 5) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร)
 2. ต้องมีความสูงตั้งแต่ 168 เซนติเมตร ตามใบหลักฐาน สด.43 หรือ สด.1 ที่คณะกรรมการตรวจเลือกวัดขนาดให้ในวันคัดเลือกเท่านั้น
คุณสมบัติทั่วไป
 1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้วุฒินั้นมาเรียกร้องสิทธิตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
 2. เป็นบุคคลสัญชาติไทย และบิดา-มารดา เป็นบุคคลสัญชาติไทยโดยกำเนิดแต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่บุคคลสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
 3. เป็นผู้ที่ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
 4. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแย็งแรง สามารถตรากตรำการปฏิบัติงานนพื้นที่ทุรกันดารได้ และไม่ขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชกาทหาร (กฎกระทรวงฉบับที่ 74 พุทธศักราช 2540 ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497
 5. ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตั้ว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
 6. ไม่เป็นผู้ที่ถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิด หรือมีมลทินหรือมัวหมอง
 7. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ
 8. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้ต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญาหรืออยู่ในระหว่างรอคำพิพากษาโดยเฉพาะข้อหายาเสพติดทุกประเภท สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญาและไม่แจ้งให้หน่วยรับการบรรจุตามความเป็นจริง หากตรวจสอบพบภายหลังจะงดการบรรจุเข้ารับราชการ ยกเว้น ความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ มณฑลทหารบกที่ 26  :ตนเอง  

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ ณ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 26 มณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2562 – 6 กันยายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “มณฑลทหารบกที่ 26

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments