สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 เม.ย. -14 พ.ค. 2562 รวม 100 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

สตง.

สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ลิงค์: https://ehenx.com/2600/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ(บัญชี),นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ(ดำเนินงาน),นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 100
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 เม.ย. – 14 พ.ค. 2562
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อาศัยอำนาจตามความในข้อ 15 ข้อ 16 (4) แห่งระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2561 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี)

ประเภท : 

อัตราว่าง : 80 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดำเนินงาน)

ประเภท : 

อัตราว่าง : 15 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ประเภท : 

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี)

สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือเทียบเท่าทางบัญชี


นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดำเนินงาน)

สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือเทียบเท่าทางเศรษฐศาสตร์


นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี)

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ คามสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในสำนักหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

3.1 ด้านการปฏิบัติการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักในด้านต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่และงานสัญญาต่างๆ เป็ฯต้น
 2. ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสาร สำหรับการประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
 3. จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
 4. ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
 5. ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือากรปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหารของหน่วยงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา

3.2 ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด

3.3 ด้านการประสานงาน

 1. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศรับสมัครสอบ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดำเนินงาน)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศรับสมัครสอบ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง


นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศรับสมัครสอบ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

วิชาที่สอบ

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี)
 1. การสอบบัญชี รวมถึงมาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานงานสอบทาน มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น และมาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง
 2. การบัญชี รวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 3. กฎหมายที่เกี่ยข้องกับการสอบบัญชีภาครัฐ ขอบเขตเนื้อหา ประกอบด้วย
  1. ประมวลรัษฎากร
  2. พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547
  3. พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
  4. พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.2491 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  5. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดำเนินงาน)
 1. เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค (Micro-Macro Economic)
 2. การวิเคราะห์ภาวะเศราฐกิจ การเงินและการคลัง (Economic Analysis)
 3. การวิเคราะห์โครงการ (Project Appraisal or Feasibility Study)
 4. การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 1. พระราชบัญยัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
 2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 4. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 7. การวางแผนงาน การประสานงาน การบริหารจัดการภายในองค์กร และการบริหารงบประมาณ
 8. ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. – 14 พ.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 27 พ.ค. 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ “สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments