กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 7 ก.พ. -1 มี.ค. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

title=กรมวิชาการเกษตรกรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/1961/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-19,250
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 ก.พ. – 1 มี.ค. 2562
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์)

ด้วยกรมวิชาการเกษตรจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์) จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์)

อัตราเงินเดือน :15,000 – 16,500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปรับปรุงพันธุ์พืช)

ด้วยกรมวิชาการเกษตรจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (ด้านปรับปรุงพันธุ์พืช) จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปรับปรุงพันธุ์พืช)

อัตราเงินเดือน :17,500 – 19,250 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาโท


ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านปฐพี)

ด้วยกรมวิชาการเกษตรจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านปฐพี) จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปฐพี)

อัตราเงินเดือน :15,000 – 16,500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์)

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปรับปรุงพันธุ์พืช)

ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปรับปรุงพันธุ์พืช ทางพืชสวน ทางพืชไร่ ทางพืชไร่นา หรือทางพืชศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปฐพี)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา หรือทางปฐพีศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์)

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถด้านการเกษตร และทักษะด้านภาษาอังกฤษ ในการร่างโต้ตอบหนังสือเป็นภาษาอังกฤษ งานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรระหว่างประเทศ การประชุม การจัดทำเอกสารข้อมูล รายงานการประชุม วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนงานโครงการด้านต่างประเทศ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย (รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศรับสมัคร)

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปรับปรุงพันธุ์พืช)

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชในการทำงานเกี่ยวกับวิชาการเกษตร การตรวจสอบ วิเคราะห์กระบวนการและเทคโนโลยีที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืช การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ลักษณะประจำพันธุ์พืชทางฟีโนไทปและจีโนไทป การสร้างหลักเกณฑ์วิธีการจำแนกความแตกต่างระหว่างพันธุ์พืช เพื่อการจดทะเบียนสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืช ผู้พัฒนาพันธุ์พืชใหม่ ปฏิบัติงานวิจัยเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย (รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศรับสมัคร)

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปฐพี)

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร ทางด้านปฐพี ด้านปัจจัยการผลิตทางการเกษตร การทำแผนงานโครงการวิจัย ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย (รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศรับสมัคร)

วิชาที่สอบ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์)

1. วิชาภาษาอังกฤษ
– ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์ การอ่าน การสรุป วิเคราะห์ และการแปลบทความจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ การเขียนหนังสือโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ
2. ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปรับปรุงพันธุ์พืช)

(1) ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืช การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมพืช การตรวจสอบจำแนกความแตกต่างของพันธุ์พืช
(2) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
– พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542
– มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช
– อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปฐพี)

(1) ความรู้เกี่ยวกับปฐพีศาสตร์ การจัดการทรัพยากรดิน น้ำ และพืช
(2) ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน/โครงการวิจัยและการติดตามประเมินผล

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมวิชาการเกษตร :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. – 1 มี.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมวิชาการเกษตร

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | 3 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments