กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-31 ม.ค. 2562 รวม 15 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

title=กรมการจัดหางานกรมการจัดหางาน

กรมการจัดหางาน

ลิงค์: https://ehenx.com/1905/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างไฟฟ้า,ช่างบำรุงรักษาเครื่องจักรกล,ช่างเครื่องกล,เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 22,000-26,000
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: (กรมการจัดหางาน )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ม.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัคร

กรมการจัดหางานรับสมัครชายไทยไปทำงานบริษัทผลิตกระป๋องเครื่องดื่มในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รายได้กว่า 26,000 บาทต่อเดือน จำนวน 4 ตำแหน่ง 15 อัตรา ค่าจ้างกว่า 22,000-26,000 บาท ระยะเวลาจ้าง 3 ปี รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ม.ค. 62

ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี นายจ้างจัดอาหารให้วันละ 3 มื้อ นายจ้างจัดหาที่พักให้ตามความเหมาะสม ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 6 วัน หรือ 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และนายจ้างจ่ายค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเที่ยวไปและเที่ยวกลับประเทศไทยเมื่อทำงานครบสัญญา

นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แจ้งว่า กรมการจัดหางานรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กับนายจ้าง บริษัท Crown Emirates Company Ltd. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตกระป๋องเครื่องดื่ม จำนวน 4 ตำแหน่ง 15 อัตรา ได้แก่

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ช่างไฟฟ้า (Electrician)
จำนวน 2 อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ 3,000 ดีแรมห์ (AED) หรือประมาณ 26,105 บาท


ผู้ช่วยช่างบำรุงรักษาเครื่องจักรกล (Maintenance Machanic Assistants)
จำนวน 8 อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ 2,500 ดีแรมห์ (AED) หรือประมาณ 21,754 บาท


ช่างเครื่องกล (Machinist)
จำนวน 4 อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ 2,500 ดีแรมห์ (AED) หรือประมาณ 21,754 บาท


เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ 2,500 ดีแรมห์ (AED) หรือประมาณ 21,754 บาท


(อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 15 ม.ค. 62)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

คุณสมบัติเป็นเพศชาย สัญชาติไทย อายุระหว่าง 20–35 ปี

ผู้สนใจต้องจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ระดับการศึกษาที่สูงกว่า

หากมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิชาที่สอบ

โดยนายจ้างจะเดินทางมาสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ดังนั้น อย่าหลงเชื่อผู้ไม่หวังดีแอบอ้างว่าสามารถช่วยให้ไปทำงานได้ เพราะอาจถูกหลอกเสียเงินฟรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ 02-245 1034 หรือ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

นางเพชรรัตน์ฯ กล่าวย้ำเตือนว่า การรับสมัครในครั้งนี้เป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ โดยวิธีรัฐจัดส่ง คนหางานไม่เสียค่าสมัครหรือค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ได้แก่ ค่ารูปถ่าย ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี) ค่าตรวจสุขภาพและค่าตรวจสอบประวัติ อาชญากรรม และค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 4,000 บาท

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5×2 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนา

 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับสำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับสำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ

 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ม.ค. 2562
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  วิธีการสมัครงานพนักงาน กรมการจัดหางาน :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัครงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1–10 หรือ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคม ตำบลกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 10 ถนนมิตรไมตรี อำเภอดินแดง จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2562 – 31 มกราคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022451034

  หรือ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments