กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 16 ม.ค. -25 ม.ค. 2562 รวม 417 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ

ลิงค์: https://ehenx.com/1817/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม417อัตรา,ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร,ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 417
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,เชียงใหม่,นครปฐม,นครราชสีมา,นครสวรรค์,ประจวบคีรีขันธ์,พิษณุโลก,ลพบุรี,สงขลา,สุราษฎร์ธานี,อุดรธานี,อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 ม.ค. – 25 ม.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ

เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2562

ด้วยกองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน พลอาสาสมัคร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2562 จำนวน 417 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

1.1 บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 17 อัตรา โดยมีคุณวุฒิปริญญาและสาขาวิชาที่กำหนด ตามผนวก ก. ดังนี้

1.1.2 คุณวุฒิ ปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง อาจารย์
1.1.2 คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 16 อัตรา
 • ตำแหน่ง นายทหารทดสอบ
 • ตำแหน่ง ครูภาษา
 • ตำแหน่ง นายทหารแผนและกำหนดงาน
 • ตำแหน่ง นายทหารตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงาน
 • ตำแหน่ง วิศวกร
 • ตำแหน่ง นายทหารแผนและโครงการ
 • ตำแหน่ง นายทหารการศึกษา
 • ตำแหน่ง นายทหารพระธรรมนูญ
 • ตำแหน่ง นายทหารสำรวจพิกัด
 • ตำแหน่ง นายทหารสันทัดงาน
 • ตำแหน่ง สถาปนิก

1.2 บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จำนวน 400 อัตรา โดยมีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีและสาขาวิชาที่กำหนด ตามผนวก ข และผนวก ค ดังนี้

1.2.1 คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 17 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่เวชสถิติ
 • เจ้าหน้าที่คลัง
 • เจ้าหน้าที่คลังยา
 • เจ้าหน้าที่สันทัดงาน
 • เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
 • เจ้าหน้าที่ผังแม่บท
 • ช่างเขียนแบบ
 • เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล
 • พยาบาล
 • เจ้าหน้าที่สัตวรักษ์
1.2.2 คุณวุฒิ ประกาศนียับตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 221 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ช่างประจำเครื่องบิน
 • ช่างซ่อมอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา
 • ช่างสื่อสาร
 • ช่างซ่อมโทรศัพท์
 • เจ้าหน้าที่เข้ารหัส
 • เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • เจ้าหน้าที่แผนที่ดิจิตอล
 • เจ้าหน้าที่แผนที่ทางอากาศ
 • เจ้าหน้าที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • เจ้าหน้าที่กรรมวิธีข้อมูล
 • เจ้าหน้าที่ข้อมูล
 • เจ้าหน้าที่ข้อมูลและภาพสามมิติ
 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเครื่องจักรคำนวณ
 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • เจ้าหน้าที่ปรับมาตรฐาน
 • เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
 • เจ้าหน้าที่สำรวจพิกัด
 • ช่างซ๋อมบำรุงเครือข่าย
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์ตรวจจับ
 • ช่างถ่ายรูปทางอากาศ
 • ช่างถ่ายรูป
 • เสมียน
 • เจ้าหน้าที่แผนและโครงการ
 • เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการวิจัย
 • เสมียนการเงิน
 • เสมียนงบประมาณ
 • เจ้าหน้าที่กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
 • เจ้าหน้าที่การภาพ
 • เจ้าหน้าที่เทคนิค
 • เจ้าหน้าที่บริการจัดเลี้ยง
 • เจ้าหน้าที่ประกอบอาหาร
 • เจ้าหน้าที่เกียกกาย
 • ผู้บังคับหมู่สูทกรรม
 • สูทกรรม
 • เจ้าหน้าที่จัดหา
 • เจ้าหน้าที่ขนส่ง
 • ช่างยานพาหนะ
 • เจ้าหน้าที่ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยในการบรรทุก
 • พลขับรถ
 • พลขับรถดับเพลิง
 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการดับเพลิงอากาศยาน
1.2.3 คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 155 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่การสงเคราะห์
 • เจ้าหน้าที่กำลังพล
 • เจ้าหน้าที่จัดหา
 • เจ้าหน้าที่ทะเบียนและสถิติ
 • เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
 • เจ้าหน้าที่พัสดุ
 • เจ้าหน้าที่รับรอง
 • เจ้าหน้าที่วัดและประเมินผล
 • เจ้าหน้าที่วิทยาการ
 • เจ้าหน้าที่สถิติและวิเคราะห์
 • เจ้าหน้าที่สัญญา
 • นักร้อง
 • เจ้าหน้าที่ซ่อมเครื่องดุริยางค์
 • นักดนตรี
 • เจ้าหน้าที่จราจร
 • เจ้าหน้าที่สายตรวจ
 • ผู้บังคับสุนัขทหาร
 • เจ้าหน้าที่เติมเชื้อเพลิง
 • เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
 • เจ้าหน้าที่สวัสดิการ
 • เจ้าหน้าที่นิรภัย
 • เจ้าหน้าที่การสงเคราะห์
 • เจ้าหน้าที่คลัง
 • เจ้าหน้าที่พัสดุเชื้อเพลิง
 • เจ้าหน้าที่พัสดุการแพทย์
 • เจ้าหน้าที่บัญชีคุมและสถิติ
 • เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
 • เจ้าหน้าที่สูทกรรม
 • เจ้าหน้าที่สถิติและวิเคราะห์
 • เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์
 • เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาการทดสอบ
 • เจ้าหน้าที่เบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ
 • เจ้าหน้าที่เศรษฐกรรม
 • เจ้าหน้าที่แผนการสรรหา
 • เจ้าหน้าที่โครงการศึกษา
 • เจ้าหน้าที่การข่าว
 • เจ้าหน้าที่การจัดและอัตรา
 • เจ้าหน้าที่การจ้าง
 • เจ้าหน้าที่การบรรจุ
 • เจ้าหน้าที่การฝึก
 • เจ้าหน้าที่กำลังพลนอกประจำการ
 • เจ้าหน้าที่ข่าว
 • เจ้าหน้าที่นิรภัยภาคพื้น
 • เจ้าหน้าที่บริหารกำลังพล
 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
 • เจ้าหน้าที่พลาธิการ
 • เจ้าหน้าที่ยุทธการและการข่าว
 • เจ้าหน้าที่รักษาเครื่องมอื
 • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินการสรรหา
 • พยาบาล
1.2.4 คุณวุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 7 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่พัสดุ
 • เจ้าหน้าที่นิรภัย
 • เจ้าหน้าที่เกียกกาย
 • เจ้าหน้าที่พัสดุเชื้อเพลิง
 • เจ้าหน้าที่จัดหา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1.1.2 คุณวุฒิ ปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง อาจารย์
  ปริญญาโท ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทางการระหว่างประเทศและการทูต ทางการเมืองและการระหว่างประเทศ ทางเอเชียศึกษา ทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ทางอาเซียนศึกษา
1.1.2 คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 16 อัตรา

นายทหารทดสอบ

ปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยา

ครูภาษา

ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ ทางการสอนภาษาอังกฤษ

นายทหารแผนและกำหนดงาน

ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสขาวิชาหนึ่ง ทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

นายทหารตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงาน

ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสขาวิชาหนึ่ง ทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

วิศวกร

ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

นายทหารแผนและโครงการ

ปริญญาตรี ในสาขาวิชาดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิศวกรรมอากาศยาน วิศวกรรมเครื่องกล

นายทหารการศึกษา

ปริญญาตรี ในสาขาวิชาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา ทางโสตทัศนศึกษา ทางครุศาสตร์ ทางศึกษาศาสตร์ ทางการศึกษา ทางวัดผลการศึกษา ทางการวัดผลและประเมินผลการศึกษา ทางการวิจัยทางสังคม

นายทหารพระธรรมนูญ

ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

นายทหารสำรวจพิกัด

ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์และภูมิศาสตร์สารสนเทศ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภูมิสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์สารสนเทศาสตร์

นายทหารสันทัดงาน

 • ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
 • ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สายตา
 • ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแทพย์

สถาปนิก

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต ทางสถาปัตยกรรมหลัก

1.2.1 คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 17 อัตรา

เจ้าหน้าที่เวชสถิติ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เวชระเบียน

เจ้าหน้าที่คลัง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เวชระเบียน

เจ้าหน้าที่คลังยา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เวชระเบียน

เจ้าหน้าที่สันทัดงาน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์ (พยาธิวิทยาคลินิก)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์ (พยาธิวิทยาคลินิก)

เจ้าหน้าที่ผังแม่บท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ เทคนิคสถาปัตยกรรม

ช่างเขียนแบบ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์หรือเวชกิจฉุกเฉิน

พยาบาล

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์หรือเวชกิจฉุกเฉิน

เจ้าหน้าที่สัตวรักษ์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวรักษ์

1.2.2 คุณวุฒิ ประกาศนียับตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 221 อัตรา

เจ้าหน้าที่ช่างประจำเครื่องบิน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์

ช่างซ่อมอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์

ช่างสื่อสาร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์

เจ้าหน้าที่สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์

ช่างซ่อมโทรศัพท์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์

เจ้าหน้าที่เข้ารหัส

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิคคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, เทคโนโลยีสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิคคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, เทคโนโลยีสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่แผนที่ดิจิตอล

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิคคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, เทคโนโลยีสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่แผนที่ทางอากาศ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิคคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, เทคโนโลยีสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิคคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, เทคโนโลยีสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่กรรมวิธีข้อมูล

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิคคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, เทคโนโลยีสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่ข้อมูล

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิคคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, เทคโนโลยีสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่ข้อมูลและภาพสามมิติ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิคคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, เทคโนโลยีสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิคคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, เทคโนโลยีสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเครื่องจักรคำนวณ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิคคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, เทคโนโลยีสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิคคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, เทคโนโลยีสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่ปรับมาตรฐาน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิคคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, เทคโนโลยีสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิคคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, เทคโนโลยีสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่สำรวจพิกัด

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิคคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, เทคโนโลยีสารสนเทศ

ช่างซ่อมบำรุงเครือข่าย

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิคคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, เทคโนโลยีสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์ตรวจจับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิคคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, เทคโนโลยีสารสนเทศ

ช่างถ่ายรูปทางอากาศ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิคคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, เทคโนโลยีสารสนเทศ

ช่างถ่ายรูป

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิคคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, เทคโนโลยีสารสนเทศ

เสมียน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

เจ้าหน้าที่แผนและโครงการ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการวิจัย

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

เสมียนการเงิน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาหรือทางการบัญชี

เสมียนงบประมาณ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาหรือทางการบัญชี

เจ้าหน้าที่กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานวิจิตรศิลป์ สาขางานการออกแบบ สาขางานเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดิทัศน์ สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก สาขางานเทคโนโลยีนิเทศศิลป์

เจ้าหน้าที่การภาพ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานวิจิตรศิลป์ สาขางานการออกแบบ สาขางานเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดิทัศน์ สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก สาขางานเทคโนโลยีนิเทศศิลป์

เจ้าหน้าที่เทคนิค

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ, คหกรรมศาสตร์

เจ้าหน้าที่บริการจัดเลี้ยง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ, คหกรรมศาสตร์

เจ้าหน้าที่ประกอบอาหาร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ, คหกรรมศาสตร์

เจ้าหน้าที่เกียกกาย

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ, คหกรรมศาสตร์

ผู้บังคับหมู่สูทกรรม

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ, คหกรรมศาสตร์

สูทกรรม

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ, คหกรรมศาสตร์

เจ้าหน้าที่จัดหา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ, คหกรรมศาสตร์

เจ้าหน้าที่ขนส่ง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาหรือสาขางานเครื่องกล โลหะการ ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมโลหะ

ช่างยานพาหนะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาหรือสาขางานเครื่องกล โลหะการ ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมโลหะ

เจ้าหน้าที่ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยในการบรรทุก

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาหรือสาขางานเครื่องกล โลหะการ ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมโลหะ

พลขับรถ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาหรือสาขางานเครื่องกล โลหะการ ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมโลหะ

พลขับรถดับเพลิง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาหรือสาขางานเครื่องกล โลหะการ ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมโลหะ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการดับเพลิงอากาศยาน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาหรือทางการก่อสร้าง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง

1.2.3 คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 155 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่การสงเคราะห์
 • เจ้าหน้าที่กำลังพล
 • เจ้าหน้าที่จัดหา
 • เจ้าหน้าที่ทะเบียนและสถิติ
 • เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
 • เจ้าหน้าที่พัสดุ
 • เจ้าหน้าที่รับรอง
 • เจ้าหน้าที่วัดและประเมินผล
 • เจ้าหน้าที่วิทยาการ
 • เจ้าหน้าที่สถิติและวิเคราะห์
 • เจ้าหน้าที่สัญญา
 • นักร้อง
 • เจ้าหน้าที่ซ่อมเครื่องดุริยางค์
 • นักดนตรี
 • เจ้าหน้าที่จราจร
 • เจ้าหน้าที่สายตรวจ
 • ผู้บังคับสุนัขทหาร
 • เจ้าหน้าที่เติมเชื้อเพลิง
 • เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
 • เจ้าหน้าที่สวัสดิการ
 • เจ้าหน้าที่นิรภัย
 • เจ้าหน้าที่การสงเคราะห์
 • เจ้าหน้าที่คลัง
 • เจ้าหน้าที่พัสดุเชื้อเพลิง
 • เจ้าหน้าที่พัสดุการแพทย์
 • เจ้าหน้าที่บัญชีคุมและสถิติ
 • เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
 • เจ้าหน้าที่สูทกรรม
 • เจ้าหน้าที่สถิติและวิเคราะห์
 • เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์
 • เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาการทดสอบ
 • เจ้าหน้าที่เบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ
 • เจ้าหน้าที่เศรษฐกรรม
 • เจ้าหน้าที่แผนการสรรหา
 • เจ้าหน้าที่โครงการศึกษา
 • เจ้าหน้าที่การข่าว
 • เจ้าหน้าที่การจัดและอัตรา
 • เจ้าหน้าที่การจ้าง
 • เจ้าหน้าที่การบรรจุ
 • เจ้าหน้าที่การฝึก
 • เจ้าหน้าที่กำลังพลนอกประจำการ
 • เจ้าหน้าที่ข่าว
 • เจ้าหน้าที่นิรภัยภาคพื้น
 • เจ้าหน้าที่บริหารกำลังพล
 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
 • เจ้าหน้าที่พลาธิการ
 • เจ้าหน้าที่ยุทธการและการข่าว
 • เจ้าหน้าที่รักษาเครื่องมอื
 • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินการสรรหา
 • พยาบาล
1.2.4 คุณวุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 7 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่พัสดุ
 • เจ้าหน้าที่นิรภัย
 • เจ้าหน้าที่เกียกกาย
 • เจ้าหน้าที่พัสดุเชื้อเพลิง
 • เจ้าหน้าที่จัดหา

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองทัพอากาศ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. – 25 ม.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กองทัพอากาศ

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments