กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบ 1 พ.ย. -9 พ.ย. 2561


ฝากประชาสัมพันธ์

title=กรมศุลกากรกรมศุลกากร

กรมศุลกากร

ลิงค์: https://ehenx.com/1085/ หรือ
ตำแหน่ง: เลขานุการชั้น1
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 20,700-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมศุลกากร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 พ.ย. – 9 พ.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมศุลกากร

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษในตำแหน่งเลขานุการ ชั้น 1

ด้วยกรมศุลกากร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ ตำแหน่งเลขานุการ ชั้น 1 เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นระยะยาวนอกโครงการด้าน Enhancing the Capacity of Data Analysis and Risk Management โดยการสนับสนุนขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) มีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :เลขานุการ ชั้น 1

อัตราเงินเดือน :รวม 20700 บาท

ประเภท :

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

• To coordinate and communicate on daily project activities among stakeholders of the project, such as JICA Expert from Japan, officers and staff in the Customs Department, staff of JICA Thailand Office and other JICA personnel, other people whom the Project deals with;
• Translate letters and document between English and Thai;
• To interpret for JICA Expert in case the Assistant attends meetings and site visits in and outside Bangkok regarding project activities;
• To work in other daily administrative works for the Project such as reproducing documents, making appointments for JICA Expert, arranging transportation and accommodation for project activities, arrangement of maintenance of machineries and equipment in the Expert’s Office, assisting procurement and payment for the Project Office, dealing with phone calls and postal matters;
• To Assist in such duties that may arise from the project activities and/or as deemed necessary or as requested by the JICA Expert

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนำเอกสาร ฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย
 • Curriculum Vitae (CV) ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ฉบับ และ หนังสือรับรองตนเองของผู้สมัคร
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมศุลกากร :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและหนังสือรับรองตนเองของผู้สมัคร พร้อมยื่นสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายสรรหาและเลือกสรร ส่วนบริหารงานบุคคล สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 10 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร กรมศุลกากร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 9 พฤศจิกายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมศุลกากร

  แผนที่ | ประกาศ 1 |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments