สอบท้องถิ่นเรียกบรรจุครั้งที่6


ฝากประชาสัมพันธ์

title=สอบท้องถิ่นเรียกบรรจุครั้งที่6สอบท้องถิ่น

สอบท้องถิ่น

ลิงค์: https://ehenx.com/1087/ หรือ
เรื่อง: เรียกบรรจุครั้งที่6


สอบท้องถิ่น เรียกรายงานตัวครั้งที่ 6

เรื่อง การเลือกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6

ตามที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น กสถ. ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และได้มีประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ. ศ. 2560 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอเรียนว่า จากการบรรจุแต่งตั้งไปแล้ว จำนวน 5 ครั้ง ปรากฏว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งต่างๆ ของแต่ละกลุ่มภาค/เขต ประกอบกับบางตำแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอใช้บัญชีเป็นตำแหน่งที่บัญชีผู้สอบได้ในกลุ่มภาค/เขตนั้นได้รับการบรรจุแต่งตั้งจนหมดบัญชีแล้ว ดังนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้มีหนังสือเรียกผู้สอบแข่งขันได้แต่ละตำแหน่งตามลำดับที่สอบได้ของแต่ละกลุ่มภาค/เขต มารายงานตัว ตามที่อยู่ที่ผู้สอบแข่งขันได้แจ้งไว้ในใบสมัครสอบ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะไปบรรจุแต่งตั้งใน 3 กรณี ดังนี้

  1. บรรจุในตำแหน่งที่สอบได้ และกลุ่มภาค/เขตที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้
  2. บรรจุในตำแหน่งที่สอบได้ ในกลุ่มภาค/เขตอื่น ไม่ใช่กลุ่มภาค/เขตที่ได้รับการขึ้นบัญชี
  3. บรรจุในตำแหน่งประเภทและระดับต่ำกว่าตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้

โดยกำหนดให้มารายงานตัวในวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปีมหาดไทย สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สำหรับรายละเอียดตำแหน่งและลำดับที่เรียกรายงานตัว กำหนดวัน เวลา สถานที่มารายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6 เป็นไปตาม บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6 บัญชีมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น บรรจุภาค/เขตอื่น และ บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งประเภทและระดับต่ำกว่าที่สอบได้ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ท้ายประกาศนี้ โดยขอให้ผู้สอบแข่งขันในตำแหน่งและลำดับตามบัญชีเรียกมารายงานตัวดังกล่าว ได้มารายงานตัวตาม วัน เวลา และสถานที่ตามที่กำหนด หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดดังกล่าว จะถือว่าผู้สอบแข่งขันได้สละสิทธิ์ โดยไม่ประสงค์จะรับการบรรจุเข้ารับราชการตามที่สอบได้ จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สำหรับผู้ที่ได้รับการเรียกให้มารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งในกลุ่มภาคเขตอื่นและไม่ประสงค์จะรับการบรรจุเข้ารับราชการในกลุ่มภาค/เขตอื่น จะยังได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับ ตำแหน่ง และกลุ่มภาคเขตที่สอบแข่งขันได้เช่นเดิม ทั้งนี้ ในวันรายงานตัวให้ผู้สอบแข่งขันได้แต่งกายชุดสุภาพ และให้นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาแสดงตนเพื่อรายงานตัวด้วย

อนึ่ง ให้ผู้ที่ได้รับการเรียกมารายงานตัวตามบัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งประเภทและระดับต่ำกว่าที่สอบได้ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ น้ำหลักฐานการศึกษาที่มีการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือหลักฐานการผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง มาแสดงในวันรายงานตัวดังกล่าวด้วย

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments