การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 22 ต.ค. -29 ต.ค. 2561 รวม 149 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/957/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม149อัตรา,วิศวกร,สถาปนิก,พนักงานวิทยาศาสตร์,พนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย,เศรษฐกร,พนักงานบัญชี,พนักงานการเงิน,พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์,พนักงานบริหารธุรกิจ,พนักงานบริหารความเสี่ยง,พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน,พนักงานตรวจสอบ,นิติกร,พนักงานทรัพยากรบุคคล,พนักงานบริหารพัสดุ,พนักงานบริหารงานทั่วไป,พนักงานรักษาเขตทาง,พนักงานประชาสัมพันธ์,พนักงานวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 149
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 ต.ค. – 29 ต.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

เรื่อง การรับสมัครงาน

ด้วยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ จำนวน 149 อัตรา โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

วิศวกร ระดับ 4-5 (โยธา)
คุณวุฒิ ปริญญาตรี-โท
จำนวน 30 อัตรา

วิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้ากำลัง)
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
จำนวน 5 อัตรา

วิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์)
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
จำนวน 4 อัตรา

วิศวกร ระดับ 4 (เครื่องกล)
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
จำนวน 9 อัตรา

วิศวกร ระดับ 4-5 (คอมพิวเตอร์)
คุณวุฒิ ปริญญาตรี-โท
จำนวน 4 อัตรา

วิศวกร ระดับ 4-5 (โยธา/ขนส่ง)
คุณวุฒิ ปริญญาตรี-โท
จำนวน 6 อัตรา

สถาปนิก ระดับ 4
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
จำนวน 1 อัตรา

พนักงานวิทยาศษสตร์ ระดับ 5
คุณวุฒิ ปริญญาโท
จำนวน 1 อัตรา

พนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระดับ 4
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
จำนวน 1 อัตรา

เศรษฐกร ระดับ 5
คุณวุฒิ ปริญญาโท
จำนวน 1 อัตรา

พนักงานบัญชี ระดับ 4
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
จำนวน 3 อัตรา

พนักงานการเงิน ระดับ 4
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
จำนวน 2 อัตรา

พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ ระดับ 4
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
จำนวน 1 อัตรา

พนักงานวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ ระดับ 4
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
จำนวน 3 อัตรา

พนักงานบริหารธุรกิจ ระดับ 4-5
คุณวุฒิ ปริญญาตรี/โท
จำนวน 11 อัตรา

พนักงานบริหารความเสี่ยง ระดับ 5
คุณวุฒิ ปริญญาโท
จำนวน 2 อัตรา

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 5
คุณวุฒิ ปริญญาโท
จำนวน 10 อัตรา

พนักงานตรวจสอบ ระดับ 4 (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
จำนวน 1 อัตรา

พนักงานตรวจสอบ ระดับ 4 (ด้านบัญชีการเงิน)
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
จำนวน 1 อัตรา

พนักงานตรวจสอบ ระดับ 4
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
จำนวน 2 อัตรา

นิติกร ระดับ 4
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
จำนวน 12 อัตรา

พนักงานทรัพยากรบุคคล ระดับ 4
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
จำนวน 2 อัตรา

พนักงานบริหารพัสดุ ระดับ 4
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
จำนวน 8 อัตรา

พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4-5
คุณวุฒิ ปริญญาตรี/โท
จำนวน 26 อัตรา

พนักงานรักษาเขตทาง ระดับ 4
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
จำนวน 1 อัตรา

พนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 4
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

วิศวกร ระดับ 5 (โยธา)

วุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา และต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา

วิศวกร ระดับ 4 (โยธา)

วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา

วิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้ากำลัง)

วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

วิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์)

วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์แลโทรคมนาคม

วิศวกร ระดับ 4 (เครื่องกล)

วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกร ระดับ 5 (คอมพิวเตอร์)

วุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศ

วิศวกร ระดับ 4 (คอมพิวเตอร์)

วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิศวกร ระดับ 5 (โยธา/ขนส่ง)

วุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมขนส่ง

วิศวกร ระดับ 4 (โยธา/ขนส่ง)

วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมขนส่ง

สถาปนิก

วุฒิปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมหลัก

พนักงานวิทยาศษสตร์ ระดับ 5 (สิ่งแวดล้อม)

วุฒิปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือวิทยาษสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือการจัดการสิ่งแวดล้อม

พนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระดับ 4

ปริญญาตรี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาสุขศาสตร์ อุตสาหกรรมและความปลอดภัย สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย

เศรษฐกร ระดับ 5

วุฒิปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน

พนักงานบัญชี

วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี

พนักงานการเงิน ระดับ 4

วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์

พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 (Database Administrator)

วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสขาวิชาอื่นซึ่งได้ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์นับเป็นหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

พนักงานวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ ระดับ 4

วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทายการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารนเทศ หรือสาขาวิชาอื่นซึ่งได้ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์นับเป็นหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

พนักงานบริหารธุรกิจ ระดับ 5

วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด โลจิสติกส์ การจัดการ การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ สถิติ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

พนักงานบริหารธุรกิจ ระดับ 4

วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด โลจิสติกส์ การจัดการ การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ สถิติ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

พนักงานบริหารความเสี่ยง ระดับ 5

วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่มีการเรียนเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enerprise Risk Management)

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 5

วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ วิศวกรรมศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์

พนักงานตรวจสอบ ระดับ 4 (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเอตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาตรวจสอบภายใน

พนักงานตรวจสอบ ระดับ 4 (ด้านบัญชีการเงิน)

วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาตรวจสอบภายใน

พนักงานตรวจสอบ ระดับ 4

วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา***

นิติกร ระดับ 4

วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต

พนักงานทรัพยากรบุคคล ระดับ 4

วุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนาทรัพยากรบุคคล จิตวิทยาองค์การ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ

พนักงานบริหารพัสดุ ระดับ 4

วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา*****

พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4 (งานสำรวจและประเมินราคา)

วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสำรวจ เทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สถาปัตยกรรม การจัดการงานก่อสร้าง บริหารงานก่อสร้าง เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 5

วุฒิปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต หรือ อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ

พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4

วุฒิปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต หรือ อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ

พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 5

วุฒิปริญญาโท อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ครุศาสตร์สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ

พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4

วุฒิปริญญาตรี อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ครุศาสตร์สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ

พนักงานรักษาเขตทาง ระดับ 4

วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

พนักงานประชาสัมพันะ์ ระดับ 4

วุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต วารสารศาสตรบัณฑิต หรือศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์

วิธีการสมัครงานพนักงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค. – 29 ต.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 5 พ.ย. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments