มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 1 ต.ค. -15 ต.ค. 2561 รวม 37 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

ลิงค์: https://ehenx.com/879/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างเทคนิค,นักเทคโนโลยีการศึกษา,นักบริหารการศึกษา,นักบริหารงานทั่วไป,วิศวกร,สถาปนิก,นักบริหารการเงิน,นักพัสดุ,นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ,นักบริหารงานบุคคล,นักพัฒนาการศึกษา,นักคอมพิวเตอร์,นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ,นักวิจัย,นักบรรณสารสนเทศ,นักฝึกอบรมและการศึกษา,นักจัดการตรวจติดตามงานและประเมินผล
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-24,000
อัตราว่าง: 37
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ต.ค. – 15 ต.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเ็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการรับมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2562 ตั้งแต่วันที่ 1-15 ตุลาคม 2561 จึงประกาศรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ระดับ ปวส.

 1. นายช่างเทคนิค (ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 2 อัตรา

ระดับ ปวส. ถึงปริญญาตรี

 1. นายช่างเทคนิค (ด้านโยธา) จำนวน 1 อัตรา

ระดับปริญญาตรี

 1. นายช่างเทคนิค (ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 อัตรา
 2. นายช่างเทคนิค (ด้านโยธา) จำนวน 1 อัตรา
 3. นายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา
 4. นักเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 5. นักบริหารการศึกษา จำนวน 3 อัตรา
 6. นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
 7. วิศวกร (ด้านโยธา) จำนวน 2 อัตรา
 8. สถาปนิก จำนวน 1 อัตรา
 9. นักบริหารการเงิน จำนวน 4 อัตรา
 10. นักพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 11. นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา
 12. นักบริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา

ระดับปริญญาโท

 1. นักพัฒนาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 2. นักคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
 3. นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
 4. นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 5. ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 2 อัตรา
 6. นักบรรณสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
 7. นักบริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา
 8. นักฝึกอบรมและการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 9. นักจัดการตรวจติดตามงานและประเมินผล จำนวน 1 อัตรา
 10. นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายช่างเทคนิค (ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์)

 1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ทางด้านช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องกล
 2. สำหรับอัตราสังกัดสำนักหอสมุดต้องสามารถปฏิบัติงานเหลื่อมวัน เหลื่อมเวลา และพร้อมทำงานในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์

นายช่างเทคนิค (ด้านโยธา)

สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ทางด้านช่างโยธา หรือ ช่างก่อสร้าง หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา เครื่องกล อุตสาสหการ การจัดการอุตสาหกรรม หรือ การจัดการผลิตทางอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า

นายช่างเทคนิค (ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์)

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือวิทยาศาสตร์ สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. หากสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ด้านช่างไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ก่อนปริญญาตรี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

นายช่างเทคนิค (ด้านโยธา)

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา
 2. หากสามารถในการใช้โปรแกรม Auto CAD จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. หากมีประสบการณ์ประมาณราคาด้านงานก่อสร้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

นายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการผลิต เทคโนโลยีการออกแบบแม่พิมพ์ เทคโนโลยียานยนต์ ครุศาสตร์อุตสาหการ หรือฟิสิกส์

นักเทคโนโลยีการศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์

นักบริหารการศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา หากมีประสบการณ์ด้านการบริการการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

นักบริหารงานทั่วไป

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
 2. หากมีทักษะในการฟัง พูด อ่านา เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิศวกร (ด้านโยธา)

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา
 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม ระดับไม่น้อยกว่าภาคี
 3. มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
 4. สามารถคำนวณโครงสร้างได้ และสามารถถอดปริมาณวัสดุได้
 5. สามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรม Auto CAD ได้

สถาปนิก

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม
 2. มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับไม่น้อยกว่าภาคี
 3. มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
 4. สามารถถอดปริมาณวัสดุได้
 5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบการทำงานได้เป็นอย่างดี (Auto CAD/Photoshop/Sketch up/Power Point เป็นต้น)

นักบริหารการเงิน

สำเร้๗การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร การบัญชี หรือการตลาด

นักพัสดุ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หากมีประสบการณ์ทำงานด้านพัสดุจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ สถิติประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์

นักบริหารงานบุคคล

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

นักพัฒนาการศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาวิชา

นักคอมพิวเตอร์

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. หากมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

นักบริหารจัดการเทคโนดลยีเชิงธุรกิจ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป

นักบริหารงานทั่วไป

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาวิชา
 2. หากมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการบริหารงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ช่วยนักวิจัย

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขานโยบายสาธารณะ นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม การจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรม เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีประสบการณในการวิจัยนโยบาย
 2. เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยเชิงนโยบายมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเป็นผู้ผ่านการอบรมในลักษณะ On-the-job Traning

นักบรรณสารสนเทศ

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบรรณารักษ์ศาสตร์ อักษรศาสตร์ บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หรือ สารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. สามารถปฏิัติงานเหลื่อมวัน เหลื่อมเวลา และพร้อมทำงานในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์

นักบริหารงานบุคคล

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาวิชา

นักฝึกอบรมและการศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารทรัพยากรมนุษญ์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง
 2. สามารถอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ระดับศึกษา
 3. สามารถวิเคราะห์งานที่มีความซับซ้อนในระดับสูงได้ดี
 4. สามารถบริหารโครงการขนาดการปฏิบัติการได้ดีมาก

นักจัดการตรวจติดตามงานและประเมินผล

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ
 2. มีทักษะและประสบการณ์ในการดำเนินการตรวจติดตามภายในระบบการบริหารคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี

นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาวิชา
 2. หากมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์แผนและงบประมาณ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 15 ต.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments