อปพร. เปิดรับสมัครสอบ 1 ต.ค. -29 มี.ค. 2562

อปพร. เปิดรับสมัครสอบ 1 ต.ค. -29 มี.ค. 2562

ฝากประชาสัมพันธ์

อปพร.

ลิงค์: https://ehenx.com/493/ หรือ
ตำแหน่ง: 120อัตรา,อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี (ศูนย์ อปพร. จังหวัดอุบลราชธานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ต.ค. – 29 มี.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**อปพร. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปี พ.ศ.2562

ด้วยศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์ต้องการเพิ่มจำนวนและพัฒนาศักยภาพ อปพร. เพื่อให้มีกำลังที่เพียงพอ มีขีดความสามารถ และศักยภาพ รวมทั้งเป็นกำลังหลักในการ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จำเป็นเร่งด่วน หรือเกิดเหตุสาธารณภัยความรุนแรงระดับ 2 (ระดับจังหวัด) รวมทั้ง สนับสนุนการกิจด้านอื่นๆ ของจังหวัด เช่น งานปีใหม่ และงานกาชาด งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา งานราชพิธีและรัฐพิธีสำคัญ ฯลฯ ปัจจุบันมีสมาชิก อปพร. ในสังกัด เพียง 27 คน ซึ่งมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอ และไม่ทันต่อสภาวะการด้านสาธารณภัย ที่เปลี่ยนแปลงไปและนับวันจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาด้านอัตรากำลัง อปพร.ของศูนย์ อปพร. จังหวัดอุบลราชธานี และเพื่อให้เกิดความสะดวก คล่องตัวในการสั่งใช้หรือระดมกำลัง อปพร. กรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือ จำเป็นเร่งด่วนรวมทั้งสนับสนุนภารกิจด้านอื่นๆ ของจังหวัดอุบลราชธานี อาศัยอำนาจตามข้อ 28 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553 ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดอุบลราชธานี จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้าเป็นสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำศูนย์ อปพร. จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 120 คน โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
จำนวน 120 คน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
 3. มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในเขตศูนย์ อปพร. จังหวัดอุบลราชธานี
 4. เลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 5. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนวิกลจริต
 6. ไม่เป็นผู้เสื่อมเสียในทางศีลธรรมในทางทุจริต หรือเป็นภัยต่อสังคม
 7. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรมเพื่อจัดตั้งเป็น อปพร. และต่อการปฏิบัติหน้าที่

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9)
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  วิธีการสมัครงาน อปพร. :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัครให้แจ้งขอและยื่นใบสมัคร ฯ พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ อปพร. จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์ อปพร. จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 29 มีนาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.045346357

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 28 ส.ค. 2561

  สอบวันที่: 28 ส.ค. 2561

  ประกาศผลสอบ: 28 ส.ค. 2561

  ดาวน์โหลดไฟล์ “อปพร.

  แผนที่ ประกาศ 1 |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments