กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 ส.ค. -10 ส.ค. 2561 รวม 20 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

title=กรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน

ลิงค์: https://ehenx.com/154/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตร,นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย,เศรษฐกร,นักสำรวจดิน,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานการเกษตร,เจ้าหน้าที่การเกษตร
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 20
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 ส.ค. – 10 ส.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมพัฒนาที่ดิน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการเกษตร (กรุงเทพมหานคร)

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :4 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการเกษตร ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :เศรษฐกร ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :นักสำรวจดิน ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการเกษตร ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10

อัตราเงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


ชื่อตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


ชื่อตำแหน่ง :เจ้าพนักงานการเกษตร ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12

อัตราเงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


ชื่อตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่การเกษตร ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12

อัตราเงินเดือน :11280 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการเกษตร ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2

คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

เศรษฐกร ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2

คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

นักสำรวจดิน ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7

คุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ หรือทางการจัดการทรัพยากรดิน

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7

คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือในทางที่มีการศึกษาวิชาการประมวลผลด้วยเครื่องจักรไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7

คุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิศาสตร์กายภาพ

นักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

นักวิชาการเกษตร ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10

คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

เจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางพณิชยการ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

คุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12

คุณวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เจ้าพนักงานการเกษตร ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรสาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรืออนุปริญญาหลักสูตร3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

เจ้าหน้าที่การเกษตร ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางเกษตรกรรมหรือทางช่างกลการเกษตร

วิชาที่สอบ

นักวิชาการเกษตร ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2

(1) ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นโยบายกรมพัฒนาที่ดิน บทบาทหน้าที่ภารกิจ (2) ความรู้เกี่ยวกับงานการเกษตรและการพัฒนาที่ดิน เช่น ความรู้ทั่วไปทางการเกษตร การอนุรักษ์ดินและน้ำ การจัดการดิน การปรับปรุงบำรุงดินการวางแผนการใช้ที่ดินและการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับ กรมพัฒนาที่ดิน เป็นต้น

เศรษฐกร ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2

(1) ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายกรมพัฒนาที่ดินบทบาทหน้าที่ภารกิจ (2) ความรู้ในด้านเศรษฐกิจและสังคม การผลิตทางการเกษตร และเศรษฐกิจที่ดินเพื่อใช้ประกอบในการวางแผนที่ดิน ในการกำหนดเขตการใช้ที่ดิน (3) มีความรู้ในการวิเคราะห์สภาพ ปัญหา โอกาส จุดอ่อน จุดแข็งของชุมชน เพื่อการพิจารณากำหนดเป้าหมายของการพัฒนา

นักสำรวจดิน ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7

(1) ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นโยบายกรมพัฒนาที่ดิน บทบาทหน้าที่ภารกิจ (2) ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจจำแนกดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน (3) ความรู้ด้านระบบข้อมูลดิน ระบบภูมิสารสนเทศดิน ข้อมูลสารสนเทศดิน เพื่อการแปลผลประยุกต์ใช้ข้อมูลการสำรวจดินในการพัฒนาพื้นที่ (4) ความรู้เกี่ยวกับชุดดินของประเทศไทย (5) ความรู้ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อจำแนกพื้นที่

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7

(1) ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายกรมพัฒนาที่ดินบทบาทหน้าที่ภารกิจ (2) ความรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (3) ความรู้พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (4) ความรู้เรื่องการจัดทำระบบฐานข้อมูล Database

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7

(1) ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นโยบายกรมพัฒนาที่ดิน บทบาทหน้าที่ภารกิจ (2) ความรู้ในการศึกษา วิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ (3) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนงาน/โครงการ การจัดทำงบประมาณ การติดตามและประเมินผล

เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

(1) ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายกรมพัฒนาที่ดินบทบาทหน้าที่ภารกิจ (2) ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการสำรวจและการทำแผนที่ (3) ความรู้ด้านการรังวัดภาพถ่าย (Photogrammetry) และ การสำรวจระยะไกล (RemoteSensing) (4) ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการใช้ข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ

นักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

(1) ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายกรมพัฒนาที่ดินบทบาทหน้าที่ภารกิจ (2) ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี การบริหารงบประมาณ การ วิเคราะห์งบการเงินการควบคุมภายใน การพัสดุ (3) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

นักวิชาการเกษตร ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10

(1) ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นโยบายกรมพัฒนาที่ดิน บทบาทหน้าที่ภารกิจ (2) ความรู้เกี่ยวกับงานการเกษตรและการพัฒนาที่ดิน เช่น ความรู้ทั่วไปทางการเกษตร การอนุรักษ์ดินและน้ำ การจัดการดิน การปรับปรุงบำรุงดินการวางแผนการใช้ที่ดินและการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับ กรมพัฒนาที่ดิน เป็นต้น

เจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10

(1) ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายกรมพัฒนาที่ดินบทบาทหน้าที่ภารกิจ (2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (3) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (4) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

(1) ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นโยบายกรมพัฒนาที่ดิน บทบาทหน้าที่ภารกิจ (2) ความรู้ในการศึกษา วิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ (3) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนงาน/โครงการ การจัดทำงบประมาณ การติดตามและประเมินผล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12

(1) ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายกรมพัฒนาที่ดิน บทบาทหน้าที่ภารกิจ (2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (3) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (4) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 (5) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (6) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (7) ความรู้ด้านการวิเคราะห์จัดทําแผนงาน งบประมาณประจําปีและการเบิกจ่ายงบประมาณ (8) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

เจ้าพนักงานการเกษตร ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12

(1) ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายกรมพัฒนาที่ดินบทบาทหน้าที่ภารกิจ (2) ความรู้ทั่วไปทางการเกษตร (3) ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ำ (4) ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการใช้ที่ดิน

เจ้าหน้าที่การเกษตร ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12

(1) ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายกรมพัฒนาที่ดินบทบาทหน้าที่ภารกิจ (2) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานการเกษตร (3) ความรู้ในด้านทรัพยากรดิน น้ำ เพื่อวางแผนการเกษตร

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมพัฒนาที่ดิน :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 6 ส.ค. – 10 ส.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 23 ส.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมพัฒนาที่ดิน

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments