กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 16 ก.ค. -7 ส.ค. 2561


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ลิงค์: https://iqepi.com/44924/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ,บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-19,250
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมวิทยาศษสตร์บริการ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 ก.ค. – 7 ส.ค. 2561
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ และตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร)

ด้วยกรมวิทยาศาสตร์บริการจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศษสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร) และตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ(ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร)

อัตราเงินเดือน :17,500-19,250 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาโท


ชื่อตำแหน่ง :บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน :15,000-16,500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ(ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร)

1. ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร ทางเทคโนโลยีทางอาหาร ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ทางโภชนวิทยา และ
2. เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

1.ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางบรรณารักษ์ศาสตร์ ทางบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ทางบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์ และ
2.เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

วิชาที่สอบ

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ(ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร)

ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่ง ดังนี้
(1) ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อาหาร และกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์
( Food Science and Food Processing )
(2) ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารในระดับอุตสาหกรรม และการควบคุมคุณภาพ ( Industrial food processing and quality control )
(3) ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ( Food Packaging Technology )
(4) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร ( Foods analysis )
(5) ความรู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ และอายุการเก็บของอาหาร
( Microbial organism related to food quality and shelf life )
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย/ระเบียบ ดังนี้
(1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
(2) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่ง
(1) ความรู้พื้นฐานทางห้องสมุด การวิเคราะห์เนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อจัดหมวดหมู่ตามระบบทศนิยมดิวอี้ การจัดทำรายการหัวเรื่องตามระบบรัฐสภาอเมริกัน การจัดทำดรรชนีวารสาร สาระสังเขป
(2) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีห้องสมุด การจัดทำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ การจัดทำรายการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศโดย MARC 21 ความรู้เบื้องต้นด้านการใช้ฐานข้อมูล การให้บริการข้อมูลผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และรูปแบบการบริการต่างๆ ของห้องสมุดสมัยใหม่
(3) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(4) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย/ระเบียบ
(1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
(2) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 

  • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
  • สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9)
  • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ
    ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
    ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ

 

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กรมวิทยาศษสตร์บริการ กรมวิทยาศษสตร์บริการ อาคารตั้ว พลานุกรม ชั้น 1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 – 7 สิงหาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022017073

หรือ 022017074-7

ประกาศผลสอบ: 16 ก.ค. 2561

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมวิทยาศาสตร์บริการ

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments