สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-15 พ.ค. 2560


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ลิงค์: https://iqepi.com/38895/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,100
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 พ.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติกรุงเทพมหานคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศรับสมัครงาน
———————
ด้วย ส านักยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ มีความ
ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน เพื่อปฏิบัติงานในส านักยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศ ส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ (ปฏิบัติงานที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคารบี ชั้น ๗) จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
๑. ต าแหน่งที่จะจ้าง จ านวนต าแหน่งว่าง และค่าจ้างที่จะได้รับ
ต าแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราว่าง : ๒ อัตรา
ระดับปริญญาโท ๑ อัตรา
ระดับปริญญาตรี๑ อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ : วุฒิปริญญาโท ๑๖,๑๐๐ บาท
วุฒิปริญญาตรี ๑๕,๐๐๐ บาท
๒. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้และความสามารถทางด้านวิชาการ
ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวล และประเมินสถานการณ์ด้านกิจการ
ระหว่างประเทศที่กระทบต่อความมั่นคงซึ่งครอบคลุมกลุ่มประเทศมหาอ านาจ ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ ประเทศโลก
มุสลิม สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เพื่อจัดท าข้อคิดเห็น ข้อพิจารณา ประมาณ การ
สถานการณ์ความมั่นคงระหว่างประเทศ รายงานการประชุม และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความมั่นคง
ระหว่างประเทศ และเพื่อประกอบการพิจารณาจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศภายใต้
การก ากับดูแลของส านักยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศ
นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติงานยังมีหน้าที่ในการจัดท าร่างหนังสือราชการตอบโต้ส่วนราชการทั้ง
ภายในและภายนอก ทั้งที่เป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และอาจหมายรวมถึงภาษาต่างประเทศอื่นๆ ด้วย รวมทั้ง
ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ และฝ่ายประสานงานการประชุม การสัมมนา โครงการและกิจกรรมที่ส านัก
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศเป็นผู้ด าเนินการ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
๓.๑ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาโท
-๒-
๑) จบการศึกษาและได้รับวุฒิการศึกษามหาบัณฑิต (วุฒิปริญญาโท) หรือเทียบได้
ไม่ต่ ากว่านี้ ทางด้านรัฐศาสตร์ เช่น สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาการปกครอง สาขาบริหารรัฐกิจ
เป็นต้น ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ด้านนิติศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ ด้านศิลปศาสตร์ ด้านมนุษย์ศาสตร์ ด้านอักษร
ศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ (GPA 3.00)
๒) มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ โดย
ต้องมีผลคะแนนหรือผลสอบจากสถาบันที่เชื่อถือได้ เป็นที่ยอมรับ และผลสอบดังกล่าวยังไม่หมดอายุ ทั้งนี้ หากมี
ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ได้แก่ ผล TOEFL IBT คะแนนตั้งแต่ ๗๙ คะแนนขึ้นไป และผล IELTS ผลคะแนนรวมทุก
Band ตั้งแต่ ๖.๕ ขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๓) หากมีประสบการณ์การท างานใน ส่วนราชการหรือ หน่วยงานภาครัฐไม่น้อยกว่า
๑ ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๓.๒ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาตรี
๑) จบการศึกษาและได้รับวุฒิการศึกษาบัณฑิต (วุฒิปริญญาตรี) หรือเทียบได้ไม่ต่ า
กว่านี้ ทางด้านรัฐศาสตร์ เช่น สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขาการปกครอง สาขาบริหารรัฐกิจ
เป็นต้น ด้านนิติศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ ด้านศิลปศาสตร์ ด้านมนุษย์ศาสตร์ ด้านอักษรศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์
และด้านพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๕๐
(GPA 2.50)
๒) มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ โดย
ต้องมีผลคะแนนหรือผลสอบจากสถาบันที่เชื่อถือได้ เป็นที่ยอมรับ และผลสอบดังกล่าวยังไม่หมดอายุ ทั้งนี้ หากมี
ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ได้แก่ ผล TOEFL IBT คะแนนตั้งแต่ ๖๕ คะแนนขึ้นไป ผล IELTS ผลคะแนนรวมทุก
Band ตั้งแต่ ๕.๕ ขึ้นไป และผลคะแนน TOEIC คะแนนตั้งแต่ ๖๐๐ คะแนนขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๔. คุณสมบัติทั่วไป
๔.๑ มีความรู้ความสามารถในการศึกษาค้นคว้า คิดวิเคราะห์ พิจารณาแบบองค์รวม สรุป
ความเห็น และเรียบเรียงข้อมูลที่ได้ออกมาเป็นรายงานการศึกษา รวมไปถึงความสามารถในการสรุปสาระส าคัญที่
ได้รับจากการศึกษาเอกสาร รายงาน และการเข้าร่วมประชุมต่างๆ
๔.๒ มี ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ ความรู้ด้านนโยบายต่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศและ
กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงได้อย่างดีเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
๔.๓ มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรม
Microsoft office การจัดท าสื่อสารสนเทศ หรือ Infographics การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และการท างาน
ผ่านระบบเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
-๓-
๔.๔ มีความสามารถในการสื่อสาร รับฟังและชี้แจงผู้อื่นอย่างเหมาะสม
๔.๕ ชาย /หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
๔.๖ ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และเป็นกลาง
ทางการเมือง
๔.๗ ไม่เคยเป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ
๔.๘ ไม่มีภาระในการรับราชการทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)
๕. ระยะเวลาการจ้าง
ตั้งแต่วันที่ได้รับจ้าง – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ (ต่อสัญญาทุกๆ ๑ ปี)
๖. การรับสมัครสอบคัดเลือก
๖.๑ เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร
๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นด า ขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่
เกิน ๑ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร จ านวน ๑ รูป
๒) แบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย จ านวน ๑ ชุด (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
www.nsc.go.th)
๓) ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ
๔) ส าเนาแสดงวุฒิการศึกษาและส าเนาใบแสดงผลการเรียน ( TRANSCRIPT) ที่
แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร อย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ จะต้องส าเร็จ
การศึกษาภายในวันเปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๕) ส าเนาเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีที่มี ชื่อ – สกุล ใน
ใบสมัครและหลักฐานอื่นไม่ตรงกัน), ใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ใบ สด.๙) เป็นต้น จ านวน ๑ ฉบับ
๖) ส าเนาผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และส าเนาผลสอบความสามารถทางภาษาต่างประเทศอื่นๆ จากสถาบันที่เชื่อถือได้
ได้รับการยอมรับและผลคะแนนยังไม่หมดอายุ
ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครคัดเลือกเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง”
และลงชื่อก ากับเอกสารทุกฉบับให้เรียบร้อย
๖.๒ วัน เวลา และสถานที่ยื่นใบสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nsc.go.th
และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๓ และข้อ ๖.๑ ได้ที่ส านักยุทธศาสตร์
ความมั่นคงระหว่างประเทศ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ชั้น ๗ ฝั่งตะวันตก (ลิฟท์ W2) อาคารรัฐประศาสน
ภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ตั้งแต่วันที่ ๕ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการภาคเช้า
-๔-
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร ๐๒-๑๔๒-๐๑๘๗ และ ๐๒-๑๔๒-๐๒๐๓
๖ .๓ เงื่อนไขในการสมัครสอบคัดเลือก
๑) ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานการสมัครมาตามที่อยู่
ข้อ ๖.๒ และต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือก และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบคัดเลือกหรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบคัดเลือกน ามายื่น
ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติจะถือว่าผู้สมัครสอบ
คัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือกครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น
๒) ใบสมัครฉบับใดที่ไม่สามารถอ่านออกได้ หรือมีข้อความไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน
หรือไม่สมบูรณ์ ไม่ว่าด้วยกรณีใด หรือแนบหลักฐานไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด หรือไม่ปฏิบัติตามค าแนะน า หรือ
ไม่ได้ยื่นภายในเวลาที่ก าหนด ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติจะไม่รับพิจารณา
๗ . การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ วิธีการสอบคัดเลือก ระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบและหลักเกณฑ์การตัดสิน
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
วิธีการสอบคัดเลือก ระเบียบเกี่ยวกับการสอบและหลักเกณฑ์การตัดสิน ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่เว็บไซต์
ของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติwww.nsc.go.th
—————————

 


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments