สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวม 300 อัตราตำรวจท่องเที่ยว 300 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ลิงค์: https://iqepi.com/37455/ หรือ
เรื่อง:


อนุมัติเปิดสอบ ตำรวจท่องเที่ยว 300 อัตรา

จากบันทึกข้อความ ที่ 0009.161/524 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ได้อนุมัติให้ดำเนินการรับสมัครบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศ ส.ต.ต ดำรงตแหน่ง ผบ.หมู่ สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ในสังกัด บก.ทท. จำนวน 300 อัตรา แบ่งเป็น เพศชาย 250 อัตรา และเพศหญิง 50 อัตรา รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ระดับ ป. 1 ชั้น 13.5 (8,610 บาท) ให้ บช.ก. โดย บก.ทท. เป็นหน่วยงานประสานงานกับมหาวิทยาลัยที่มีความน่าเชื่อถือเป็นผู้ดำเนินการทดสอบภาคความเหาะสมกับตำแหน่งในส่วนของการทดสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ส่วนเงื่อนไขการยกเว้นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผบ.หมู่ สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม รอผลการพิจารณาจาก ก.ตร

คุณสมบัติเบื้องต้น ตามหนังสือขออนุมัติฯ บก.ทท. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบแข่งขันไว้ดังนี้

1. การรับสมัครสอบคัดเลือก

สรรหาบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ดำรงตำแหน่ง ระดับ ผบ.หมู่ สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปรามในสังกัด บก.ทท. จำนวน 300 นาย รับอัตราเงินเดือน ป.1 ชั้น 13.5 (8,610 บาท) โดยใช้วิธีการสอบแข่งขัน ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคดัเลือกหรือการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2557

2. คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า เพศชายและหญิง แยกเป็น เพศชาย จำนวน 250 อัตรา เพศหญิง จำนวน 50 อัตรา มีสถานภาพโสด

2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

3. เพศชาย ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 165 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. เพศหญิง ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 155 ซม.

4. ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจตามมาตรา 48 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2557 ประกอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2557 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเป็นไปตามมาตรา 45 แห่ง พ.ร.บตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2557 หรือได้รับอนุมัติจาก ก.ตร. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2557 ซึ่งคุณสบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม) ตามที่ ก.ตร.กำหนด มีดังนี้

1. สำเร็จหลักสูตรนักเรียนพลตำรวจหรือเทียบหลักสูตรนักเรียนพลตำรวจตามที่ ก.ตร.กำหนด

2. คุณวุฒิอื่นที่ ก.ตร. กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งลูกแถวปฏิบัติการป้องกันปราบปราม

3. สำเร็จหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจหรือเทียบหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ตามที่ ก.ตร.กำหนด

สำหรับการรับสมัครบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ระดับ ผบ.หมู่ สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปรามในสังกัด บก.ทท. ในครั้งนี้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจะได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ คุณวุฒิ คือ ป.1 ขั้น 13.5(8,610 บาท) แต่เนื่องจาก ก.ตร. ได้กำหดนให้คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม) จะต้องสำเร็จหลักสูตรตามที่ ก.ตร. อนุมัติไว้ข้างต้น ดังนั้น บก.ทท. จึงมีความประสงค์เสนอขออนุมัติยกเว้นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในกรณีนี้ด้วย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกำลังพลข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของ บก.ทท.

4. กรณีการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในส่วนของการทดสอบ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) บก.ทท. มีความประสงค์เสนอ ตร.อนุมัติให้มหาวิทยาลัยที่มีความน่าเชื่อถือเป็นผู้ดำเนินการทดสอบ

5. หลักสูตรการฝึกอบรม ในส่วนของการฝึกอบรมจะดำเนินการใช้หลักสูตรสายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปรามตามที่ ก.ตร.กำหนด ทั้งนี้ บก.ทท.จะขอรับการสนับสนุนงบกลางงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อรองรับการฝึกอบรมกรณีดังกล่าวรวมถึงการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

6. กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุต้องปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนรับเงินเดือนตามคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 4 ปี จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งอื่นได้

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments