กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำรวจอัตราว่าง(อีกแล้ว)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลิงค์: https://iqepi.com/37418/ หรือ
เรื่อง: สำรวจอัตราว่าง(อีกแล้ว)


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำรวจอัตราว่าง (อีกแล้ว)

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 11 อ้างถึงคำสั่ง คสช. เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น ซึ่งมีหลักการสำคัญกำหนดให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้งอถิ่นแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

โดยที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งว่างและยังไม่ได้ร้องขอให้ กสถ. ดำเนินากรสอบแข่งขันแทน หากมีความประสงค์ให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขัยนขอให้จัดส่งคำร้องส่งให้จังหวัด และให้จังหวัดรวบรวมคำร้องส่งกลับไปที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560 และให้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เท่านั้น

กรณีที่มีตำแนห่งประเภททั่วไปหรือประเภทวิชาการว่างเกินกว่า 1 ปี และส่วนท้องถิ่นใดไม่ได้ร้องขอให้ กสถ.จัดสอบแทน และไม่อยู่ระหว่างการดำเนินการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน หรือการรับโอนในตำแหน่งดังกล่าว ให้เสนอ ก.จ.จ., ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณายุตำแหน่งที่ว่างนั้น พร้อมกับส่งรายงานให้ สำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ทราบภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560 เช่นกัน

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments