อวสาน อบต. – |อวสาน อบต.


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมควบคุมมลพิษอวสาน

“อวสาน อบต.”

ลิงค์: https://iqepi.com/36020/ หรือ
เรื่อง: อวสาน อบต.


อวสาน อบต.

จากข้อความของ ป.ศักดิพงศ์

อวสานอบต.ชัดเจนแล้ว ..ผ่านสภาฯ แล้วครับ. ยุบ อบต. เป็นเทศบาล ทั่วประเทศ. และควบรวมท้องถิ่นเล็กๆ เข้าด้วยกัน 

เป็นเทศบาลฯ. คืบหน้าประมวลกฎหมายท้องถิ่นสรุป โดยย่อๆ1. ในจังหวัดหนึ่งๆ จะกำหนดให้มี อบจ/เทศบาล/สำหรับ อบต. หาย2. เทศบาล มี 3 ประเภท

-เทศบาลตำบล ประชากร ไม่เกิน 15,000 คน

-เทศบาลเมือง ประชากร เกิน 15,000 คนแต่ไม่เกิน 50,000 คน

-เทศบาลนคร ประชากรเกิน 50,000 คนขึ้นไป

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเทศบาลตำบล เมือง ที่ตั้งอยู่ก่อน กม.นี้ใช้บังคับ3.การควบรวม 

อบต/เทศบาล.ใดที่มีประชากรต่ำกว่า 7,000 คน/รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนต่ำกว่า 20 ล้านบาท อยู่ในอำเภอเดียวกันให้ควบรวม

เจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่ โดยมีคณะกรรมการควบรวมระดับอำเภอและระดับจังหวัดเป็นผู้พิจารณา4.เมื่อยุบรวมกันแล้วให้ผู้บริหาร/สมาชิก พ้นจากตำแหน่งทันทีและจัดให้มีการเลือกตั้งภายในกำหนด 60 วัน5.สมาชิกสภาตำบล ตามเกณฑ์ประชากร 

-ไม่เกิน 7,000 มี สท 12 คน/7,000-15,000 คน มี สท 15 คน/ 15,000-50,000 คน มี สท 18 คน/แบ่งเป็นเขตเลือกตั้ง เขตละ 3 คน6.สำหรับเทศบาลเมือง นคร ก็แบ่งตามเกณฑ์ประชากรเช่นเดียวกัน7.ผู้บริหารเทศบาล เลือกตั้งโดยตรง มีวาระ 4 ปี /ไม่เกิน 2 วาระ มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าหรือเคยเป็น สท /ผู้บริหาร ฯลฯ มาก่อน8.ร่างนี้ ในกรรมาธิการปฏิรูปท้องถิ่น สปท. อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เตรียมเสนอ สปท./ครม./สนช.ต่อไป9.อ่านๆดูเป็นร่างที่ กรมส่งเสริมฯ มท. นำเสนอเพราะคนทำส่วนใหญ่มาจาก มท.ทั้งนั้นครับป.ศักดิพงศ์ 

25 สิงหาคม 2559

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

จากการอ่านร่างประมวลกฎหมายองค์กรส่วนท้องถิ่น แบบไม่ละเอียดซึ่งเกิดจากการปฏิรูปท้องถิ่น โดยการรวมร่างของ พรบ.อบต.กับ พรบ.อบจ. (สำหรับคนท้องถิ่นหรือผู้เตรียมสอบท้องถิ่นจะทราบดีเกี่ยวกับเรื่องความซ้ำซ้อนของ 2 หน่วยงานนี้) จากนี้ไปหากร่างประมวลกฎหมายองค์กรส่วนท้องถิ่นประกาศใช้ โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเปลี่ยนไป จากเดิมที่มี 4 รูปแบบ

 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 2. เทศบาล
 3. สุขาภิบาล
 4. ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด

  1. กทม. ตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ 2528
  2. เมืองพัทยาตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542
  3. อบต.ตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537

แต่ที่ใช้กันจริงในปัจจุบันมีเพียง 3 รูปแบบ เนื่องจากไม่มีรูปแบบสุขาภิบาลแล้ว แต่นับจากประมวลกฎหมายองค์กรส่วนท้องถิ่นนี้บังคับใช้จะเหลือเพียง 2 รูปแบบคือ

 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 2. เทศบาล

  • เทศบาลตำบล
  • เทศบาลอำเภอ
  • เทศบาลนคร

อบต.ทั้งหลายจะถูกยกฐานะเป็นเทศบาลทั้งหมด กรณีที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การจัดตั้งเทศบาลตำบลไม่ว่าจะเรื่องจำนวนประชากรหรือเรื่องรายได้ก็ให้ควบรวมกับเทศบาลตำบลที่อยู่ใกล้เคียงโดยเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่

ผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายเท่าไรนัก หากผิดพลาดประการใดขออภัยและยินดีรับคำแนะนำครับ ^^

แอดมิน iqepi.com

ดาวน์โหลดไฟล์ อวสาน อบต. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | แผนที่ | แผนที่ | ไฟล์แนบ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments