มทร.พระนคร เปิดรับสมัครสอบ 1 -16 ก.ย. 2558  นักวิชาการพัสดุ,นักประชาสัมพันธ์,นักประชาสัมพันธ์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,สถาปนิก,


ฝากประชาสัมพันธ์

มทร.พระนคร

“มทร.พระนคร”

ลิงค์: https://iqepi.com/32487/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ,นักประชาสัมพันธ์,นักประชาสัมพันธ์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,สถาปนิก,
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 – 16 ก.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ภาระงานโดยสังเขป
๑. วิเคราะห์ เสนอแนะ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ด้านพัสดุ และอื่น ๆ
๒. ร่างสัญญาซื้อขาย สัญญาจ้างสิ่งก่อสร้าง
๓. ตรวจสอบหนังสือค้ำประกันสัญญา บันทึกข้อมูลวันครบกำหนดระยะเวลาการคืนค้ำประกันสัญญา
๔. ร่างหนังสือโต้ตอบปัญหา งานจัดซื้อครุภัณฑ์ งานจ้างสิ่งก่อสร้าง
๕. ร่างแก้ไขสัญญา และการบริหารสัญญา
๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
สอบข้อเขียน (คะแนน ๕๐ คะแนน)
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
– การเขียนคำผิด – คำถูก
– การเขียนสรุปใจความสำคัญ

สอบปฏิบัติ (คะแนน ๕๐ คะแนน)
– ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
สอบสัมภาษณ์ (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
– พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษาทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทนเสียสละ มีความคิดริเริ่มและมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพ และท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น


ชื่อตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
(หากมีความสามารถในการสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อเผยแพร่ผ่านทางสื่อใหม่ (เว็บไซด์ เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ) การบันทึกภาพ รวมทั้งผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารองค์กรอื่น ๆ การใช้โปรแกรม Microsoft Office หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร และมีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ภาระงานพอสังเขป
๑. คิดสร้างสรรค์สื่อที่ใช้ในการสื่อสารองค์กรทั้งภายในและภายนอกองค์กร
๒. จัดทำแผนการผลิตสื่อใน Social Media ของกองสื่อสารองค์กร
๓. วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทำข้อมูล ปรับปรุง แก้ไข ผลิตสื่อ และ Update ข้อมูลข่าวสารกิจกรรม เพื่อเผยแพร่ใน Social Media และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกองสื่อสารองค์กร อาทิ Website Line YouTube Facebook Instagram Twitter E-mail ไฟวิ่งจอภาพ LED บอร์ด
๔. จัดทำรายงานข้อมูลที่ได้เผยแพร่ใน Social Media ของกองสื่อสารองค์กรให้ผู้บริหาร และรวบรวมเป็นรายงานประจำปี
๕. จัดทำทำเนียบบุคลากรของกองสื่อสารองค์กร เพื่อเผยแพร่ใน Social Media ที่เหมาะสมของ กองสื่อสารองค์กร
๖. ดูแล บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกองสื่อสารองค์กรให้ใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)

สอบข้อเขียน (๕๐ คะแนน)
ความรู้เกี่ยวกับสื่อใหม่ที่ใช้ในการสื่อสารองค์กร รวมทั้งวิธีการเผยแพร่ รูปแบบการสื่อสาร และบทบาทของสื่อแต่ละประเภท ที่มีการสื่อสารในยุคปัจจุบัน

สอบปฏิบัติ (๕๐ คะแนน)
การเขียนข้อความการสร้างสื่อ เพื่อใช้ในการสื่อสารทางเว็บไซด์ เฟสบุ๊ค สื่อออนไลน์อื่น ๆ และนำเนื้อหาหรือสื่อ เผยแพร่ผ่านช่องทางดังกล่าว

ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
สอบสัมภาษณ์ (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
– พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษาทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทนเสียสละ มีความคิดริเริ่มและมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพ และท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
(หากมีความสามารถในการจัดทำแผนการสื่อสารการตลาด ผลิตสื่อ เพื่อการสื่อสารองค์กรต่าง ๆ การบันทึกภาพ การใช้โปรแกรม Microsoft Office หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร และ มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ภาระงานพอสังเขป
๑. จัดทำแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและแผนงานด้านการสื่อสารและตราสินค้าของมหาวิทยาลัย
๒. ผลิตเอกสารเผยแพร่หรือสื่ออื่น ๆ เพื่อสื่อสารการตลาดและตราสินค้าของมหาวิทยาลัย เช่น แผ่นพับ สูจิบัตร ฯลฯ
๓. เขียนสาร สารสนเทศทางเว็บไซด์ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เพื่อสื่อสารข้อมูลของมหาวิทยาลัย
๔. จัดระบบและกลไกของงานเพื่อให้เป้าหมายได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
๕. กำหนดรูปแบบการสื่อสารการตลาด เครื่องมือ และช่องทางการสื่อสารทั้งในส่วนที่เป็นสื่อมวลชน สื่อที่หน่วยงานผลิตและเผยแพร่ได้เอง รวมทั้งสื่อสมัยใหม่
๖. วิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารตราสินค้าของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการวางแผนการรณรงค์โฆษณาและประชาสัมพันธ์
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)

สอบข้อเขียน (๕๐ คะแนน)
ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการสื่อสารการตลาด ความสำคัญ ของเครื่องมือการสื่อสารการตลาด และการนำเครื่องมือแต่ละประเภท ไปใช้ในการวางแผนและการประเมินผล

สอบปฏิบัติ (๕๐ คะแนน)

การเขียนแผนการสื่อสารการตลาด

ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
สอบสัมภาษณ์ (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
– พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษาทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทนเสียสละ มีความคิดริเริ่มและมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพ และท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรี ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านระบบสารสนเทศ หรือด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ภาระงานโดยสังเขป
๑ . ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
๒ . ติดตั้งชุดคำสั่งสำเร็จรูป ใช้ปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงาน
ที่ได้วางแผนไว้แล้ว ทดสอบความถูกต้องของชุดคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง
๓. เขียนโปรแกรม PHP, Asp.net หรือ Microsoft.Net ใช้งานร่วมกับฐานข้อมูล เช่น
Microsoft Access, Microsoft SQL, MySQL, Oracle
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
สอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน)
– บรรยายความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล
– บรรยายการพัฒนาแว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application)

ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(สอบสัมภาษณ์ คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
– พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ ทางการศึกษาทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความ รับผิดชอบ มีความอดทนเสียสละ มีความคิดริเริ่มและมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพ และท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น


ชื่อตำแหน่ง : สถาปนิก
อัตราเงินเดือน : 16500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ๑. คุณวุฒิปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
(เขียนแบบด้วยโปรแกรม Auto Cad ได้เป็นอย่างดี และเขียนแบบงานก่อสร้าง)
๒. ได้รับใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมตามที่กฎหมายกำหนด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ภาระงานโดยสังเขป
๑. ออกแบบด้านสถาปัตยกรรม
๒. เขียนแบบด้านสถาปัตยกรรม
๓. ประมาณราคากลาง
๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)

สอบข้อเขียน (๖๐ คะแนน)
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมและงานก่อสร้าง
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประมาณราคางานก่อสร้าง

สอบปฏิบัติ (๔๐ คะแนน)
– การเขียนแบบงานก่อสร้างจากโปรแกรม Auto Cad

ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(สอบสัมภาษณ์ คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
– พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ ทางการศึกษาทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความ รับผิดชอบ มีความอดทนเสียสละ มีความคิดริเริ่มและมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพ และท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น

สมัครงาน มทร.พระนคร งานราชการ มทร.พระนคร รับสมัคร สอบ มทร.พระนคร2558 สอบ มทร.พระนคร 58 มทร.พระนคร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง มทร.พระนคร :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง มทร.พระนคร
ประกาศ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments