Categories
รายงานพิเศษ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ –  ขรก.ตำรวจ เปิดสอบอะไรบ้าง??

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ –  ขรก.ตำรวจ เปิดสอบอะไรบ้าง??”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=14432 หรือ
ตำแหน่ง: ขรก.ตำรวจ เปิดสอบอะไรบ้าง??
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  ปวช.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


เกี่ยวกับการสอบตำรวจ เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้นำประกาศออกมาหลายฉบับ บางท่านอาจจะสับสน และงงๆ ว่าตกลงมีเปิดรับสมัครสอบอะไรบ้าง ขอให้มองเป็นเรื่องของ “ปัจจุบัน” และ “อนาคต”

เริ่มจาก “ปัจจุบัน”

ขณะนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เผยแพร่ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพศชายและหญิง สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2557 ในวันที่ 22 ก.ค. – 13 ส.ค. 2557 โดยรับสมัรทางอินเตอร์เน็ต รวมอัตราว่าง 6,800 อัตรา และได้ในการสมัครแบ่งการรับสมัครออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) รับเฉพาะเพศชาย อายุระหว่าง 18-27 ปี จบ ม.6 หรือ ปวช.

ซึ่งกลุ่มนี้เมื่อสอบผ่านจะดำรงตำแหน่ง รองผู้บังคับหมู่ ประจำสถานฝึกอบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ รับอัตราเงินเดือน ระดับ พ.1 ชั้น 1 (1,360 บาท)

หลังจากเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ซึ่งมีระยะการฝึกอบรมเป็นเวลา 1 ปี ก็จะได้รับแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน ติดยศ ส.ต.ต. ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ กลุ่มสายงานป้องกันและปราบปราม ตามสังกัดหน่วยงานที่สมัคร (บช.ศ.,ภูธร 1-9,บช.ตชด. และ ศชต.) รับอัตราเงินเดือน ระดับ ป.1 ชั้น 19 (10,760 บาท)

2. กลุ่มงานเทคนิค รับเฉพาะผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. เท่านั้น ไม่รับ ม.6 อายุระหว่าง 18-35 ปี และเฉพาะส่วนของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานเป็นหน่วยงานเดียวที่รับทั้งเพศชายและหญิง ส่วนสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกองบินตำรวจ รับเฉพาะผู้ชายยยยยยยย

กลุ่มนี้หลังจากสอบผ่านจะได้เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศสิบตำรวจตรี หรือ ส.ต.ต. ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานเทคนิค ในหน่วยงานที่เลือกสมัคร ได้รับอัตราเงินเดือน ระดับ ป.1 ชั้น 15.5 (9,330 บาท)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของกลุ่มนี้จะแบ่งตามสังกัด

1. สาย สทส.8 สังกัดสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับ ปวช. หรือเทียบเท่าทางช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ หรือช่างโทรคมนาคม

2. สาย บ.ตร.9 สังกัดกองบินตำรวจ รับ ปวช. หรือเทียบเท่า ทางช่างยนต์ ช่างกล ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์

3. สาย สพฐ.10 สังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ รับ ปวช. ทุกสาขา

ท่านที่สนใจจะสมัครสอบสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์รับสมัครสอบ คลิกที่นี่


จบเรื่องของ “ปัจจุบัน” ว่ากันต่อเรื่องของ “อนาคต”

เรื่องแรก

กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (บก.ทท.) จากบันทึกข้อความ ที่ 0009.161/3066 ลงวันที่ 30 เม.ย. 57 เรื่องโครงการความต้องการบุคลากรภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านและมีคุณสมบัติพิเศษทางด้านภาษาต่างประเทศ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. และ ผบ.หมู่ สังกัด บก.ทท.

ในรายละเอียดได้ระบุอัตรารับไว้ 100 อัตรา โดยแบ่งเป็น

1. รับสมัครบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางกฎหมาย การปกครอง หรือ รัฐประศาสนศาสตร์ โดยต้องสำเร็จวิชากฎหมายไทย อย่างน้อย 3 วิชา คือ ประมวลกฎหมายอาญาครบทุกลักษณะ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครบทุกลักษณะ และกฎหมายลักษณะพยาน ทั้งนี้จะเป็นการศึกษาเพื่อการได้รับปริญญาดังกล่าวหรือเป็นการศึกษาเพิ่มเติมภายหลังก็ได้ และมีความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ระดับ รอง สว. สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ในสังกัด บก.ทท. จำนวน 40 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

2. รับสมัครบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ระดับ ผบ.หมู่ สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปรามในสังกัด บก.ทท. จำนวน 60 อัตรา โดยมีเงื่อนไขว่า อนุมัติดังกล่าวจะมีผลเมื่อ ก.ต.ช. มีมติอนุมมัติการบรรจุบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนตามที่ ตร.ได้เสนอขอทบทวนไว้

ซึ่งปัจจุบันอาจจะมีการเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนแปลงอย่างไรจะแจ้งให้ทราบอีกที ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดย คลิกที่นี่


เรื่องที่สอง

จากสรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ตร. ครั้งที่ 1096/57 (251) (228) เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ก.ค. 2557 ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. โดยมี พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รรท.ผบ.ตร. เป็นประธาน ข้อสั่งการข้อที่ 3 ระบุว่า มอบ ปบช.สกพ. พิจารณาหลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลภายนอก วุฒิ ปริญญาตรี เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประเภทไม่มียศ จำนวน 5,000 อัตรา ที่ คสช. อนุมัติให้เพิ่มเติม โดยสรรหาจากบุคลในพื้นที่ เพื่อปฏิบัติงานในสายอำนวยการสนับสนุนและเทคโนโลยีของสถานีตำรวจ ในโครงการ CRIMES โดย ผบช.สกพ., ผบก.ทพ. และ ผบก.อต. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ

จากสรุปข้อสั่งการดังกล่าวก็ทำให้ทราบรายละเอียดเพียงว่า..

1. บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน สายอำนวยการสนับสนุนและเทคโนโลยี

2. ไม่มียศ

3. จำนวน 5,000 อัตรา

4. คุณวุฒิผู้สมัคร ปริญญาตรี

5. สรรหาจากบุคคลในพื้นที่

6. ปฏิบัติงานสายอำนวยการสนับสนุนและเทคโนโลยีของสถานีตำรวจ

คุณสมบัติเบื้องต้นทั่วไปที่มีความเป็นไปได้ พิจารณาจากคุณสมบัติของการรับสมัครสอบข้าราชการตำรวจครั้งผ่านๆ มา และงานที่ปฏิบัติ

7. อายุ 18-35 ปี

8. เพศชาย-หญิง

ความเห็น&ข้อสงสัยส่วนตัว (แนะนำแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ที่เฟสบุ๊คนะครับ)

ที่สงสัยและคิดว่าหลายท่านก็สงสัยเช่นกัน ก็คือ ปริญญาตรีสาขา??

หากดูระบบ CRIMES ในภาพรวมที่ทำหน้าที่หลักเป็นฐานข้อมูลกลางแบบรวมศูนย์ อยู่ในสถานีตำรวจ ก็น่าจะหนีไม่พ้นเรื่องหน้าที่หลักในการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาและคดีจราจร หรืองานทะเบียนประวัติอาชญากรในการตรวจสอบ ยืนยัน ประวัติผู้ต้องหา รวมถึงลายพิมพ์นิ้วมือ ภาพถ่าย และหมายจับ รวมๆ ภาษาชาวบ้านก็คงเรียกว่างานเอกสารทำงานเบื้องหลังสายงานอื่นๆ อาทิ สายสืบสวนสอบสวน

ถ้าเป็นเช่นนั้น ก็น่าจะรับ ปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ทุกสาขา (ไม่ใช่สาขาสังคมศาสตร์ ท่านอาจจะทำความเข้าใจคำว่า ทางสังคมศาสตร์คลิกที่นี่และด้วยเป็นข้าราชการตำรวจ ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือน เรื่องภาค ก. ก.พ. ก็ไม่เกี่ยว ไม่ผ่านก็สมัครได้ ถ้าเป็นเช่นนั้นก็ต้องสอบทั้งภาค ก.+ข.+ค. ใหม่หมดทุกคน เกณฑ์คิดคะแนนก็แต่ละภาคต้องผ่าน 60% แล้วเอาคะแนนทุกภาครวมกันแล้วจัดลำดับ

ส่วนที่ระบุว่า ปฏิบัติงานสายอำนวยการสนับสนุนและเทคโนโลยีของสถานีตำรวจ และ สรรหาจากบุคคลในพื้นที่ ก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะจำกัดเฉพาะผู้สมัครที่มีภูมิลำเนาในทะเบียนบ้าน ในจังหวัดที่เป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบหน่วยงานที่เปิดรับสมัครสอบด้วยหรือไม่

ตอนนี้ก็คงสงสัยแค่นี้ อย่างไรก็คงต้องรอประกาศรับสมัครสอบออกมาเมื่อไรก็จะทราบรายละเอียดทั้งหมด

ลองไปทำความรู้จักกับ โครงการ CRIMES ไม่ว่าจะสมัครอบหรือไม่รู้ไว้ไม่เสียหาย แต่หากมีการสอบบทความนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของข้อสอบก็ได้นะครับ^^ คลิกที่นี่

สมัครงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ งานราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัคร สอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2557 สอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 57 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงาน  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :online  ไม่ระบุ  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Comments

comments