งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ –  ตำรวจท่องเที่ยว

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

"สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ –  ตำรวจท่องเที่ยว"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13929 หรือ
ตำแหน่ง: ตำรวจท่องเที่ยว
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 100
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว จะเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นข้าราชการตำรวจ

คุณสมบัติเบื้องต้น

1. เพศชาย/หญิง

2. อายุ 18-35 ปี


โครงการความต้องการบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านและมีคุณสมบัติพิเศษทางด้านภาษาต่างประเทศ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. และ ผบ.หมู่ สังกัด บก.ทท.

ตามหนังสือ บช.ก. ที่ 0026.112/4436 ลง 30 พ.ค. 2556 ขออนุมัติโครงการความต้องการบุคคลภามยนอกที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านและมีคุณสมบัติพิเศษทางด้านภาษาต่างประเทศเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. และ ผบ.หมู่ สังกัด บก.ทท. นั้น

สกพ. (อต.) ได้นำเสนอ ตร.พิจารณาแล้ว ตร.ได้มีบันทึก ลง 29 เม.ย. 2557 ท้ายหนังสือ สกพ. ที่ 0009.161/3195 ลง 3 เม.ย. 2557 อนุมัติให้ บช.ก. รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ทท. โดยใช้วิธีการสอบแข่งขัน ดังนี้

1. รับสมัครบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางกฎหมาย การปกครอง หรือ รัฐประศาสนศาสตร์ โดยต้องสำเร็จวิชากฎหมายไทย อย่างน้อย 3 วิชา คือ ประมวลกฎหมายอาญาครบทุกลักษณะ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครบทุกลักษณะ และกฎหมายลักษณะพยาน ทั้งนี้จะเป็นการศึกษาเพื่อการได้รับปริญญาดังกล่าวหรือเป็นการศึกษาเพิ่มเติมภายหลังก็ได้ และมีความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ระดับ รอง สว. สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ในสังกัด บก.ทท. จำนวน 40 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

2. รับสมัครบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ระดับ ผบ.หมู่ สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปรามในสังกัด บก.ทท. จำนวน 60 อัตรา โดยมีเงื่อนไขว่า อนุมัติดังกล่าวจะมีผลเมื่อ ก.ต.ช. มีมติอนุมมัติการบรรจุบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนตามที่ ตร.ได้เสนอขอทบทวนไว้

3. ตามข้อ 1 และ 2 จะต้องมีการทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ โดยมหาวิทยาลัยที่มีความน่าเชื่อถือในการทดสอบภาษาอังกฤษเป็นผู้ดำเนินการ สำหรับกระบวนการรับสมัครและคัดเลือกให้เป็นไปตามหลักการ ขั้นตอน วิธีดำเนินการ ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามที่ ตร.อนุมัติไว้ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารทีไ่ด้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สมัครงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ งานราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัคร สอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2557 สอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 57 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :สมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments