Categories
งานมหาวิทยาลัย

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 3481 (บัดนี้ – 16 ต.ค. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 3481
ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3481 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3481
สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 30,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ , วิศวคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ภาระงานสอน
1.1 การบรรยายและการสอนปฏิบัติวิชาพื้นฐาน/วิชาเอกในหลักสูตร
1.2 การสอนปฏิบัติวิชาพื้นฐาน ทั้งที่ประสานมิตรและองครักษ์
1.3 การสอนวิชาสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
1.4 ควบคุมโครงการวิจัยระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 3 โครงการต่อปีการศึกษา
2. งานผลิตผลงานทางวิชาการ
2.1 งานวิจัย/ตำรา/บทความ/เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน/คู่มือปฏิบัติ/การสร้างพัฒนา-ผลิต/การประดิษฐ์คิดค้น/ผลงานลักษณะอื่นที่เทียบเคียงได้ จำนวนเรื่อง/ชิ้นงาน ต้อง ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง หรือ 1 ชิ้นงานต่อปีการศึกษา
2.2 งานเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
จำนวนเรื่อง/ชิ้นงาน ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาชีพ/วิชาการ หรือ เผยแพร่ในลักษณะอื่นที่มีกระบวนการกลั่นกรอง หรือ การนำผลงานทางวิชาการไปเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง/ชิ้นงาน ต่อปีการศึกษา
3. งานบริการทางวิชาการ
3.1 งานกิจการนิสิต/กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม : งานที่ปรึกษาชมรม/สโมสร/สภานิสิต/องค์กรนิสิต/ปฐมนิเทศ/งานทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม/กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัย
3.2 งานบริการวิชาการ/กิจกรรมวิชาการ : การประชุมวิชาการ/กรรมการวิชาการ/การบริหารโครงการวิชาการ/กรรมการตรวจผลงาน/ตัดสินผลงาน/ประเมินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง/การจัดนิทรรศการ/การบริการชุมชนวิทยาการ/งานประกันคุณภาพ
3.3 มหาวิทยาลัย/งานที่ได้รับมอบหมาย : งานวันสำคัญๆ ของมหาวิทยาลัย – หน่วยงาน/ งานประชาสัมพันธ์/งานเฉพาะกิจ/กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย
4. งานอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัย / คณะ / ภาควิชา / สาขาวิชา มอบหมาย
5. ภาระงาน งานผลิตผลงานทางวิชาการ งานบริการทางวิชาการ และงานอื่นๆ ตามข้อ 1-4 ให้มีสัดส่วนและรายละเอียด ตามความเห็นชอบทางภาควิชาคณิตศาสตร์ โดยมีการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมง / สัปดาห์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-649-5000 ต่อ 18415

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการคัดเลือกจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร
 

วิธีการสมัครงาน  มศว :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

Comments

comments