Categories
งานมหาวิทยาลัย

มศว เปิดรับสมัครสอบ  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 – 1349 (23 ก.ย. – 23 ต.ค. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 – 1349
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 – 1349 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1349
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

อัตราเงินเดือน 10,670 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และภาษาอย่างเหมาะสมแก่ การปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชาชีพ

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนในการผลิตเอกสารต่างๆ
2. การจัดทำเอกสารงานราชการ
3. การทำลายเอกสาร
4. การจัดเก็บเอกสารต่างๆ ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการค้นหา
5. การประสานงานการแจกเอกสารต่างๆ
6. ดูแลซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
7. การบันทึกรวบรวมข้อมูลการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการผลิตเอกสาร
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เลขที่ 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร.02-2513934

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถคุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลังจากสิ้นสุดการรับสมัคร

วิธีการสมัครงาน  มศว :เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 ก.ย. – 23 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

Comments

comments