Categories
งานมหาวิทยาลัย

มศว เปิดรับสมัครสอบ  บุคลากร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (23 ก.ย. – 22 ต.ค. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: บุคลากร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งบุคลากร จำนวน 3 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี

ตำแหน่งที่ 1 บุคลากร เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4011
ตำแหน่งที่ 2 บุคลากร เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4628
ตำแหน่งที่ 3 บุคลากร เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4670
ตำแหน่งที่ 4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4671
สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี

อัตราเงินเดือน 16,360 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งที่ 1 บุคลากร เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4011
ตำแหน่งที่ 2 บุคลากร เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4628
ตำแหน่งที่ 3 บุคลากร เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4670
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
ตำแหน่งที่ 4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4671
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
ตำแหน่งที่ 1 – 3
1. ด้านการปฏิบัติการ
2. ด้านการวางแผน
ร่วมกำหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
4. ด้านการบริการ
5. งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่งที่ 4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4671
1. มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในการเขียนโปรแกรม และจัดการฐานข้อมูล
2. มีความเข้าใจในหลักการออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Design) และ UML Design
3. พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย PHP หรือ ASP.NET หรือ VB.NET หรือ Java Script หรือ C#
ที่ติดกับระบบ
4. สามารถออกแบบใช้งานระบบฐานข้อมูล DBMS e.g. Oracle , SQL Server 2000 , SQL Server 2005 , MySQL , VB , VB.Net , ASP.Net และ Web Application ได้
5. สามารถปรับแต่งโปรแกรม opensource
6. สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับปัญหา Server ที่เป็น Unix และ Windows
7. บริหารจัดการเว็บไซต์ หรือด้านการดูแลฐานข้อมูล หรือการพัฒนาโปรแกรมได้
8. สามารถเพิ่มเติมและบำรุงรักษาระบบงานเดิมที่มีอยู่ได้
9. ศึกษาแนะนำเทคนิคใหม่มาใช้ในการพัฒนาระบบงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
10. สามารถเผยแพร่วิทยาการ / เทคนิคใหม่ ให้แก่สังคมได้
11. พัฒนาความรู้ของตนเองให้เท่าทันเทคโนโลยี
12. ประสานงานด้านการใช้ระบบงานสารสนเทศมหาวิทยาลัย
13. ให้คำปรึกษาการใช้งานแก่ผู้ใช้ระบบ
14. สามารถปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายได้

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 15638

วิธีการสมัครงาน  มศว :เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 ก.ย. – 22 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

Comments

comments