Categories
งานมหาวิทยาลัย

มศว เปิดรับสมัครสอบ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 – 1486 (23 ก.ย. – 22 ต.ค. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 – 1486
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 16,360
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 – 1486 สังกัดวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1486
สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

อัตราเงินเดือน 16,360 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ศิลปศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง
2. มีความสามารถในการร่างเอกสาร โต้ตอบจดหมายหรือหนังสือราชการต่างๆ ได้
3. มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel และ Power Point หรือโปรแกรมอื่นๆ ได้ดี
5. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับบุคคลในระดับต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้ดี
6. มีความสามารถในการใช้งาน และบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์สำนักงานได้

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. จัดเตรียม การประชุม หนังสือเชิญประชุม การเลี้ยงรับรองการประชุม
2. ประสานงานในเรื่องต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
3. เขียนโครงการขออนุมัติกิจกรรมต่าง ๆ
4. ร่างโต้-ตอบ หนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก
5. จัดทำเอกสารทั้งการจัดเก็บการทำลายตามระเบียบงานสารบรรณ
6. ดูแลเอกสารตามระเบียบงานสารบรรณ
7. ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาต่าง ๆ และวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน ตามความเหมาะสม
8. ทำงานบุคคลตามที่ได้รับมอบหมาย
9. งานบริการวิชาการ
10. อำนวยความสะดวกและสนับสนุนด้านการเรียนการสอน
11. งานกิจกรรมต่าง ๆ ของนิสิตตามที่ได้รับมอบหมาย
12. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.) ณ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 15315 , 15316

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวันสอบ หลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร
 

วิธีการสมัครงาน  มศว :เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 ก.ย. – 22 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

Comments

comments