Categories
งานมหาวิทยาลัย

มศว เปิดรับสมัครสอบ  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (1) 7 – 4630 (23 ก.ย. – 22 ต.ค. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (1) 7 – 4630
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (1) 7 – 4630 สังกัดกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี

ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4630
สังกัดงานแนะแนวให้คำปรึกษา กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
(ปฏิบัติงานที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร)

อัตราเงินเดือน 21,420 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2. สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา หรือจิตวิทยาคลินิก
3. ประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาหรือฝึกอบรมด้านจิตวิทยา

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ด้านการให้คำปรึกษา
1.1 จัดบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตและด้านอื่นๆ ได้แก่ การศึกษา อาชีพ สังคมและส่วนตัว
1.2 จัดบริการทดสอบทางจิตวิทยา
1.3 จัดบริการสนเทศด้านสุขภาพจิตและด้านการศึกษาและอาชีพ
1.4 จัดบริการทดสอบความถนัดทางด้านการศึกษาและอาชีพ
1.5 จัดทำแบบทดสอบทางจิตวิทยา ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ
2. ด้านฝึกอบรม
2.1 จัดโครงการฝึกอบรมด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิต
2.2 จัดโครงการด้านบุคลิกภาพและคุณธรรม จริยธรรม
2.3 จัดโครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต
2.4 จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02 649 5000 ต่อ 15638

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

วิธีการสมัครงาน  มศว :เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 – 22 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

Comments

comments