Categories
งานมหาวิทยาลัย

มศว เปิดรับสมัครสอบ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (2) 7 – 2014 (บัดนี้ – 16 ต.ค. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (2) 7 – 2014

ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (2) 7 – 2014 สังกัดคณะพลศึกษา

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2014
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา

อัตราเงินเดือน 16,360 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ พาณิชยศาสตร์
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
3. มีทักษะการติดต่อประสานงาน และมีบุคลิกภาพดี
4. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการ
2. ร่าง – โต้ตอบ และจัดพิมพ์หนังสือราชการ / เอกสารอื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ
3. รับ – ส่งหนังสือ เอกสาร ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. แยกประเภท จัดหมวดหมู่ จัดเก็บเอกสารราชการ ตามระเบียบงานสารบรรณ
5. สำเนาหนังสือราชการหรือเอกสารอื่นๆ ด้วยเครื่องถ่ายเอกสาร หรือเครื่องสแกน
6. ดำเนินการจัดและดำเนินโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. ตรวจสอบและจัดทำสำเนาแบบฟอร์มต่างๆ ให้มีใช้งานอยู่เสมอ
8. ปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
9. ช่วยปฏิบัติงานต่างๆ หรือสนับสนุนงานด้านงานบริการการศึกษา
10. รวบรวมข้อมูลและจัดทำเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา
11. ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกคณะ
12. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม.จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง16 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร.02-649-5000 ต่อ 22511, 22520 หรือ 02 649 5769

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวันสอบ หลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

วิธีการสมัครงาน  มศว :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

Comments

comments