Categories
งานมหาวิทยาลัย

มศว เปิดรับสมัครสอบ  กวิชาการโสตทัศนศึกษา (2) 7 – 2736 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: กวิชาการโสตทัศนศึกษา (2) 7 – 2736
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 16,360
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (2) 7 – 2736 สังกัดสำนักสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2736
สังกัดสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

อัตราเงินเดือน 16,360 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย โสตทัศนศึกษา เวชนิทัศน์ นิเทศศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณลักษณะและสมรรถนะ
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความซื่อสัตย์
2. อุทิศเวลาให้กับทางราชการ
3. ตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
4. ประพฤติตนดี
5. มีความอุตสาหะ มานะอดทน
6. มีมนุษยสัมพันธ์ ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
7. มีความสามารถในการเป็นผู้นำ และมีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย วิธีการทำงาน
8. มีความคิดสร้างสรรค์

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ปฏิบัติงานผลิตสื่อการเรียนการสอน
1.1 งานวางแผนการผลิต , เขียนบทวีดิทัศน์ , สารคดี
1.2 ใช้งานกล้องวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล
1.3 ลำดับภาพวีดิทัศน์ด้วยคอมพิวเตอร์
1.4 ถ่ายภาพนิ่งด้วยกล้องดิจิทัลและตกแต่งภาพ
1.5 ออกแบบกราฟิกสำหรับงานโทรทัศน์ , สิ่งพิมพ์ , บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
1.6 ออกแบบเว็บเพจ
2. ปฏิบัติงานผลิตสื่อและให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
2.1 ผลิตวีดิทัศน์สำหรับโฆษณาประชาสัมพันธ์
2.2 ติดตั้งระบบเครื่องเสียง สำหรับงานประชุม สัมมนา หรืองานประชาสัมพันธ์
2.3 ปฏิบัติงานผลิตวีดิทัศน์ หรือบริการโสตทัศนูปกรณ์ในกรุงเทพและต่างจังหวัด
3. บริการโสตทัศนูปกรณ์ และควบคุมอุปกรณ์การสอนทางไกลปฏิสัมพันธ์ ผ่านเครือข่าย
3.1 ติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ห้องเรียนทางไกลและห้องเรียนปกติ
3.2 ควบคุมระบบการทำงาน อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เพื่อให้การเรียนการสอนดำเนินไปอย่าง มีประสิทธิภาพ
3.3 จัดทำข้อมูลสถิติการให้บริการผลิตสื่อโสตทัศน์
3.4 ปรับปรุงและพัฒนาการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการผลิตสื่อ
3.5 ประสานงานกับบุคลากรในงานผลิตสื่อโสตและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.6 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม.จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ 16 – 30 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30-16.30 น.) ณ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา อาคาร 14 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2649-5129-30

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 17 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
หลักเกณฑ์ในการสอบจะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ 

วิธีการสมัครงาน  มศว :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

Comments

comments