Categories
งานมหาวิทยาลัย

มศว เปิดรับสมัครสอบ  นักวิชาการศึกษา (1) 7 – 4549 (23 ก.ย. – 22 ต.ค. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา (1) 7 – 4549
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 16,360
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 4549 สังกัดกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4549
สังกัดกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

อัตราเงินเดือน 16,360 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่
3. มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ระดับดี
4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel และ Power Point ได้ดี
5. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และบริการนิสิตต่างชาติ หน่วยงานภายในและภายนอก โดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
6. มีความสามารถในการใช้งาน และบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์สำนักงานได้

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. รับรายงานตัวนิสิตใหม่
2. รับลงทะเบียนเรียนของนิสิต
3. รับคำร้องต่างๆ เกี่ยวกับงานทะเบียนนิสิต
4. ตรวจสอบสถานภาพนิสิต
5. การคัดชื่อนิสิตออกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6. การตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาของนิสิต
7. ออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา
8. จัดทำสถิติและให้ข้อมูลจำนวนนิสิต/บัณฑิต แก่บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. ประสานงานและให้คำปรึกษาแก่บุคลากร อาจารย์ นิสิต ผู้ปกครอง
10. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
11. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.) ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 15638

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

วิธีการสมัครงาน  มศว :เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 – 22 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

Comments

comments