Categories
งานมหาวิทยาลัย

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 1987 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 1987
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 21,420-30,400
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1987
สังกัดภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา
(หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานสอน) หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย)

อัตราเงินเดือน
1 วุฒิปริญญาเอก 30,400 บาท
2 วุฒิปริญญาโทกำลังศึกษาปริญญาเอก 21,420 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพลศึกษา หรือ
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพลศึกษา และ อยู่ระหว่างจัดทำปริญญานิพนธ์และสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. งานสอน สามารถสอนวิชาเอกวิชาเฉพาะด้านอย่างน้อย 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยสอนในรายวิชาต่อไปนี้
1.1 ระดับปริญญาตรี
– แบดมินตัน
– เทเบิลเทนนิส
– บาสเกตบอล
– ว่ายน้ำ
– การเสริมสร้างร่างกาย
– วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
– นวัตกรรมและการวิจัยทางพลศึกษา
– การบริหารและการจัดการพลศึกษาในโรงเรียน
– สรีรวิทยาการออกกำลังกาย
1.2 ระดับปริญญาโท
– การพัฒนาสารสนเทศและเทคโนโลยีทางพลศึกษา
– การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวและการเรียนรู้ทักษะกลไก
– หลักการบริหารงานพลศึกษาและกีฬา
2. งานที่ปรึกษาและควบคุมปริญญานิพนธ์
3. งานบริหารหลักสูตร
– อาจารย์ประจำหลักสูตร
– อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4. งานบริการวิชาการ ได้แก่
– อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
– งานประกันคุณภาพการศึกษา
– ร่วมจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
5. งานวิจัย
6. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชาพลศึกษา/คณะพลศึกษา/มหาวิทยาลัย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม.จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วิธีการสมัครงาน  มศว :

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง16 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร.0 2649 5000 ต่อ 22511, 22520 หรือ 0 2649 5769

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

Comments

comments