Categories
งานมหาวิทยาลัย

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4532 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4532
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 21,420-30,400
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4532 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4532
สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
(หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สายสนับสนุนวิชาการ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย)

อัตราเงินเดือน
1 วุฒิปริญญาเอก 30,400 บาท
2 วุฒิปริญญาโทกำลังศึกษาปริญญาเอก 21,420 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และต้องสำเร็จการศึกษาภายใน 3 เดือน
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต หรือ ศึกษาศาสตรบัณฑิต เอกชีววิทยา เอกวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา เอกการสอนชีววิทยา หรือเอกอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ภาระงานสอน
1.1 การบรรยายและการสอนปฏิบัติการวิชาพื้นฐาน/วิชาเอกในหลักสูตร วท.บ. ชีววิทยา และ กศ.บ. ชีววิทยา
1.2 การสอนบรรยายและปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน ทั้งที่ประสานมิตรและเน้นที่องครักษ์
1.3 การควบคุมโครงการวิจัยระดับปริญญาตรี วท.บ. ชีววิทยา และ กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
1.4 การสอนวิชาสัมมนา
1.5 นิเทศการสอนนิสิต กศ.บ. ชีววิทยา เมื่อครบ 3 ปี หรือนิเทศการสอนมาแล้ว 1 ปี
2. งานผลิตผลงานทางวิชาการ
2.1 มีงานวิจัย/ตำรา/เอกสารประกอบการสอน/คู่มือปฏิบัติการ/ผลงานลักษณะอื่นที่เทียบเคียงได้ ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง/ชิ้นงานต่อปีการศึกษา
2.2 งานเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ด้านงานวิจัย/บทความทางวิชาการ/ผลงานลักษณะอื่นไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง/ชิ้นงาน หรือนำเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง/ชิ้นงาน ต่อปีการศึกษา
3. งานบริการทางวิชาการ
3.1 งานบริการวิชาการ/กิจกรรมวิชาการ : การประชุมวิชาการ/กรรมการวิชาการ/การบริหารโครงการวิชาการ/กรรมการตรวจผลงาน/ตัดสินผลงาน/ประเมินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง/การจัดนิทรรศการ/การบริการวิชาการ/วิทยากร/งานประกันคุณภาพภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัย
3.2 งานกิจการนิสิต/กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม : งานที่ปรึกษาชมรม/สโมสร/สภานิสิต/องค์กรนิสิต/ปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศ/งานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม/กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัย
3.3 มหาวิทยาลัย/งานที่ได้รับมอบหมาย : งานวันสำคัญๆ ของมหาวิทยาลัย – หน่วยงาน/ งานประชาสัมพันธ์/งานเฉพาะกิจ/กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย
4. งานอื่นๆ
ตามที่มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชามอบหมาย และการบริหารหลักสูตร การพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์
5. ภาระงานสอน งานผลิตผลงานทางวิชาการ งานบริการทางวิชาการ และงานอื่นๆ ตามข้อ 1 – 4
ให้มีสัดส่วนและรายละเอียดยืดหยุ่น ตามเกณฑ์ภาระงานที่มหาวิทยาลัยกำหนด แต่เมื่อรวมภาระงานทั้งสิ้นแล้ว ต้องมีจำนวนชั่วโมงปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมง/สัปดาห์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วิธีการสมัครงาน  มศว :

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-649-5000 ต่อ 18415

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการคัดเลือกจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

Comments

comments