Categories
งานมหาวิทยาลัย

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4626 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4626
ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 21,690
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4626 สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4626
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

อัตราเงินเดือน 21,690 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (โดยเฉพาะ Excel และ Access)
3. มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
4. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู
5. ผู้ชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ทำการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 16 คาบต่อสัปดาห์
2. จัดทำเอกสารการสอน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
3. ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ประจำชั้น
4. ทำงานวิจัยในชั้นเรียนหรืองานวิจัยของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
5. ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์พี่เลี้ยงให้แก่นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
6. จัดทำและดูเว็บไซต์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
7. ปฏิบัติงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตามที่ได้มอบหมาย
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการสมัครงาน  มศว :

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เลขที่ 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร.02-2513934

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถคุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลังจากสิ้นสุดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

Comments

comments