Categories
งานมหาวิทยาลัย

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4624 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4624
ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 21,690
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4624 สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4624
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

อัตราเงินเดือน 21,690 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ครุศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดนตรีไทย
2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office
3. มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
4. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู
5. ผู้ชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ทำการสอนรายวิชาพื้นฐานศิลปะ (ดนตรีไทย) วิชาเลือกเพิ่มเติมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 และวิชาเอก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ไม่น้อยกว่า 16 คาบต่อสัปดาห์
2. จัดทำเอกสารการสอน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือสร้างสื่อการเรียนรู้
3. ฝึกซ้อมดนตรีไทย เพื่อทบทวนและเตรียมความพร้อมการแสดงในโอกาสต่างๆ ของโรงเรียน
4. ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ประจำชั้น
5. ทำงานวิจัยในชั้นเรียนหรืองานวิจัยของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
6. ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์พี่เลี้ยงให้แก่นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
7. จัดทำและดูเว็บไซต์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
8. ปฏิบัติงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะตามที่ได้มอบหมาย
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วิธีการสมัครงาน  มศว :

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เลขที่ 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร.02-2513934

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถคุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลังจากสิ้นสุดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

Comments

comments