Categories
งานมหาวิทยาลัย

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4594 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4594
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 15,000-47,000
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:


ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4594 สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4594
สังกัดสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์
(หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานสอน) หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย)

อัตราเงินเดือน
1 วุฒิปริญญาเอก 21,690 – 47,000 บาท
2 วุฒิปริญญาโทกำลังศึกษาปริญญาเอก 13,750 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 1,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ผู้สมัครต้องจบการศึกษาในระดับวุฒิปริญญาเอกหรือวุฒิปริญญาโทและกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ในกลุ่มศิลปกรรมศาสตร์ (ด้านการออกแบบเพื่อการแสดง/นฤมิตรศิลป์) , กลุ่มสังคมศาสตร์ (ด้านการวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม) , กลุ่มนิเทศศาสตร์ (ด้านการสื่อสารการแสดง) , กลุ่มอักษรศาสตร์ (ด้านศิลปะการละคร)
2. ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน หรือการเป็นวิทยากรตามสถาบันการศึกษาต่างๆ

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
ภาระงานผลิตบัณฑิต
– สอนรายวิชา Costume Design
– สอนรายวิชา Rendering Technique for Theatre Design
– สอนรายวิชา Costume Craft
– สอนรายวิชา Media for Theatre Design
– สอนรายวิชา Theatre Design Workshop
– สอนรายวิชา Theatre Design Practicum
– สอนรายวิชา Special Study for Theatre Design
– หรือสอนรายวิชาที่กำหนด
– เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตจำนวน 1 ชั้นปี
– เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาศิลปะการแสดงนิพนธ์จำนวน 1 กลุ่ม
ภาระงานวิจัยและสร้างสรรค์
1. ภายในระยะเวลา 5 ปี ต้องมีผลงานวิจัยที่เสนอในที่ประชุมทางวิชาการหรือได้รับการเผยแพร่ในสื่อที่มีกระบวนการกลั่นกรองจากผู้เชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง โดยเป็นผู้วิจัยหลักหรือ มีไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง หากเป็นผู้วิจัยร่วม
2. ต้องผลิตเอกสารประกอบการสอน หรือบทความวิชาการ หรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ ไม่น้อยกว่าปีละ 1 เรื่อง
3. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและการเรียนการสอนหรือการพัฒนาความสามารถในเรื่องเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสม
ภาระงานอื่นๆ
1. ต้องร่วมรับผิดชอบในการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการของสาขาวิชาศิลปะการแสดงและคณะศิลปกรรมศาสตร์
2. ต้องปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่มหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชาฯ มอบหมาย เพื่อประโยชน์แก่การพัฒนานิสิต และเพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3. ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิต และรักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา.หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วิธีการสมัครงาน  มศว :

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15087

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

Comments

comments