Categories
งานมหาวิทยาลัย

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4593 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4593
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 15,000-47,000
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4593 สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4593
สังกัดสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
(หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษาสายสนับสนุนวิชาการ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย)

อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 21,690 – 47,000 บาท
วุฒิปริญญาโทกำลังศึกษาปริญญาเอก 13,750 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 1,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านการออกแบบเครื่องประดับ ออกแบบแฟชั่น ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบกราฟิก ออกแบบบรรจุภัณฑ์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จริงในการทำงานด้านการออกแบบสาขานั้นๆ
3. มีความรู้และทักษะในการสื่อสารที่ดี และสามารถพูดภาษาอังกฤษได้
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติพื้นฐานด้านวัสดุประเภทต่างๆ เพื่อการออกแบบได้
5. มีความรู้และทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เพื่อการออกแบบได้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ภาระงานด้านการสอน และพัฒนานิสิต
1.1 การสอนระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ตามเกณฑ์ภาระงานสอนขั้นต่ำของ มหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานสายวิชาการ
1.2 การให้คำปรึกษาศิลปะนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์
1.3 การพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ / กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
1.4 งานที่ปรึกษาวิชาการแก่นิสิต
1.5 งานนิเทศการสอน (ฝึกสอน / ฝึกงาน)
1.6 งานที่ปรึกษากิจกรรมนิสิต
2. ภาระงานด้านวิจัย / ตำรา / บทความ
2.1 มีผลงานวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่อง ต่อ 2 ปี
2.2 เข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือนำเสนอผลงานวิชาการ ระดับชาติหรือนานาชาติทุกปี
2.3 สามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนจากหน่วยงานภายในและภายนอก
3. ภาระงานด้านบริการวิชาการ
สามารถรับผิดชอบการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ / การบริหารโครงการวิชาการ / การจัดนิทรรศการ / โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน / กรรมการวิชาการ / วิทยากร / ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ภายนอก / กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ภายนอก
4. งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. งานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ตามที่สาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัยมอบหมาย
6. ภาระงานด้านการสอนและพัฒนานิสิต ตามที่สาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัยมอบหมาย
7. สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทั้งที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
8. งานอื่นๆ หรืองานเฉพาะกิจ.ตามที่สาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัยมอบหมาย เช่น งานพระราชทานปริญญาบัตร เป็นต้น

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วิธีการสมัครงาน  มศว :

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ.สำนักงานคณบดี.คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15087

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

Comments

comments