Categories
งานมหาวิทยาลัย

มศว เปิดรับสมัครสอบ  นักวิชาการเงินและบัญชี (8) 7 – 3723 (บัดนี้ – 20 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี (8) 7 – 3723
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (8) 7 – 3723 สังกัดคณะแพทยศาสตร์

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (8) 7 – 3723
สังกัดโครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คลินิก คณะแพทยศาสตร์

อัตราเงินเดือน 11,330 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 3,670 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงินการธนาคาร พณิชยการ บริหารธุรกิจ
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
3. พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ ได้อย่างน้อย 35 คำ/นาที
4. ปฏิบัติงานโครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์ มศว คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ซอยสุขุมวิท23 กรุงเทพฯ

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ตรวจสอบความถูกต้องของใบนำส่งเงินรายได้ และใบเสร็จรับเงิน
2. ตรวจเอกสารขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
3. บันทึกกันเงินในทะเบียนคุมรายได้ / เอกสารกันเงิน
4. ตรวจความถูกต้องของเอกสารหลักฐานขอเบิกเงิน
5. จัดทำใบสำคัญจ่ายเงินพร้อมบันทึกในสมุดคุมใบสำคัญจ่าย
6. คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองการหักภาษี
7. บันทึกในสมุดคุมใบสำคัญหลักฐานขอเบิกเงิน
8. จัดทำฎีกาเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อส่งให้กองคลังโอนเงินเข้าบัญชีโครงการฯ
9. เขียนเช็คและจ่ายเช็ค ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของโครงการฯ
10. จ่ายเงินสด ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของโครงการฯ
11. จัดทำรายงานโอนเงินเดือนในโปรแกรมเงินเดือน
12. จัดทำสรุปรายละเอียดภาษีหัก ณ ที่จ่ายทั้งเดือน พร้อมยื่นแบบให้สรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
13. ติดต่อธนาคารและสหกรณ์เพื่อฝาก ถอนเงิน และอื่นๆ
14. จัดทำสรุปรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนของโครงการฯ
15. จัดทำงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปี
16. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วิธีการสมัครงาน  มศว :

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2 – 20 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.00 – 16.00 น.) ณ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ หรืองานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 0-2649-5000 ต่อ 27138

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวันสอบ หลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

Comments

comments