Categories
งานมหาวิทยาลัย

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 2371 และ (1) 7 – 4603 (บัดนี้ – 27 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 2371 และ (1) 7 – 4603
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 16,360-30,400
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 2371 และ (1) 7 – 4603 สังกัดคณะสหเวชศาสตร์

ตำแหน่งที่ 1 อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 2371
สังกัดสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์
ตำแหน่งที่ 2 อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4603
สังกัดสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์
(หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สายสนับสนุนวิชาการ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย)

อัตราเงินเดือน
1 วุฒิปริญญาเอก 30,400 บาท
2 วุฒิปริญญาโทกำลังศึกษาปริญญาเอก 21,420 บาท
3 วุฒิปริญญาตรีกำลังศึกษาปริญญาโทควบเอก 16,360 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งที่ 1 อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 2371
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชากายภาพบำบัด สาขาวิชาสรีรวิทยาของการออกกำลังกาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และต้องมีประสบการณ์ปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชากายภาพบำบัด สาขาสรีรวิทยาของการออกกำลังกาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำปริญญานิพนธ์และต้องสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี และต้องมีประสบการณ์ปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด (ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด) หรือ
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและกำลังศึกษาหลักสูตรปริญญาโทควบเอก สาขาวิชากายภาพบำบัด สาขาสรีรวิทยาของการออกกำลังกาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำปริญญานิพนธ์และต้องสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี และต้องมีประสบการณ์ปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด (ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่งที่ 2 อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4603
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านสังคมศาสตร์การแพทย์ การบริหารสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชศาสตร์ชุมชน สรีรวิทยาทางการแพทย์ สรีรวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านสังคมศาสตร์การแพทย์ การบริหารสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชศาสตร์ชุมชน สรีรวิทยาทางการแพทย์ สรีรวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำปริญญานิพนธ์และต้องสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี หรือ
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและกำลังศึกษาหลักสูตรปริญญาโทควบเอก ด้านสังคมศาสตร์การแพทย์ การบริหารสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชศาสตร์ชุมชน สรีรวิทยาทางการแพทย์ สรีรวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำปริญญานิพนธ์และต้องสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานต้นสังกัด **

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วิธีการสมัครงาน  มศว :

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2 – 27 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 0-2649-5447-8 ต่อ 118

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 27 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

Comments

comments