Categories
งานมหาวิทยาลัย

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4625 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4625
ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 21,690
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4625 สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4625
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

อัตราเงินเดือน 21,690 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพลศึกษา
2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office
3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้
4. มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
5. มีความสามารถในการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา และมีความเชี่ยวชาญด้านกีฬา
6. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู
7. ผู้ชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ทำการสอนในรายวิชาต่างๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ไม่ต่ำกว่า 16 คาบ ต่อสัปดาห์
2. จัดทำเอกสารการสอน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
3. ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ประจำชั้น
4. ทำงานวิจัยในชั้นเรียนหรืองานวิจัยของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
5. ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์พี่เลี้ยงให้แก่นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
6. จัดทำและดูเว็บไซต์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
7. ปฏิบัติงาน ควบคุมดูแล และบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
8. มีความรู้ความสามารถในด้านการทดสอบสมรรถภาพทางกายได้
9. มีความรู้ความสามารถในการออกแบบโปรแกรมเพื่อพัฒนาสุขอนามัยของนักเรียนได้
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วิธีการสมัครงาน  มศว :

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เลขที่ 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร.02-2513934

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถคุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลังจากสิ้นสุดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

Comments

comments