Categories
งานมหาวิทยาลัย

มศว เปิดรับสมัครสอบ  นักวิชาการศึกษา (1) 7 – 1909 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา (1) 7 – 1909
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 1909 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1909
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

อัตราเงินเดือน 11,330 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 3,670 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ดูแล server ของคณะวิทยาศาสตร์
2. ดูแลและจัดทำ Website ของคณะวิทยาศาสตร์และสำนักงานคณบดี
3. ให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แก่บุคลากรของคณะได้
4. ประสานงานด้านระบบสารสนเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
5. ตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานคณบดี
6. ให้บริการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์บุคลากรสำนักงานคณบดี
7. จัดทำฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
8. ออกแบบทำโปสเตอร์ แผ่นพับ โบรชัวร์ต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์
9. จัดทำโครงการ/กิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์
10. ร่วมเป็นคณะทำงาน/กรรมการในโครงการต่างๆ
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วิธีการสมัครงาน  มศว :

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-649-5000 ต่อ 18415

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง.มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวันสอบ หลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

Comments

comments