Categories
งานมหาวิทยาลัย

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 2416 และ (1) 7 – 3573 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 2416 และ (1) 7 – 3573
ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 21,690
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:


ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 2416 และ (1) 7 – 3573 สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ตำแหน่งอาจารย์
เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 2416 และ (1) 7 – 3573
สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

อัตราเงินเดือน 21,690 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน อุดมการณ์ และภารกิจของโพธิวิชชาลัย ในฐานะ โพธิวิชชาลัยเป็นการจัดการอุดมศึกษาทางเลือก ที่ไม่ใช่อุดมศึกษากระแสหลัก จึงต้องพบกับปัญหาอุปสรรคและความยากลำบากกว่าคณะวิชาทั่วๆ ไป ดังนั้น ผู้ประสงค์ที่จะเข้ามาเป็นอาจารย์ของโพธิวิชชาลัยจึงควรมีความเข้าใจและยอมรับสภาพความเป็นจริงข้อนี้ก่อนตัดสินใจในเบื้องต้น
2. มีความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์โพธิวิชชาลัย แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 รวมทั้งมีความเข้าใจในวิกฤตประเทศไทย วิกฤตธรรมชาติ โลก และสิ่งแวดล้อม
3. มีทัศนคติต่อประเทศเพื่อนบ้าน แบบเสมอภาค เท่าเทียม ยอมรับคุณค่า อัตลักษณ์ ความแตกต่างทางวัฒนธรรม และสนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย

ตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 2416
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านสังคมศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่มีความรู้ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประเทศพม่า
2. มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมประเทศ เพื่อนบ้าน
3. ประจำการที่วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดตาก (ติดกับประเทศพม่า) โดยสามารถเดินทางไปปฏิบัติภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาได้ทั้งที่ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสระแก้ว (ติดกับประเทศกัมพูชา) และวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
4. สามารถปฏิบัติการโครงการอาจารย์จิตอาสา ที่โรงเรียนสาธิตการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ปีละ 1 ครั้ง (ครั้งละ 1 สัปดาห์)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่งที่ 2 ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3573
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านเกษตรศาสตร์ สาขาที่มีความเกี่ยวข้องกับสัตว์ พืช แมลง พืชไร่ พืชสวน พิษวิทยาสารฆ่าแมลงและสิ่งแวดล้อม หรือการทำเกษตรแบบอินทรีย์
2. มีประสบการณ์ทำงานกับชุมชนด้านเกษตรที่ไม่ทำลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อม หรือเกษตรทฤษฎีใหม่
3. ประจำการที่โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสระแก้ว โดยสามารถเดินทางไปปฏิบัติภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาได้ทั้งที่ วิทยาลัย โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดตาก และวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
4. สามารถทำงานร่วมกับเครือข่ายชุมชน และทำงานโครงการตามพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว
5. สามารถปฏิบัติการโครงการอาจารย์จิตอาสา ที่โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้ สมเด็จย่า โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (ครั้งละ 1 สัปดาห์)

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** ติดต่อขอดูรายละเอียดที่หน่วยงานต้นสังกัด **

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วิธีการสมัครงาน  มศว :

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร หรือวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ หรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครไปที่ วิทยาลัย โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ชั้น 4 อาคารอำนวยการ เลขที่ 63 หมู่ที่ 7 อำเภอองครักษ์ ตำบลองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 (โดยถือวันที่ประทับตรา ณ ไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

Comments

comments