Categories
งานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน วิศวกรไฟฟ้า (1) 7 – 1767 สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน (2 – 30 ก.ย. 2556).

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน

ตำแหน่ง: วิศวกรไฟฟ้า (1) 7 – 1767 สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า (1) 7 – 1767 สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน

ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1767
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

อัตราเงินเดือน
1. วุฒิปริญญาโท 13,750 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 1,250 บาท
2. วุฒิปริญญาตรี 11,330 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 3,670 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า)
2. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และโปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้า
4. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชาชีพ

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. บริการด้านไฟฟ้า และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมทั้งการประปา โทรศัพท์ และเครื่องปรับอากาศในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ดูแลความสะอาดบริเวณโรงเรียน รวมทั้งระบบระบายน้ำเสียให้เป็นไปอย่างได้ผล
3. ประสานงานกับหน่วยงานรักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานครในเรื่องการจัดเก็บขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และการรักษาความสะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ
4. ดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงเรียนให้พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ดูแลงานด้านมาตรการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน
6. จัดทำข้อมูลเรื่องอัตราความเสี่ยงในโรงเรียน
7. จัดทำข้อมูลสถิติการใช้พลังงาน เช่น น้ำ ไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง ส่งมหาวิทยาลัยทุกเดือน
8. จัดเก็บข้อมูลสถิติอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เลขที่ 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร.02-2513934

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถคุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลังจากสิ้นสุดการรับสมัคร

วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) :

รับและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เลขที่ 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 – 30 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556

Comments

comments