Categories
งานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน นักวิชาการศึกษา(1)7-4631,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1)7-3647 สังกัดกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี (2 – 30 ก.ย. 2556)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศ รับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 4631 และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 – 3647 สังกัดกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

อัตราเงินเดือน 11,330 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 3,670 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งที่ 1 นักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4631
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความสามารถด้านระบบสื่อ-โสตทัศนูปกรณ์ สำหรับการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี
4. มีความสามารถซ่อมบำรุงรักษาระบบสื่อ-โสตทัศนูปกรณ์ สำหรับการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานได้
5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel , Microsoft Power Point , Internet ได้เป็นอย่างดี
6. สามารถปฏิบัติงานประจำที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ได้

ตำแหน่งที่ 2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3647
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความสามารถในการร่างเอกสาร โต้ตอบจดหมายหรือหนังสือราชการต่างๆ ได้
7. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel , Microsoft Power Point , Internet ได้เป็นอย่างดี
4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับบุคคลในระดับต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้ดี
5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
6. มีความสามารถในการใช้งาน และบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์สำนักงานได้

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
ตำแหน่งที่ 1 นักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4549
1. ให้บริการติดตั้งควบคุมดูแลระบบสื่อ-โสตทัศนูปกรณ์ ทั้งภายในและภายนอกอาคารเรียน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
2. ให้บริการรับและคืนการยืมระบบสื่อ-โสตทัศนูปกรณ์
3. ตรวจสอบระบบสื่อ-โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียนและห้องประชุม
4. จัดเตรียมและจัดเก็บ สื่อ-โสตทัศนูปกรณ์ ก่อนและหลังการใช้งาน
5. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งและการใช้ระบบสื่อ-โสตทัศนูปกรณ์ ทั้งภายในและภายนอกอาคารเรียน
6. ให้คำแนะนำการปรับปรุงและพัฒนาระบบสื่อ-โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนและห้องประชุมต่อผู้บังคับบัญชา
7. จัดเก็บและซ่อมบำรุงรักษา สื่อ-โสตทัศนูปกรณ์ ขั้นพื้นฐาน
8. สำรวจและบันทึกรายการซ่อมครุภัณฑ์ ประจำอาคารเรียนรวม
9. จัดทำสถิติสื่อ-โสตทัศนูปกรณ์
10. ให้บริการห้องเรียน ห้องสอบและประสานงานการใช้อาคารในการจัดกิจกรรมอื่นๆ
11. บริการระบบประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในอาคารเรียนรวม
12. ร่างและพิมพ์หนังสือโต้ตอบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
13. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่งที่ 2 พนักงานบริการเอกสารทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4550
1. ปฏิบัติงานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ
2. ลงทะเบียนรับ – ส่งออก หนังสือราชการผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
3. ปฏิบัติหน้าที่รับ – ส่ง หนังสือถึงหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
4. เสนอแฟ้มเข้า – ออก ผู้อำนวยการและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
5. ดำเนินงานด้านบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ
6. ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน
7. ร่างและพิมพ์หนังสือโต้ตอบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
8. งานจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม
9. จัดเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม และทำรายงานการประชุม
10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย หรือสั่งจากผู้บังคับบัญชา

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.) ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 15638

วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) :

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 – 30 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556

Comments

comments