• ข้อมูลเตรียมสอบงานราชการ

  สอบ ก.พ. ภาค ก. แนวข้อสอบ+เฉลย ภาษาอังกฤษ สไตล์ ก.พ.(ป.ตรี-โท)

  ฝากประชาสัมพันธ์

  “สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดรับสมัครสอบ [ ] –  แนวข้อสอบ+เฉลย ภาษาอังกฤษ สไตล์ ก.พ.(ปริญญาตรี-โท)”

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12751 หรือ
  ตำแหน่ง: แนวข้อสอบ+เฉลย ภาษาอังกฤษ สไตล์ ก.พ.(ปริญญาตรี-โท)
  ระดับการศึกษา: ปวช. ปวส. ปวท. อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: -4-24 มี.ค. 57
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  แนวข้อสอบภาค ก. ก.พ. ภาษาอังกฤษ สไตล์ ก.พ. ระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท (ตัวเลือกสีแดงคือคำตอบ)

  Instruction: Select the most appropriate choice for each item. (Q1 – Q5)

  •     Interviewer: Good afternoon, please have a seat.
  •     Interviewee: (1) _________.
  •     Interviewer: How are you doing?
  •     Interviewee: I’m fine, thank you.
  •     Interviewer: (2) _________?
  •     Interviewee: No, sir, I had no trouble at all.
  •     Interviewer: Could you tell me a little about your (3) _________?
  •     Interviewee: I graduated from UCLA in 1995, with a Bachelor’s degree in Journalism.
  •     Interviewer: Any post-graduate degrees?
  •     Interviewee: Yes, I enrolled in NYU’s master program for journalism and (4) _________.
  •     Interviewer: How about your (5) _________?
  •     Interviewee: After I left NYU, I worked for a year at the Cincinnati Daily.

  Q1 : (please use conversation above)

  1. Yes, please
  2. Thank you
  3. With pleasure
  4. Sit down, please

  Q2 : (please use conversation above)

  1. What is the problems at your office
  2. Did you like the office you worked
  3. Was there any problems at the office
  4. Did you have any trouble finding us

  Q3 : (please use conversation above)

  1. hobbies
  2. private life
  3. previous experience
  4. educational  background

  Q4 : (please use conversation above)

  1. didn’t  finish
  2. dropped out in 1998
  3. earned a degree
  4. took a break

  Q5 : (please use conversation above)

  1. previous job
  2. post education
  3. work experience
  4. other qualifications

  Q6 : Instruction: Fill in the blank.
  The Prime Minister will be leaving today to ____________the Asia-Europe Meeting.

  1. visit
  2. enter
  3. attend
  4. report

  Q7 : Instruction: Fill in the blank.
  There is a high ______ of an accident when driving in heavy rain.

  1. risk
  2. threat
  3. danger
  4. warning

  Q8 : Instruction: Fill in the blank.
  Artists normally use only acoustic guitars to play acoustic ______ of songs.

  1. sounds
  2. versions
  3. patterns
  4. instruments

  Q9 : Instruction: Fill in the blank.
  If they can buy personal computers, they should also be able to ______ the software.

  1. plan
  2. advise
  3. afford
  4. arrange

  Q10 : Instruction: Choose the correct answer.
  Will you accept a credit card or do you prefer _______?

  1. cash
  2. bank
  3. coins
  4. money

  Q11 : Instruction: Choose the correct answer.
  Thailand’s gross domestic product ________ to expand four to five percent this year.

  1. expects
  2. is expect
  3. expected
  4. is expected

  Q12 : Instruction: Choose the correct answer.
  Quality control is performed _______ every stage of our company’s production.

  1. at
  2. to
  3. with
  4. from

  Q13 : Instruction: Choose the correct answer.
  You can see all ___________ you need on the screen.

  1. information
  2. an information
  3. the information
  4. of information

  Q14 : Instruction: Choose the correct answer.
  As president of Homeland Estate Company, I would like to thank our business partners _____ contributed to our success.

  1. who
  2. which
  3. where
  4. whose

  Q15 : Instruction: Choose the correct answer.
  An Australian tourist died in Russia after _______ from swine flu.

  1. suffer
  2. to suffer
  3. suffering
  4. was suffered

  Instruction: Read the following letter and select the best answer for each item. (Q16 – Q20)

  OFFICE OF THE CIVIL SERVICE COMMISSION

  Pitsanuloke Road, Dusit, Bangkok 10300, THAILAND

  Tel: 66 2547 1000, Fax 66 2547 1000

  3 May 20XX

  Mr. Denis Ives
  Public Sector Management Consultant
  17 Wagga Street
  Canberra ACT2607
  Australia

  Dear Mr. Ives:

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  I am writing to you to express our appreciation for your warm hospitality and efforts in arranging the seminar programme for our group of executives from Thailand.  The programme was very well designed and was structured exactly as we had hoped.  The sessions with you, I would say, were the highlight of the programme.  While the introduction helped us greatly to comprehend the structure and framework of the Australian public service and its reform, your executive session was invaluable in clarifying the issues and areas that had been a bit unclear during the week of discussions and observations.

  It was extremely valuable for us to have had this opportunity to observe the practice of Australian public service reform, to exchange ideas about our work, and to discuss our problems. This programme has given me new insights into our own situation and approaches to improve our procedures.

  I hope that we will be able to keep in contact, and that perhaps we can reciprocate your hospitality in Thailand in the near future.

  Yours sincerely,

  XXXXXXXXX

  Secretary-General
  Q16 : What is the purpose of this letter?

  1. Thanks for study visit arrangement
  2. Thanks for participating in the seminar
  3. Acknowledgement of the benefits of the study visit
  4. Appreciation for Australian public service management

  Q17 : It can be assumed that the sessions before Mr. Ive’s lecture were _____ .

  1. simple
  2. explicit
  3. confusing
  4. comprehensible

  Q18 : What is considered the best part of the seminar programme?

  1. The meeting they had with Mr. Ives
  2. Discussion with people involving the reform
  3. Observations of Australian public management
  4. Exchange of ideas concerning reform obstacles

  Q19 : The seminar programme largely deals with the ______.

  1. obstacles of Australian government
  2. reform of Australian public service
  3. structure of Australian public facilities
  4. management of Australian public service

  Q20 : The word “insight” (line 3, paragraph 2) refers to _____.

  1. valuable innovations
  2. a long vision
  3. modern practices
  4. deep understanding

  Instruction: Read the following passage and choose the best answer. (Q21 – Q25)

  Structured learning certainly has its place. But if it replaces unmediated engagement with the world, it has a negative effect on a child’s education.  Children learn the fragility of flowers by touching their petals.  They learn to cooperate by organizing their own games.  The computer cannot simulate the physical and emotional nuances of resolving a dispute during kickball, or the creativity of inventing new rhymes to the rhythm of jumping rope.  These full-bodied, often deeply heartfelt experiences educate not just the intellect but also the soul of the child.  When children are free to practice on their own, they can test their inner perceptions against the world around them, develop the qualities of care, self-discipline, courage, compassion, generosity, and tolerance – and gradually figure out how to be part of both social and biological communities.

  It’s true that engaging with others on the playground can be a harrowing experience, too.  Children often need to be monitored and, at times, disciplined for acts of cruelty, carelessness, selfishness, even violence.  Computers do provide an attractively reliable alternative to the dangers of unsupervised play.  But schools too often use computers or other highly structured activities to prevent these problematic qualities of childhood from surfacing – out of fear or a compulsion to force-feed academics.  This effectively denies children the practice and feedback they need to develop the skills and dispositions of a mature person.  If children do not test the waters of unsupervised social activity, they likely will never be able to swim in the sea of civic responsibility.  If they have no opportunities to dig in the soil, discover the spiders, bugs, birds, and plants that populate even the smallest unpaved playgrounds, they will be less likely to explore, appreciate, and protect nature as adults.

  Q21 : The passage is mainly about ________.

  1. children’s activities
  2. children’s education
  3. how to stimulate children’s creativity
  4. the negative effects of structured learning

  Q22 : The author thinks that _________.

  1. structured learning is the best way for children to learn
  2. children learn to co-operate by playing computer games
  3. computers can supplement physical activities for children
  4. computers cut children off from direct experience of the world

  Q23 : According to the passage, children should have _________so that they can adapt themselves to be part of society.

  1. free time with their family
  2. highly structured activities
  3. unsupervised social activities
  4. attractive and monitored activities

  Q24 : Which of the following agrees with the passage?

  1. Children should learn how to swim properly.
  2. Children should be encouraged to engage with nature.
  3. Children will eventually mature into responsible adults.
  4. Children need to be supervised most of the time to prevent violence.

  Q25 : The word “harrowing” (paragraph 2, line 1) is closest in meaning to _____.

  1. upsetting
  2. structured
  3. instructive
  4. pleasurable

  สมัครงาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ


  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลเตรียมสอบงานราชการ,  งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  เฉลยข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. (แบบทดสอบออนไลน์ของ ก.พ.)

  ตัวอย่างข้อสอบ


  1. ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ

  1.1 อนุกรมคำสั่ง จงเลือกคำตอบจากตัวเลือก 1. – 4. มาเติมลงในช่องว่าง เพื่อให้ได้อนุกรมที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันอย่างสมเหตุสมผลมากที่สุด
  1.1.1)   13   9   3   15   25   5   17   49   7   19   81   9   21 …
   
   
   
   
  1.1.2)   3   9   12   21   33 …
   
   
   
   
  1.1.3)   12   13   16   14   15   36   16   17 …
    
   
   
   
  1.1.4)   3   14   7   45   15   124   31 …
   
   
   
   
  1.1.5)   2500   625   250   175   160 …
   
   
   
   
  1.1.6)   13   53   915   2527 …
   
   
   
   
  1.1.7)   30   70   147   274   464 …
   
   
   
   
  1.2 โจทย์คณิตศาสตร์คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดจากตัวเลือก 1. – 4. แล้วตอบลงในกระดาษคำตอบ
  1.2.1) ซื้อเครื่องใช้ชิ้นหนึ่งราคา 2,550 บาท ถ้าต้องการขายให้ได้กำไรร้อยละ 30 จะต้องขายเครื่องใช้ชิ้นนี้ไปในราคากี่บาท
   
   
   
   
  1.2.2) ถ้า x > y และ m เป็นเลขจำนวนเต็มที่มีค่ามากกว่าศูนย์ อยากทราบว่าข้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นความจริง
   
   
   
   
  1.2.3) เลขจำนวนคู่ 3 จำนวนเรียงลำดับกัน รวมกันได้ 36 ผลคูณของเลข 2 จำนวนหลัง จะมีค่าเท่าไร
   
   
   
   
  1.2.4) ถ้า 4*2 = 14 และ 7*6 = 32 แล้ว 11*4 มีค่าเท่าใด
   
   
   
   
  1.2.5) พนักงานบริษัทแห่งหนึ่งถูกปรับลดเงินเดือนถึง 25% เมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ถ้าในปีต่อไปเศรษฐกิจดีขึ้น เขาจะต้องได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ จึงจะทำให้เขาได้รับเงินเดือนเท่าเดิม
   
   
   
   
  1.2.6) พ่อค้าซื้อไข่ไก่มาจำนวนหนึ่งทั้งหมด 270 ฟอง เขาจะคัดไข่ออกขาย 13 ของไข่ที่เหลืออยู่ทุกๆวัน อยากทราบว่าภายใน 3 วัน จะมีไข่ถูกคัดออกทั้งหมดกี่ฟอง
   
   
   
   
  1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับข้อ 1.3.1 – 1.3.3

  มูลค่าการค้าระหว่างประเทศและผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น (ล้านบาท)

  ปี มูลค่าสินค้าออก มูลค่าสินค้าเข้า รวม ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น
  ปีที่ 1 14,166 22,188 36,354 108,294
  ปีที่ 2 13,679 24,103 37,782 116,774
  ปีที่ 3 14,709 25,966 40,675 128,566
  ปีที่ 4 14,772 27,009 41,781 135,939
  ปีที่ 5 17,275 26,794 44,069 143,908
  ปีที่ 6 22,491 30,875 53,366 162,071
  ปีที่ 7 32,266 42,184 74,450 216,543
  ปีที่ 8 49,799 64,044 113,843 269,695
  ปีที่ 9 45,007 66,835 111,842 296,298
  ปีที่ 10 60,797 72,877 133,674 332,177
  ปีที่ 11 71,198 94,177 165,375 370,445

   

  1.3.1) ปีใดต่อไปนี้ที่ไทยขาดดุลการค้าสูงที่สุด
   
   
   
   
  1.3.2) อัตราส่วนของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศต่อผลิตภัณฑ์ประชาชาติในปีเดียวกันของปีใดมีค่าเท่ากับ 2.5
   
   
   
   
  1.3.3) มูลค่าการค้าระหว่างประเทศในช่วงระหว่างปีที่ 7 – ปีที่ 11 เฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณกี่ล้านบาท
   
   
   
   

  2. ความสามารถทางด้านเหตุผล

  2.1 อุปมาอุปไมย
  2.1.1) คน : อาหาร : : ? : ?
   
   
   
   
  2.1.2) เต้าเจี้ยว : ถั่วเหลือง : : ? : ?
   
   
   
   
  2.1.3) สะใภ้ : พี่ : : ? : ?
   
   
   
   
  2.1.4) ธุรกิจ : ค้าขาย : : ? : ?
   
   
   
   
  2.2 การสรุปความจากภาษาเงื่อนไข สำหรับข้อ 2.2.1 – 2.2.2

  – พีระพล กุลวิทย์ และอิทธิ เลือกซื้อขนมมารับประทานคนละ 2 ชนิด ไม่ซ้ำกัน
  – ขนมที่ทั้งห้าคนซื้อได้แก่ ทองหยอด ถั่วตัด ฝอยทอง และ ข้าวตู ทั้งนี้ชื่อคนและขนมไม่ได้เรียงกันตามลำดับข้างต้น
  – กุลวิทย์ไม่ได้ซื้อฝอยทองและข้าวตู
  – อิทธิซื้อขนมไม่เหมือนกับกุลวิทย์เลย
  – มีคนซื้อทองหยอดเพียงคนเดียว
  – ขนมอย่างหนึ่งที่พีระพลซื้อคือ ข้าวตู

  2.2.1) ข้อสรุปใดถูกต้อง
   
   
  2.2.2) ข้อสรุปใดถูกต้อง
   
   
  2.3 การสรุปความจากสัญลักษณ์เงื่อนไข สำหรับข้อ 2.3.1 – 2.3.3

  ถ้า A > B = C < D และ E ≤ C < F ≤ G ทุกตัวแปรมีค่ามากกว่าศูนย์

  2.3.1) ข้อสรุปใดถูกต้อง
   
   
  2.3.2) ข้อสรุปใดถูกต้อง
   
   
  2.3.3) ข้อสรุปใดถูกต้อง
   
   
  2.4 การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ
  2.4.1 “บลูทูธ (Bluetooth) คือ คลื่นสัญญาณวิทยุชนิดหนึ่งที่ทำให้อุปกรณ์ไอทีต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ หรือพีดีเอ ให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลถึงกันได้โดยมีรัศมีการส่งข้อมูลอยู่ในระยะประมาณ 10 เมตร” ข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น
   
   
   
   
  2.4.2 “ผิวของคนเราแตกต่างกัน จึงต้องการการดูแลที่แตกต่าง การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผิวมีความสำคัญอย่างมากในการช่วยยืดอายุผิว และความงามให้อยู่กับคุณอย่างยาวนาน” ข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น
   
   
   
   

  3. ความสามารถทางด้านภาษา

  ความเข้าใจภาษา จะวัดความสามารถในด้านความเข้าใจภาษาโดยสามารถสรุปความในรูปแบบต่าง ๆ จากข้อความสั้น ๆ หรือบทความได้

  แนวคำถามการวัดความเข้าใจภาษาที่เป็นข้อความสั้น ๆ

  อ่านข้อความที่กำหนดให้แล้ว ตอบคำถามโดยเลือกตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุด
  3.1.1 “การสนองคุณชาตินั้น หาได้จำกัดเฉพาะการรับราชการไม่ ขอเพียงให้กลับมารับใช้ชาติก็พอ จึงมีการกำหนดเพียงเป็นกรอบกว้าง ๆ ว่า ให้นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงกลับเข้ามาทำงานในประเทศ อย่างน้อยเท่ากับจำนวนปีที่ไปเล่าเรียนมา” สาเหตุสำคัญของข้อความนี้เกี่ยวข้องกับนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงในเรื่องใด
   
   
   
   
  3.1.2 “การให้การศึกษาแก่ประชาชนเพื่อให้มีความรู้ความสามารถเป็นการลงทุนที่สำคัญ ที่สุดในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ ซึ่งจะส่งผลไปถึงการพัฒนาประเทศในที่สุด” ข้อความนี้สรุปว่าอย่างไร
   
   
   
   
  แนวคำถามการวัดความเข้าใจภาษาที่เป็นบทความ

  จงอ่านบทความที่กำหนดให้แล้วใช้เนื้อความจากบทความตอบคำถามในแต่ละข้อศาลเป็นสถาบันหนึ่งที่จะช่วยแก้ไข และบรรเทาความเดือดร้อนอันเกิดจากการไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่การให้ความ เป็นธรรมของศาลนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบข่ายของกฎหมาย ศาลจะต้องพิจารณาพิพากษาคดีไปตามพยานหลักฐาน ในสำนวนศาลจะนำข้อเท็จจริงนอกสำนวนมาพิจารณามิได้ ในคดีอาญานั้นเป็นหน้าที่ของโจทก์ที่จะต้องนำสืบพิสูจน์ความผิดของจำเลย หากมีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยได้กระทำผิดหรือไม่ ศาลก็ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย ส่วนในคดีแพ่งนั้น โดยหลักทั่วไปแล้ว ฝ่ายใดกล่าวอ้างข้อเท็จจริงขึ้นมา ฝ่ายนั้นก็มีหน้าที่นำสืบพิสูจน์ดังที่กล่าวอ้างมิได้ย่อมจะแพ้ในเรื่องนั้น ไป
  3.2.1 สาระสำคัญของบทความนี้กล่าวถึงศาลในเรื่องใด
   
   
   
   
  3.2.2 “หากมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจำเลยได้กระทำผิดหรือไม่” ข้อความนี้หมายความว่าอย่างไร
   
   
   
   
  การใช้ภาษา จะวัดความสามารถในด้านการใช้ภาษา โดยสามารถพิจารณาใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ ได้ถูกต้องเหมาะสม ได้แก่ คำหรือกลุ่มคำ ประโยค หรือข้อความสั้น ๆ รวมทั้งสามารถเรียงลำดับข้อความได้ถูกต้อง
  แนวคำถามการเลือกใช้คำที่ถูกต้องเติมลงในช่องว่าง

  จงอ่านข้อความที่กำหนดให้ แล้วพิจารณาเลือกตัวเลือกเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องตาม หลักภาษา และให้มีความหมายสอดคล้องกับข้อความที่กำหนดให้นั้น
  3.3.1 ถ้าไม่มีใครทำอะไร เพื่อลดความ………ลง ก็ไม่มีข้อสงสัยว่า ผลสุดท้ายจะไม่ใช้อาวุธกัน
   
   
   
   
  3.3.2 การออมทรัพย์ไว้เป็นทองคำ อาจเป็นวิธีที่ฉลาดก็ได้ ถ้าผู้ออมทรัพย์สามารถคาดหมาย………ได้ เพราะไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอนว่า มีเงินอยู่แล้วจะเอาไปทำอะไรจึงจะดีที่สุด และเมื่อใดควรออมทรัพย์ไว้ในรูปแบบใด หรือลงทุนในรูปแบบใด
   
   
   
   
  แนวคำถามการเติมคำในบทความ

  จงอ่านบทความที่กำหนดให้แล้วเลือกตัวเลือกเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องตาม หลักภาษา และให้มีความหมายสอดคล้องกับข้อความนั้นระบบราชการเป็น 1)……… ที่สำคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน ทำหน้าที่ 2)………นโยบายของฝ่ายการเมืองให้เกิดผลในทาง 3)………รวมทั้งการ 4)……… กฎระเบียบกติกาต่าง ๆให้เกิด 5)………ในการทำงานและมีความเป็นธรรมในสังคม
  3.4.1 ในช่อง 1) ควรจะเติมด้วยตัวเลือกใด
   
   
   
   
  3.4.2 ในช่อง 2) ควรจะเติมด้วยตัวเลือกใด
   
   
   
   
  3.4.3 ในช่อง 3) ควรจะเติมด้วยตัวเลือกใด
   
   
   
   
  3.4.4 ในช่อง 4) ควรจะเติมด้วยตัวเลือกใด
   
   
   
   
  3.4.5 ในช่อง 5) ควรจะเติมด้วยตัวเลือกใด
   
   
   
   
  แนวคำถามการเลือกใช้คำในประโยคที่ถูกต้อง

  แบบที่ 1 จงพิจารณาคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ในข้อความที่ 1 และข้อความที่ 2 แล้วเลือกตอบดังนี้
  ตอบ 1 ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ในทั้ง 2 ข้อความ ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
  ตอบ 2 ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้เฉพาะในข้อความที่ 1 ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
  ตอบ 3 ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้เฉพาะในข้อความที่ 2 ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
  ตอบ 4 ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ในทั้ง 2 ข้อความ ใช้ไม่รัดกุมหรือไม่ถูกต้องตามหลักภาษา
  3.5.1 จงพิจารณาคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ในข้อความที่ 1 และข้อความที่ 2 แล้วเลือกตอบดังนี้
  ข้อความที่ 1 ประเทศไทยและประเทศเช็คมีความสัมพันธ์ทางการทูตจาก พ.ศ.2517
  ข้อความที่ 2 มนุษย์ผลิตสารสังเคราะห์บางอย่างแต่ไม่สลายตัว
   
   
   
   
  3.5.2 จงพิจารณาคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ในข้อความที่ 1 และข้อความที่ 2 แล้วเลือกตอบดังนี้
  ข้อความที่ 1 ผลของการสัมมนาถือว่าเป็นเพียงข้อเสนอแนะ
  ข้อความที่ 2 ปีแสงเป็นหน่วยวัดระยะซึ่งใช้ในวิชาดาราศาสตร์
   
   
   
   
  แบบที่ 2 ในแต่ละข้อจงพิจารณาคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ และมีตัวเลข 1ถึง 4 กำกับอยู่ แล้ว ตอบว่าข้อใดใช้ไม่รัดกุม หรือไม่ถูกต้องตามหลักภาษา
  3.5.3 คำว่าคุณภาพชีวิต แปลว่า การดำรงชีวิต(1)อย่างมีคุณค่า (2)หมายถึง ชีวิตหรือความเป็นอยู่ (3)ที่นับถือว่า หรือเป็นที่(4)ยอมรับกันทั่วไป
   
   
   
   
  3.5.4 กฎหมายใหม่ได้(1)รวบรวม และ(2)ปรับปรุงบทบัญญัติอัน(3)เกี่ยวกับความผิดในเรื่องเครื่องหมายการค้า เพื่อให้สามารถ(4)ให้ความปกป้องแก่สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ดียิ่งขึ้น
   
   
   
   
  แบบที่ 3 ในแต่ละข้อจงพิจารณาคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ในแต่ละประโยคในตัวเลือก 1 ถึง 4 แล้วเลือก ตัวเลือกที่มีคำหรือกลุ่มคำที่ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
  3.5.5 ตัวเลือกใดที่มีคำหรือกลุ่มคำที่ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
   
   
   
   
  แบบที่ 4 จงเลือกตัวเลือกที่มีประโยคที่เรียบเรียงคำ หรือใช้คำไม่รัดกุม หรือไม่ถูกต้องตามหลักภาษา
  3.5.6 จงเลือกตัวเลือกที่มีประโยคที่เรียบเรียงคำ หรือใช้คำไม่รัดกุม หรือไม่ถูกต้องตามหลักภาษา
   
   
   
   
  แนวคำถามการสะกดคำได้ถูกต้อง

  จงเลือกตัวเลือกที่มีคำสะกดถูกต้องและมีความหมายสอดคล้องกับเนื้อความในประโยค
  3.6.1 ตัวเลือกใดที่มีคำสะกดถูกต้องและมีความหมายสอดคล้องกับเนื้อความในประโยค
   
   
   
   
  แนวคำถามการเรียงลำดับข้อความให้ถูกต้อง

  จงพิจารณาข้อความในตัวเลือก 1 ถึง 4 และจัดเรียงลำดับให้ถูกต้องแล้วจึงตอบคำถามแต่ละข้อ
  3.7.1 ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3
   
   
   
   

  18arrow4 คลิกที่นี่เพื่อดูเฉลย

 • ข้อมูลเตรียมสอบงานราชการ

  แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. 2556 แจกฟรี!!

  แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. แจกฟรี คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ได้ใช้เป็นแนวทางในการเตรียมสอบ ธ.ก.ส. หรืออย่างน้อยสุดก็ฝึกทำเพิ่มความชำนาญ อย่างไรก็ลองดาวน์โหลดไปลองทำดูนะครับ ดาวน์โหลดฟรีครับ

  รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบ » ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครสอบ 2556 “ผู้ช่วยพนักงานธุรการ” 260 อัตรา (1-7 ก.พ.2556)

  ใครดาวน์โหลดไม่ได้ลองคลิกที่ลิงค์ข้างล่างนะครับ แยกเป็นหน้าทั้งหมด 92 หน้าครับ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

 • ข้อมูลเตรียมสอบงานราชการ

  Aptitude Test แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา

  Aptitude Test แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา

  ข้อ 1) 1,2,3,6,7…….?
  1. 8
  2. 9
  3. 10
  4. 11

  ข้อ 2) 3,5,9,15…?
  1. 23
  2. 27
  3. 29
  4. 30

  ข้อ 3) 5,6,10,19…?
  1. 21
  2. 23
  3. 33
  4. 35

  ข้อ 4) 3 6 9 4 5 …?
  1. 5
  2. 9
  3. 11
  4. 18

  ข้อ 5) 3 5 8 4 4 …?
  1. 7
  2. 8
  3. 9
  4. 10

  ข้อ 6) 8,2,4,12,3,4,20,4…?
  1. 5
  2. 6
  3. 7
  4. 8

  ข้อ 7) 75 5 15 42 7 …?
  1. 4
  2. 6
  3. 8
  4. 11

  ข้อ 8 ) ไก่กับเป็ดรวมกันมีขา 20 ขา ปรากฎว่าเป็ดมากกว่าไก่อยู่ 1 ตัว อยากทราบว่ามีไก่กี่ตัว?
  1. 4 ตัว
  2. 5 ตัว
  3. 6 ตัว
  4. 7 ตัว

  ข้อ17) สุนัข : กัด –> ผึ้ง :……?
  1. กัด
  2. ต่อย
  3. ข่วน
  4. ขบ

  ข้อ 18) ปลา : ว่าย นก : ….?
  1. เดิน
  2. วิ่ง
  3. บิน
  4. กระโดด

  ข้อ 18) แมว : ปลา ควาย : ….?
  1. หญ้า
  2. เนื้อ
  3. วิตามิน
  4. ปลา

  19 )เด็กนักเรียน 40 คน เข้าเรียนกันทุกคน ต่างก็สัมผัสมือซึ่งกันและกัน อยากทราบว่าจะมีการสัมผัสมือกันทั้งหมดกี่ครั้ง?
  1. 780 ครั้ง
  2. 950 ครั้ง
  3. 1,560 ครั้ง
  4. 1,650 ครั้ง

 • ข้อมูลเตรียมสอบงานราชการ

  แนวข้อสอบ “ครูอาชีวศึกษา” สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความเป็นครู

  แนวข้อสอบครูอาชีวศึกษา สอบความรู้ความสามารถทั่วไป + ภาคความเป็นครู
  1. พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนเกิดจากสาเหตุใด?
              ก.ไม่ได้เรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง                          ข.มีพ่อแม่คอยเคี่ยวเข็ญ
              ค.สิ่งแวดล้อมชักจูง                                              ง.มีจริยธรรมต่ำ
              ตอบ ง. มีจริยธรรมต่ำ
  2. คุณธรรมสำหรับครูคือข้อใด?
              ก. คุณงามความดีของคนที่เป็นครู                           ข. มีพฤติกรรมที่ดีเป็นที่ยอมรับของสังคม
              ค. มีความเสียสละมีความยุติธรรม                          ง. ถูกทุกข้อ
              ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
  3. จริยธรรม ตามพจนานุกรมราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึงข้อใด?
              ก. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ                             ข. คำสั่งสอน
              ค. หลักปฏิบัติในทางศาสนา                                  ง. ไม่มีข้อถูก
              ตอบ ก. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ
  4. ความรู้จริยธรรม หมายถึงข้อใด?
              ก. การมีความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่างๆ
              ข. การแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อสังคม
              ค. ความรู้เกี่ยวกับสังคมสามรถบอกได้ว่า การกระทำใดดี การกระทำใดไม่ดีเหมาะสมมากน้อยเพียงใด WWW.actcorner.com
              ง. เหตุผลที่ใช้เป็นเกณฑ์ใสการเลือกหรือไม่เลือกกระทำ
              ตอบ ค. ความรู้เกี่ยวกับสังคมสามรถบอกได้ว่า การกระทำใดดี การกระทำใดไม่ดีเหมาะสม
                       มากน้อย   เพียงใด
  5. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึงข้อใด?
              ก. การแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคมและปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสังคม
              ข. เบื้องหลังการกระทำของบุคคลใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกกระทำ
              ค. ความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่างๆ ในทางที่ชอบหรือไม่ชอบ
              ง. ไม่มีข้อถูก
              ตอบ ก. การแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคมและปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
                       ของสังคม
  6. ความสัมพันธ์ของคุณธรรมและจริยธรรมหมายถึงข้อใด?
              ก. เป็นเรื่องเดียวกัน                                              ข. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน
              ค. เป็นเรื่องการกระทำของบุคคล                            ง. เป็นเรื่องที่อยู่ในจิตใจของบุคคล
              ตอบ ข. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน
  7. พัฒนาการทางจริยธรรม หมายถึงข้อใด?
              ก. 2 ขั้น                                     ข. 3 ขั้น                         ค. 4 ขั้น                                     ง. 5 ขั้น
              ตอบ ข. 3 ขั้น
  8. ขั้นก่อนจริยธรรมของPaigaetหมายถึงข้อใด? อ.วันนรัตน์ เเอ๊คกรุ๊ป
              ก. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 0-2 ปี
              ข.ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 2-6  ปี
              ค.ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 6-10 ปี
              ง.ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 10-15 ปี
              ตอบ ก. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 0-2 ปี
  9. ขั้นการให้เหตุผลเชิงพฤติกรรมของ Kohlberg ระดับตามเกณฑ์สังคม อายุ 10-13 ปีตรงกับข้อใด?
              ก. การหลบหลีกการลงโทษ                                   ข. การแสวงหารางวัล
              ค. การทำตามสิ่งที่ผู้อื่นเห็นชอบ                             ง. การทำตามคำมั่นสัญญา
              ตอบ ค. การทำตามสิ่งที่ผู้อื่นเห็นชอบ
  10. ขั้นการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของ Kohlbergขั้นที่ 6 หมายถึงข้อใด?
              ก. การยึดถืออุดมคติสากลหรือจริยธรรมสากล(วัยผู้ใหญ่)
              ข. การทำหน้าที่ทางสังคมหรือระบบสังคมและมโนธรรม
              ค. การทำตามคำสัญญาและสิทธิ
              ง. การแสวงหารางวัลหรือการตอบสนองตามความต้องการ
              ตอบ ก.การยึดถืออุดมคติสากลหรือจริยธรรมสากล(วัยผู้ใหญ่)
  11. คุณธรรมข้อใดไม่จัดอยู่ตามแนวคิด อริสโตเติล?
              ก. ความรอบคอบ                                                ข. การรู้จักประมาณ
              ค. การอดทน                                                      ง. ความยุติธรรม
              ตอบ ค. การอดทน
  12. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัส”การรู้จักข่มใจ”หมายถึงข้อใด?
              ก. ความจริงใจต่อตนเอง                                       ข. การรู้จักฝึกใจตนเอง
              ค. การประพฤติปฏิบัติต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์              ง. รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนร่วม
              ตอบ ข. การรู้จักฝึกใจตนเอง
  13. สังคหวัตถุ 4 คือ คุณธรรมในข้อใด?
              ก. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน                                  ข. เป็นเครื่องทำให้ประสบความสำเร็จ
              ค. เป็นคุณธรรมของผู้ครองเรือน                             ง. เป็นคุณธรรมของผู้เป็นผู้ใหญ่
              ตอบ ก. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน
  14. คุณธรรมที่ทำให้ประสบความสำเร็จ หมายถึง ข้อใด?
              ก. พรหมวิหาร 4                                                  ข. สังคหวัตถุ 4
              ค. ธรรมของฆราวาส 4                                          ง. อิทธิบาท 4
              ตอบ ง. อิทธิบาท 4
  15. การที่คนเรารู้จักแยกแยะว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นแห่งเหตุตรงกับสัปปุริธรรม 7 ข้อใด?
              ก. อัตตญญุตา                                                    ข. ธัมมัญญุตา
              ค. อัตถัญญตา                                                    ง. มัตตัญญุตา
              ตอบ ข. ธัมมัญญุตา
  16. ธรรมใดเป็นเครื่องคุ้มครองโลก?
              ก. ขันติ                                                              ข. โสรัจจะ
              ค. หิริโอตัปปะ                                                     ง. สัจจะ
              ตอบ ค. หิริโอปตัปปะ
  17.อคติ 4 คือ คุณธรรมข้อใด?
              ก. ธรรมที่ควรรักษาไว้เป็นนิจ                                 ข. ธรรมของผู้ครองเรือน
              ค. ธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน                        ง. ธรรมที่ไม่ควรประพฤติ
              ตอบ ง. ธรรมที่ไม่ควรประพฤติ
  18. โทสาคติ หมายถึงข้อใด?
              ก. ลำเอียงเพราะรักใคร่                                         ข. ลำเอียงเพราะไม่ชอบกัน
              ค. ลำเอียงเพราะเขลา                                           ง. ลำเอียงเพราะกลัว
              ตอบ ข. ลำเอียงเพราะไม่ชอบกัน
  19. สิ่งใดสามารถยับยั้งความโกรธได้?
              ก. เมตตา กรุณา                                                  ข. มุทิตา อุเบกขา
              ค. สติ สัมปัญชัญญะ                                            ง. ฉันทะ วิริยะ
              ตอบ ค. สติ สัมปัญชัญญะ
  20. ผลดีของการมีสติหมายถึง ข้อใด?
              ก. รู้ว่าใครจะทำอะไร                                            ข. รู้เหตุการณ์ล่วงหน้า
              ค. รู้ว่าตนเองกำลังทำอะไร                                     ง. รู้อดีตชาติของตนเอง
              ตอบ ค. รู้ว่าตนเองกำลังทำอะไร
  21. การที่คนเรามีใจจ่ออยู่สิ่งที่กระทำ มีความหมายตรงกับข้อใด?
              ก. มีศีล                          ข. มีสมาธิ                      ค. มีปัญญา                    ง. มีสติ
              ตอบ ข. มีสมาธิ
  22. ศีลในข้อใดทำให้คนเรามีสติ?
              ก. ศีลข้อ 1                     ข. ศีล 3 ข้อ                    ค. ศีล 4 ข้อ                    ง. ศีล 5 ข้อ
              ตอบ ง. ศีล 5 ข้อ
  23. ความจริง หรือความเสื่อมของสังคม วัดได้จากอไร?
              ก. ค่านิยม                                                          ข. วัฒนธรรม               
              ค. ความสามัคคี                                                  ง. กฎหมายระเบียบข้อบังคับ
              ตอบ ข. วัฒนธรรม
  24. ค่านิยมในชนบท หมายถึงข้อใด? อ.สุวรรณกร เเอ๊คกรุ๊ป
              ก. เห็นแก่ตัวไม่เชื่อใจใคร                                      ข. ชอบจัดพิธีชอบแข่งขัน
              ค. เชื่อโชคลาภรักญาติพี่น้อง                                  ง. รักเทิดทูนสถาบันชาติ
              ตอบ ค. เชื่อโชคลาภรักญาติพี่น้อง
  25. ค่านิยมของสังคมเมืองมีลักษณะใด?
              ก. เชื่อถือโชคลาง                                                 ข. เห็นแก่ตัวไม่เชื่อใจใคร
              ค. พึ่งพาอาศัยกัน                                                ง. เป็นส่วนตัวมากเกินไป
              ตอบ ข. เห็นแก่ตัวไม่เชื่อใจใคร
  26. ค่านิยม เกิดขึ้นจากสาเหตุใด?
              ก. วัฒนธรรม                                                      ข. ประเพณี
              ค. ความคิด                                                        ง. การยอมรับ
              ตอบ ง. การยอมรับ
  27. ค่านิยมทางจริยธรรม หมายถึงข้อใด?
              ก. ทำให้เกิดความรับผิดชอบชั่วดี                            ข. ทำให้เกิดความซาบซึ้ง
              ค. ทำให้เกิดความรักความเข้าใจ                            ง. ทำให้ชีวิตและร่างกายอยู่รอด
              ตอบ ก. ทำให้เกิดความรับผิดชอบชั่วดี
  28. ค่านิยมทางวัตถุ หมายถึง ข้อใด?
              ก. พรหมวิหาร 4                                                  ข. ปัจจัย 4
              ค. อิทธิบาท 4                                                     ง. อริยสัจ 4
              ตอบ ข. ปัจจัย 4
  29. ค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับความสมบรูณ์ของชีวิตและความศรัทธา?
              ก. ค่านิยมทางจริยธรรม                                        ข. ค่านิยมทางสังคม
              ค. ค่านิยมทางศาสนา                                           ง. ค่านิยมทางวัตถุ
              ตอบ ค. ค่านิยมทางศาสนา
  30. ค่านิยมที่นักวิทยาศาสตร์พยายามค้นหากฎหมายแห่งธรรมชาติ?
              ก. ค่านิยมทางสังคม                                             ข. ค่านิยมทางศาสนา
              ค. ค่านิยมทางสุนทรียภาพ                                    ง. ค่านิยมทางความจริง
              ตอบ ง. ค่านิยมทางความจริง
  31. Moral values หมายถึงข้อใด?
              ก. ค่านิยมทางศาสนา                                           ข. ค่านิยมทางวัตถุ
              ค. ค่านิยมทางสุนทรียภาพ                                    ง. ค่านิยมทางความจริง
              ตอบ ค. ค่านิยมทางจริยธรรม
  32. สาโรธ บังศรี จำแนกค่านิยม ออกเป็น 2 ประเภท คือข้อใด?
              ก. ค่านิยมพื้นฐาน,ค่านิยมทางศาสนา                     ข. ค่านิยมพื้นฐาน,ค่านิยมทางความจริง
              ค. ค่านิยมทางพื้นฐาน, ค่านิยมทางสังคม                ง. ค่านิยมพื้นฐาน,ค่านิยมวิชาชีพ
              ตอบ ง. ค่านิยมพื้นฐาน,ค่านิยมวิชาชีพ
  33. ค่านิยมใดมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของคนในสังคมมากที่สุด?
              ก. ค่านิยมทางวัตถุ                                               ข. ค่านิยมทางความจริง
              ค. ค่านิยมทางสังคม                                             ง. ค่านิยมทางจริยธรรม
              ตอบ ก. ค่านิยมทางวัตถุ
  34. ค่านิยมเป็นตัวกำหนดสิ่งใด ของคนในสังคม?
              ก. การตอบสนอง                                                             ข. พฤติกรรม
              ค. การยอมรับ                                                     ง. ถูกทุกข้อ
              ตอบ ง. การตอบสนอง พฤติกรรม การยอมรับ
  35. “สังคมใดที่มีค่านิยมถกต้องเหมาะสม สังคมนั้นย่อมมีความเจริญก้าวหน้า” คำกล่าวนี้ หมายถึงข้อใด?
              ก. ค่านิยมไม่มีผลกระทบต่อความเจริญ
              ข. ค่านิยมมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
              ค. ค่านิยมมีผลกระทบต่อความเจริญและความเสื่อมของสังคม ตลอดจนความมั่นคงของชาติ
              ง. ค่านิยมมีผลกระทบต่อความเจริญและเศรษฐกิจเพียงเล็กน้อย
              ตอบ ค. ค่านิยมมีผลกระทบต่อความเจริญและความเสื่อมของสังคม ตลอดจนความมั่นคงของชาติ
  36. “ค่านิยมวิชาชีพ” หมายถึงข้อใด?
              ก. มีวินัยและอุดมการณ์ในวิชาชีพของตน
              ข. มีเอกลักษณะในวิชาชีพของตน
              ค. มีบทบาทในวิชาชีพของตน
              ง. ไม่มีข้อถูก
              ตอบ ก. มีวินัยและอุดมการณ์ในวิชาชีพของตน
  37. ค่านิยมของความเป็นเจ้าขุนมูลนาย มียศถาบรรดาศักดิ์ เป็นค่านิยมแบบใด?
              ก. ค่านิยมในการยอมรับนับถือ                              ข. ค่านิยมแบบศักดินา
              ค. ค่านิยมทางวัฒนธรรม                                      ง. ค่านิยมตามกระแสและสภาวะสังคม
              ตอบ ข. ค่านิยมแบบศักดินา
  38. ค่านิยม ยอมรับเรื่องบุญวาสนา กรรมเก่า เชื่อถือโชคลาภ เป็นค่านิยมสังคมไทยในข้อใด?
              ก. สังคมชั้นกลาง                                                             ข.สังคมชั้นสูง
              ค. สังคมชนบท                                                    ง. สังคมเมือง
              ตอบ ค. สังคมชนบท
  39. พิธีรดน้ำในการสมรส การทำขวัญนาค เป็นค่านิยมของศาสนาใด?
              ก. ศาสนาพราหมณ์                                             ข. ศาสนาพุทธ
              ค. ศาสนาฮินดู                                                    ง. ศาสนาอิสลาม
              ตอบ ก. ศาสนาพราหมณ์
  43. อารยธรรมใดมีผลต่อค่านิยมสังคมไทยมากที่สุด?
              ก. เอเชียตะวันออก                                              ข. เอเชียกลาง
              ค. ยุโรปตะวันตก                                                             ง. ไม่มีข้อถูก
              ตอบ ค. ยุโรปตะวันตก
  44.การซื้อของใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หมายถึงข้อใด?
              ก. ความนิยมทางความจริง                                    ข. ค่านิยมทางวัตถุ
              ค. ค่านิยมทางสังคม                                             ง. ค่านิยมทางพื้นฐาน
              ตอบ ข. ค่านิยมทางวัตถุ
  45. ค่านิยมใด สมควรแก้ไขในสังคมไทย?
              ก. การเคารพผู้อาวุโส                                            ข. การให้ความสำคัญกับเงินมากเกินไป
              ค. การพึ่งพาอาศัยร่วมมือกัน                                 ง. การพึ่งพาศักดิ์สิทธิ์ โชคลาภ
              ตอบ ข. การให้ความสำคัญกับเงินมากเกินไป
  46.ความแตกต่างระหว่างสังคมชนบทและสังคมเมือง เห็นได้ชัดที่สุดคือข้อใด?
              ก. ความซื่อสัตย์สุจริต                                           ข. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
              ค. ความสามัคคี                                                  ง. ความกตัญญูกตเวที
              ตอบ ข. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
  47. เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนค่านิยมจะเป็นเช่นไร?
              ก. เปลี่ยนแปลงไปตามสังคม                                  ข. คงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
              ค. เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย                                        ง. เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
              ตอบ ก. เปลี่ยนแปลงไปตามสังคม

  48. ค่านิยมเป็นตัวชี้วัดความเปลี่ยนแปลงให้แก่สังคมในด้านใดมากที่สุด
              ก. เศรษฐกิจ                                                       ข. วัฒนธรรม
              ค. ความก้าวหน้า                                                 ง. การศึกษา
              ตอบ ข.วัฒนธรรม
  49. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ เป็นความหมายของข้อใด?
              ก. คุณธรรม                                                        ข. จริยธรรม
              ค. วัฒนธรรม                                                      ง. ศีลธรรม
              ตอบ ข. จริยธรรม
  50. สภาพคุณงามความดีในจิตใจ เป็นความหมายของข้อใด?
              ก. คุณธรรม                                                        ข. จริยธรรม
              ค. วัฒนธรรม                                                      ง. ศีลธรรม
              ตอบ ก. คุณธรรม

 • ข้อมูลเตรียมสอบงานราชการ

  แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เก็บมาแจก

  แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ การไฟฟ้านครหลวง

   

  1. ไฟฟ้าแรงสูงคืออะไร

  ก. ระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าระหว่างสายไฟฟ้าสูงเกินกว่า 100 โวลต์ขึ้นไป

  ข. ระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าระหว่างสายไฟฟ้าสูงเกินกว่า 1,000 โวลต์ขึ้นไป

  ค. ระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าระหว่างสายไฟฟ้าสูงเกินกว่า 10,000 โวลต์ขึ้นไป

  ง. ระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าระหว่างสายไฟฟ้าสูงเกินกว่า 100,000 โวลต์ขึ้นไป

  2. ระบบไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้านครหลวง มีระดับแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ กี่โวลต์ขึ้นไป

  ก. 2,000 โวลต์

  ข. 12,00 โวลต์

  ค. 12,000 โวลต์

  ง. 120,000 โวลต์

  3. ทำไมการไฟฟ้านครหลวง จึงต้องใช้ไฟฟ้าแรงสูง

  ก. การสูญเสียทางไฟฟ้าต่ำกว่าระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ

  ข. สามารถส่งกระแสไฟฟ้าไปได้ในระยะทางที่ไกล

  ค. ไม่ต้องหุ้มฉนวน

  ง.  ถูกทั้งข้อ ก และ ข

  4. เมื่อพบว่ามีสายไฟฟ้าแรงสูงขาด เราควรดำเนินการอย่างไร

  ก. หลีกเลี่ยงอย่าเข้าใกล้หรือกันคนไม่ให้เข้าใกล้สายไฟฟ้า

  ข. อย่าพยายามจับหรือใช้วัสดุเขี่ยสายไฟเป็นอันขาด ท่านอาจได้รับอันตราย

  ค. โทรศัพท์แจ้งการไฟฟ้านครหลวงหรือหน่วยงานสาธารณภัยที่สะดวกที่สุด

  ง.  ถูกทุกข้อ

  5. การไฟฟ้านครหลวง เกิดจากการรวมตัวของ หน่วยงานใด

  ก. การไฟฟ้ากรุงเทพ

  ข. กองไฟฟ้าหลวงสามเสน

  ค. การไฟฟ้ายันฮี

  ง.  ถูกทั้งข้อ ก และ ข

  6. รัฐบาลในสมัยใคร ที่เป็นผู้รวมองค์การทั้งสองเข้าด้วยกันเป็น การไฟฟ้านครหลวง

  ก. พลเอกถนอม กิตติขจร

  ข.  จอมพล ป. พิบูลสงคราม

  ค. ปรีดี พนมยงค์

  ง.  จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์

  7. การไฟฟ้านครหลวง ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่เท่าไหร่

  ก. เมื่อ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2501

  ข.  เมื่อ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2502

  ค. เมื่อ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2502

  ง.  เมื่อ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2501

  8. เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท 3 หมายถึงอะไร

  ก. หมายถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เต้าเสียบต้องมีสายดินเพราะมีความหนาของฉนวนไฟฟ้าเพียงพอสำหรับการใช้งานปกติเท่านั้น

  ข.  หมายถึง เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการหุ้มฉนวนหนาเป็น 2 เท่าของความหนาฉนวนที่ใช้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าปกติ (ฉนวนไฟฟ้าอาจจะมีชั้นเดียวหรือ 2 ชั้นก็ได้)

  ค. หมายถึง เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับไม่เกิน 50 โวลต์ (หรือ 120 V.d.c เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทนี้ไม่ต้องมีสายดิน

  ง.  ถูกทุกข้อ

  9. หน่วยไฟฟ้า หรือ ยูนิต (Unit) หรือ kWh หมายถึง ??

  ก. คือหน่วยวัดกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ หรือกำลังไฟฟ้าไร้งาน

  ข.  หน่วยที่ใช้บอกขนาดหรือปริมาณของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้งาน

  ค. ตัวประกอบกำลังไฟฟ้าถือได้ว่าเป็นตัววัดประสิทธิภาพของการส่งจ่ายหรือการใช้กำลังไฟฟ้า

  ง.  หน่วยที่ใช้บอกประสิทธิภาพของการส่งจ่ายหรือการใช้กำลังไฟฟ้า

  10. ข้อใดคือเว็บไซต์ของ การไฟฟ้านครหลวง

  ก.  www.egat.co.th

  ข.  www.rid.go.th

  ค. www.mea.or.th

  ง.  www.led.go.th

  11. การไฟฟ้านครหลวงมีชื่อภาษาอังกฤษว่า อะไร

  ก.  Electricity Generating Authority of Thailand

  ข.  The Metropolitan Electricity Authority

  ค. Provincial Electricity Authority

  ง.  Royal Irrigation Department ตัวอย่าง แนวข้อสอบ การไฟฟ้านครหลวง สำหรับการสอบ ปี 2555 แนวข้อสอบ การไฟฟ้านครหลวง 2555 แนวข้อสอบ กฟน ทุกตำแหน่ง

  แนวข้อสอบ การไฟฟ้านครหลวง

  1. 55       60           63           70           71  ………………

  ก. -71    ข. 71      ค. 75      ง. 80       จ. 85

  2. 89       98           109         124        145 ………………

  ก. 145   ข. 165   ค. 170   ง. 174    จ. 178

  3. 3         4              11          6             19 ………………

  ก. 7        ข. 8        ค. 20      ง. 25     จ. 56

  4. 0.5   0.5      7.5      4.5      14.5 ………………

  ก. 3.5    ข. 4.5    ค. 5        ง. 8.5    จ. 99

  5. 100   104     105     103     94 ………………

  ก. 76      ข. 77      ค. 87      ง. 97     จ. 106

  6. 88    91       87       74       50 ………………

  ก. 5        ข. 13      ค. 45      ง. 86     จ. 115

  7. 1     78       152     230     303 ………………

  ก. 378   ข. 382   ค. 415    ง. 20     จ. 0

  8. 5     73       140     208     274 ………………

  ก. 342   ข. 366   ค. 387    ง. 400   จ. 401

  9. -21   -2       7        28       39 ………………

  ก. -5      ข. 0        ค. 46      ง. 58     จ. 64

  10. -9 2   33   49   75 ………………

  ก. -9      ข. 89      ค. 96      ง. 98     จ. 109

  11. 3  5  -2  3 -7 ………………

  ก. 1        ข. 2        ค. 3        ง. 4        จ. 5

  12. 99 101  102  105 105 ………………

  ก. 97      ข. 99      ค. 109    ง. 119   จ. 129

  13. 52  53  60  55  68  ………………

  ก. 47      ข. 57      ค. 67      ง. 77     จ. 87

  14. 3  4  1  -9  -9 ………………

  ก. 4        ข. -10    ค. 8        ง. -3      จ. 1

  15. 1  3  11  26  33  ………………

  ก. 31      ข. -33    ค. 35      ง. 38     จ. 52

  16. 22  27  26  18  18  ………………

  ก. 7        ข. 17      ค. 27      ง. 37     จ. 47

  17. 5  8  8  3  5  ………………

  ก. 7        ข. 16      ค. 20      ง. 5        จ. -3

  18. 4  6  7  12  10  ………………

  ก. 8        ข. 18      ค. 20      ง. 5        จ. -7

  19. 7  10  4  5  1  ………………

  ก. -3       ข. -1       ค. 0        ง. 5        จ. 17

  20. 2  4  -9  -12  -20  ………………

  ก. -3       ข. -7       ค. -25    ง. -28    จ. -32

  21. 55  56  45  44  35  ………………

  ก. 19      ข. 20      ค. 25      ง. 30     จ. 32

  22. 7  4  13  32  43 ………………

  ก. 48      ข. 49      ค. 50      ง. 51     จ. 52

  23. 3  0  -14  -19  -31  ………………

  ก. -38    ข. -42    ค. -50    ง. -51    จ. 22

  24. 2 -8 -38  -53 -78  ………………

  ก. -87    ข. -42    ค. -98    ง. -55    จ. 29

  25. 1  -12  -28  -42  -57  ………………

  ก. -67    ข. -72    ค. -80    ง. -85    จ. 0