Categories
ข้อมูลเตรียมสอบงานราชการ

แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เก็บมาแจก

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ การไฟฟ้านครหลวง

 

1. ไฟฟ้าแรงสูงคืออะไร

ก. ระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าระหว่างสายไฟฟ้าสูงเกินกว่า 100 โวลต์ขึ้นไป

ข. ระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าระหว่างสายไฟฟ้าสูงเกินกว่า 1,000 โวลต์ขึ้นไป

ค. ระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าระหว่างสายไฟฟ้าสูงเกินกว่า 10,000 โวลต์ขึ้นไป

ง. ระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าระหว่างสายไฟฟ้าสูงเกินกว่า 100,000 โวลต์ขึ้นไป

2. ระบบไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้านครหลวง มีระดับแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ กี่โวลต์ขึ้นไป

ก. 2,000 โวลต์

ข. 12,00 โวลต์

ค. 12,000 โวลต์

ง. 120,000 โวลต์

3. ทำไมการไฟฟ้านครหลวง จึงต้องใช้ไฟฟ้าแรงสูง

ก. การสูญเสียทางไฟฟ้าต่ำกว่าระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ

ข. สามารถส่งกระแสไฟฟ้าไปได้ในระยะทางที่ไกล

ค. ไม่ต้องหุ้มฉนวน

ง.  ถูกทั้งข้อ ก และ ข

4. เมื่อพบว่ามีสายไฟฟ้าแรงสูงขาด เราควรดำเนินการอย่างไร

ก. หลีกเลี่ยงอย่าเข้าใกล้หรือกันคนไม่ให้เข้าใกล้สายไฟฟ้า

ข. อย่าพยายามจับหรือใช้วัสดุเขี่ยสายไฟเป็นอันขาด ท่านอาจได้รับอันตราย

ค. โทรศัพท์แจ้งการไฟฟ้านครหลวงหรือหน่วยงานสาธารณภัยที่สะดวกที่สุด

ง.  ถูกทุกข้อ

5. การไฟฟ้านครหลวง เกิดจากการรวมตัวของ หน่วยงานใด

ก. การไฟฟ้ากรุงเทพ

ข. กองไฟฟ้าหลวงสามเสน

ค. การไฟฟ้ายันฮี

ง.  ถูกทั้งข้อ ก และ ข

6. รัฐบาลในสมัยใคร ที่เป็นผู้รวมองค์การทั้งสองเข้าด้วยกันเป็น การไฟฟ้านครหลวง

ก. พลเอกถนอม กิตติขจร

ข.  จอมพล ป. พิบูลสงคราม

ค. ปรีดี พนมยงค์

ง.  จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์

7. การไฟฟ้านครหลวง ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่เท่าไหร่

ก. เมื่อ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2501

ข.  เมื่อ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2502

ค. เมื่อ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2502

ง.  เมื่อ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2501

8. เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท 3 หมายถึงอะไร

ก. หมายถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เต้าเสียบต้องมีสายดินเพราะมีความหนาของฉนวนไฟฟ้าเพียงพอสำหรับการใช้งานปกติเท่านั้น

ข.  หมายถึง เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการหุ้มฉนวนหนาเป็น 2 เท่าของความหนาฉนวนที่ใช้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าปกติ (ฉนวนไฟฟ้าอาจจะมีชั้นเดียวหรือ 2 ชั้นก็ได้)

ค. หมายถึง เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับไม่เกิน 50 โวลต์ (หรือ 120 V.d.c เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทนี้ไม่ต้องมีสายดิน

ง.  ถูกทุกข้อ

9. หน่วยไฟฟ้า หรือ ยูนิต (Unit) หรือ kWh หมายถึง ??

ก. คือหน่วยวัดกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ หรือกำลังไฟฟ้าไร้งาน

ข.  หน่วยที่ใช้บอกขนาดหรือปริมาณของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้งาน

ค. ตัวประกอบกำลังไฟฟ้าถือได้ว่าเป็นตัววัดประสิทธิภาพของการส่งจ่ายหรือการใช้กำลังไฟฟ้า

ง.  หน่วยที่ใช้บอกประสิทธิภาพของการส่งจ่ายหรือการใช้กำลังไฟฟ้า

10. ข้อใดคือเว็บไซต์ของ การไฟฟ้านครหลวง

ก.  www.egat.co.th

ข.  www.rid.go.th

ค. www.mea.or.th

ง.  www.led.go.th

11. การไฟฟ้านครหลวงมีชื่อภาษาอังกฤษว่า อะไร

ก.  Electricity Generating Authority of Thailand

ข.  The Metropolitan Electricity Authority

ค. Provincial Electricity Authority

ง.  Royal Irrigation Department ตัวอย่าง แนวข้อสอบ การไฟฟ้านครหลวง สำหรับการสอบ ปี 2555 แนวข้อสอบ การไฟฟ้านครหลวง 2555 แนวข้อสอบ กฟน ทุกตำแหน่ง

แนวข้อสอบ การไฟฟ้านครหลวง

1. 55       60           63           70           71  ………………

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ก. -71    ข. 71      ค. 75      ง. 80       จ. 85

2. 89       98           109         124        145 ………………

ก. 145   ข. 165   ค. 170   ง. 174    จ. 178

3. 3         4              11          6             19 ………………

ก. 7        ข. 8        ค. 20      ง. 25     จ. 56

4. 0.5   0.5      7.5      4.5      14.5 ………………

ก. 3.5    ข. 4.5    ค. 5        ง. 8.5    จ. 99

5. 100   104     105     103     94 ………………

ก. 76      ข. 77      ค. 87      ง. 97     จ. 106

6. 88    91       87       74       50 ………………

ก. 5        ข. 13      ค. 45      ง. 86     จ. 115

7. 1     78       152     230     303 ………………

ก. 378   ข. 382   ค. 415    ง. 20     จ. 0

8. 5     73       140     208     274 ………………

ก. 342   ข. 366   ค. 387    ง. 400   จ. 401

9. -21   -2       7        28       39 ………………

ก. -5      ข. 0        ค. 46      ง. 58     จ. 64

10. -9 2   33   49   75 ………………

ก. -9      ข. 89      ค. 96      ง. 98     จ. 109

11. 3  5  -2  3 -7 ………………

ก. 1        ข. 2        ค. 3        ง. 4        จ. 5

12. 99 101  102  105 105 ………………

ก. 97      ข. 99      ค. 109    ง. 119   จ. 129

13. 52  53  60  55  68  ………………

ก. 47      ข. 57      ค. 67      ง. 77     จ. 87

14. 3  4  1  -9  -9 ………………

ก. 4        ข. -10    ค. 8        ง. -3      จ. 1

15. 1  3  11  26  33  ………………

ก. 31      ข. -33    ค. 35      ง. 38     จ. 52

16. 22  27  26  18  18  ………………

ก. 7        ข. 17      ค. 27      ง. 37     จ. 47

17. 5  8  8  3  5  ………………

ก. 7        ข. 16      ค. 20      ง. 5        จ. -3

18. 4  6  7  12  10  ………………

ก. 8        ข. 18      ค. 20      ง. 5        จ. -7

19. 7  10  4  5  1  ………………

ก. -3       ข. -1       ค. 0        ง. 5        จ. 17

20. 2  4  -9  -12  -20  ………………

ก. -3       ข. -7       ค. -25    ง. -28    จ. -32

21. 55  56  45  44  35  ………………

ก. 19      ข. 20      ค. 25      ง. 30     จ. 32

22. 7  4  13  32  43 ………………

ก. 48      ข. 49      ค. 50      ง. 51     จ. 52

23. 3  0  -14  -19  -31  ………………

ก. -38    ข. -42    ค. -50    ง. -51    จ. 22

24. 2 -8 -38  -53 -78  ………………

ก. -87    ข. -42    ค. -98    ง. -55    จ. 29

25. 1  -12  -28  -42  -57  ………………

ก. -67    ข. -72    ค. -80    ง. -85    จ. 0 

Comments

comments