• ข้อมูลเตรียมสอบงานราชการ,  รายงานพิเศษ,  สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ,  สอบท้องถิ่น 2563-2564

  ขั้นตอนการสมัคสอบท้องถิ่น 2556

  ฝากประชาสัมพันธ์

  ขั้นตอนการสมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  สอบท้องถิ่น
  ขั้นตอนการสมัคสอบท้องถิ่น 1

  คลิกเลือกหน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 หรือ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ,  รายงานพิเศษ,  สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ,  สอบท้องถิ่น 2563-2564

  อัตราว่างและสาขาวิชาเอก” “ครูผู้ช่วย”ที่เปิดสอบท้องถิ่น 2556 *อย่างเป็นทางการ* “

  *เฉพาะตำแหน่ง ครูผู้ช่วย*

  ** ตรวจสอบคุณวุฒิและรายวิชาชีพครู**

  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
  หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครู และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  อัตราเงินเดือน / ค่าตอบแทน
  เงินเดือน 11,920 บาท สำหรับหลักสูตร 4 ปี
  เงินเดือน 12,530 บาท สำหรับหลักสูตร 5 ปี
  คุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งในการสมัครสอบ
  • วิชาเอกภาษาอังกฤษ
   ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้ ภาษาอังกฤษ ส่า หรับหลักสูตร 4 ปี การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ วิธีสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษชั้นสูง การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ(อังกฤษ) การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
  • วิชาเอกคณิตศาสตร์
   ได้ รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้ ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี คณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ประยุกต์ การศึกษาคณิตศาสตร์ สถิติ สถิติคณิตศาสตร์ ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี สถิติศาสตร์ สถิติประยุกต์ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
  • วิชาเอกวิทยาศาสตร์
   ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้
   ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี การสอนวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ทั วไป วิทยาศาสตร์กายภาพหรือการสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ
   ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี วิทยาศาสตร์ชีวภาพหรือการสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ
   วิทยาศาสตร์ศึกษา การศึกษาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
  • วิชาเอกเคมี
   ได้ รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้ ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี เคมี เคมีทั วไป การสอนเคมี เคมีศึกษา เคมีเทคนิค ชีวเคมี และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
  • วิชาเอกฟิสิกส์
   ได้ รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้ ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี
   ฟิสิกส์ การสอนฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี
   หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
  • วิชาเอกสังคมศึกษา
   ได้ รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ในสาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้ ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี สังคมศึกษา สังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์การพัฒนา ไทยคดีศึกษา การสอนสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ พัฒนาสังคม ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี วัฒนธรรมศึกษา การพัฒนาชุมชน สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
  • วิชาเอกพลศึกษา
   ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้ ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี
   วิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษา การฝึกและการจัดการกีฬา พลศึกษา-สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา(การฝึกและการจัดการกีฬา)
   ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
  • วิชาเอกศิลปะ
   ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้ ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี ศิลปะ ศิลปศึกษา ศิลปกรรมหรือศิลปกรรมศึกษา ศิลปะไทย ศิลปะการช่าง ประยุกต์ศิลปศึกษา ภาคพิมพ์ จิตรกรรม ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี
   จิตรกรรมไทย จิตรกรรมสากล ประติมากรรม ประติมากรรมไทย ประติมากรรมสากล หัตถศิลป์ มัณฑศิลป์ ออกแบบศิลป์ประยุกต์
   และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
  • วิชาเอกนาฏศิลป์
   ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้
   ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี นาฏศิลป์ นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล นาฏศิลป์และการละคร นาฏศิลป์ไทยศึกษา
   ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
  • วิชาเอกดนตรี
   ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้
   ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี ดนตีศึกษา ดนตรี ดุริยะศิลป์ ดุริยางคศาสตร์ ดุริยางค์ไทย ดนตรีไทย ดุริยางค์สากล ดนตรีสากล คีตศิลป์ไทย คีตศิลป์สากล ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
  • คอมพิวเตอร์
   ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้ ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี คอมพิวเตอร์ศึกษา ธุรกิจคอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
  • วิชาเอกปฐมวัย
   ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้ ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี อนุบาลศึกษา การอนุบาลศึกษา ปฐมวัยศึกษา การศึกษาปฐมวัย และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
  • วิชาเอกประถมศึกษา
   การ ประถมศึกษา ประถมศึกษา และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
  • วิชาเอกภาษาจีน
   ได้ รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้ ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี ภาษาจีน การสอนภาษาจีน และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
  • วิชาเอกภาษาไทย
   ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้
   ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี ภาษาไทย ไทยศึกษา การสอนภาษาไทย วิธีสอนภาษาไทย ภาษาศาสตร์ภาษาไทย ภาษาและวรรณคดีไทย วรรณคดีไทย ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี ภาษาและวัฒนาธรรมไทย ภาษาไทยเพื อการสื อสาร และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้

  สรุปสาขาวิชาเอกและตำแหน่งว่าง ที่เปิดรับสมัคร ตามศูนย์สอบ รายภาค/เขต 10 เขต

  สอบท้องถิ่น ครูผู้ช่วย
  สอบท้องถิ่น ครูผู้ช่วย

  แล้วคุณครูต้องสอบอะไรบ้าง??

  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีทั้งหมด 3 ภาค โดยจะสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน แล้วจึงให้ผู้สอบผ่ำนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง(ภาค ข.) ตามเกณฑ์ในประกำศรับสมัคร แล้ว มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) โดยหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันมีรายละเอียด ดังนี้

  1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
  เป็นการทดสอบโดยข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยคำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการตามระดับตำแหน่งดังนี้
  1.1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)
  เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ในเรื่องดังต่อไปนี้
  (1) ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว
  (2) ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม
  (3) ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไป ตามข้อมูลหรือสมมติฐาน
  (4) ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่ำง ๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย
  1.2 วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)
  เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอานจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจำรณำเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่ำงๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์
  1.๓ วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
  เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับงานตามการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้
  3.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  3.2 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  3.3 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  3.4 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  3.5 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
  3.6 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  3.7 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  3.8 พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
  3.9 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม ๑๐0คะแนน)

  1.ความรู้เกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
  1.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม
  1.2 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  1.3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  1.4 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
  1.5 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
  1.6 จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู
  1.7 กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องโดยตรง
  2.ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
  2.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
  2.2 หลักการสอน และการจัดการเรียนรู้
  2.3 จิตวิทยาการสอนและการแนะแนว
  2.4 การพัฒนาผู้เรียน
  2.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน
  2.6 การวิจัยทางการศึกษา
  2.7 สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
  2.8 การวัดและประเมินผล
  3.ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก
  – ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหา กลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาเอก

  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนะครับ เลือกตามบัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครรายภาค/เขตนะครับ

  เปิดแล้ว!! สอบท้องถิ่น 2556 เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ระดับ 1,ระดับ 2,ระดับ 3 (04 ธ.ค. – 26 ธ.ค. 2556) คลิกที่นี่

  << ลิงค์ที่น่าสนใจ >>

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ,  รายงานพิเศษ,  สอบท้องถิ่น 2563-2564

  สรุปตำแหน่ง/อัตราว่างที่เปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2556 +เช็คคุณสมบัติ *อย่างเป็นทางการ*

  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบทั้งหมด

  ตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1

  • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1
   คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
  • เจ้าหน้าที่ทะเบียนและบัตร 1
   คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชีพณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย ภาษาต่างประเทศ การจัดการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การเงิน การธนาคาร
  • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1
   คุณวุฒิได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้*ทุกสาขา*ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
  • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1
   คุณวุฒิ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ การตลาด การขาย ภาษาต่างประเทศ เลขานุการ การเงิน การธนาคาร ประชาสัมพันธ์ การโรงแรม การท่องเที่ยว คอมพิวเตอร์
  • เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1
   คุณวุฒิ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น

  • เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 1
   คุณวุฒิ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา
  • เจ้าหน้าที่พัสดุ 1
   คุณวุฒิ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ช่างเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างกลโรงงาน
  • เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล 1
   คุณวุฒิ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสาธารณสุข โภชนาการ ซึ่งมีหลักสูตรการกำหนดเวลาศึกษาต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • ช่างเขียนแบบ 1
   คุณวุฒิ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรม
  • ช่างเครื่องกล 1
   คุณวุฒิ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงาน ช่างกลโลหะ
  • ช่างไฟฟ้า 1
   คุณวุฒิ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กโทรนิกส์
  • ช่างโยธา 1
   คุณวุฒิ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม
  • ช่างสำรวจ 1
   คุณวุฒิ ได้รับประกาศนียบัตรนักเรียนนายสิบแผนที่ หรือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา
  • เจ้าหน้าที่การประปา 1
   คุณวุฒิ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า

  ตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2

  • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2
   ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) หรือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต)
  • เจ้าพนักงานทะเบียน 2
   ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ตำ่กว่านี้ ทางาบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย ภาษาต่างประเทศ การจัดการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การเงิน การธนาคาร หรือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทงาบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย ภาษาต่างประเทศ การจัดการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์การเงิน การธนาคาร
  • ทันตสาธารณสุข 2
   ได้รับประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
  • เจ้าพนักงานธุรการ 2
   ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ที่ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนทีไ่ด้รับการับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางบราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
  • เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2
   ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น หรือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
  • เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2
   ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.ท.รับรอง หรือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.ท. รับรอง
  • เจ้าพนักงานพัสดุ 2
   1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไปช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื องกล หรือ 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคาร และธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื องกล
  • เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 2
   1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การท่องเที ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การจัดการ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ หรือ 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การเงิน การธนาคาร การท่องเที ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การจัดการ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์
  • เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2
   1. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล การแพทย์แผนไทยซึ งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที ศึกษาวิชาสามัญ หรือ 2. ได้รับประกาศนียบัตรหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางการสาธารณสุข การพยาบาลซึ งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลายที ศึกษาวิชาสามัญ หรือ 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทางการแพทย์แผนไทย
  • นายช่างเขียนแบบ 2
   1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือ 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม
  • นายช่างเครื่องยน 2
   1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทางช่างเครื องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกลโรงงาน หรือ 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทางช่างเครื องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกลโรงงาน
  • นายช่างไฟฟ้า 2
   1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื องเย็นและปรับอากาศ
   อิเล็กโทรนิกส์ หรือ 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทางช่างไฟฟ้า ช่างเครื องเย็น และปรับอากาศ อิเล็กโทรนิกส์
  • นายช่างโยธา 2
   1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมส่ารวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส่ารวจ ช่างโยธา ก่อสร้าง หรือ 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมส่ารวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างส่ารวจ ช่างโยธา ก่อสร้าง
  • นายช่างสำรวจ 2
   1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทางเทคนิควิศวกรรมส่ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างส่ารวจ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา หรือ 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทางเทคนิควิศวกรรมส่ารวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างส่ารวจ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา
  • สัตวแพทย์ 2
   ได้รับประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
  • เจ้าพนักงานการประปา 2
   1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างเครื องยนต์ ช่างไฟฟ้า หรือ 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา ทางช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างเครื องยนต์ ช่างไฟฟ้า

  ตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3

  • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3
   ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ การจัดการการคลัง
  • เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 3
   ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย
  • เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3
   ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางคอมพิวเตอร์
  • เจ้าหน้าที่วิเคราห์นโยบายและแผน 3
   ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางสังคมศาสตร์ การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
  • นักผังเมือง 3
   ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางผังเมือง สถาปัตยกรรม วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ งแวดล้อม
   ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์
  • นักพัฒนาชุมชน 3
   1. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทุกสาขา หรือ ๒. ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร
  • นักวิชาการเกษตร 3
   ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ากว่านี้ทางเกษตรศาสตร์ สัตว์แพทย์ เทคโนโลยีทางการเกษตร การจัดการศัตรูพืช พืชไร่ พืชสวน โรคพืชวิทยา พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์
  • นักวิชาการเงินและบัญชี 3
   ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง
  • นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3
   ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางสื อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ
  • นักวิชาการศึกษา 3
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางการศึกษา หรือคุณวุฒิอื นที ก.ท. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้
  • นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3
   ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางสาธารณสุขศาสตร์ การพยาบาล สุขศึกษา
  • นักวิชาการสาธารณสุข 3
   ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางสาธารณสุขศาสตร์ สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์และอนามัย วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ งแวดล้อม การพยาบาล ชีววิทยา จุลวีววิทยา กีฎวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา
  • นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 3
   ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์
   การบริหารการศึกษา สถิติ โบราณคดี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง การเกษตร วนศาสตร์ การประมง เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์ทางทะเล สุขาภิบาล อาชีวอนามัย วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ สิ งแวดล้อม
  • นักวิชาการสุขาภิบาล 3
   ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ งแวดล้อม
  • นักสังคมสงเคราะห์ 3
   ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา
  • นิติกร 3
   ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางกฎหมาย
  • บรรณารักษ์ 3
   ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางบรรณารักษ์ สารสนเทศศาสตร์
  • บุคลากร 3
   ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหาร กฎหมาย บริหารธุรกิจ การบริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์
  • พยาบาลวิชาชีพ 3
   ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
  • วิศวกรโยธา 3
   ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมส่ารวจ
  • สถาปนิก 3
   ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางสถาปัตยกรรมและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม(ก.ส.)
  • นักวิชาการพัสดุ 3
   ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางกฎหมาย ทางเศรษฐศาสตร์ ทางสังคมศาสตร์ด้านพาณิชยศาสตร์หรือบริหารธุรกิจ
   การจัดการการคลัง
  • เจ้าพนักงานเทศกิจ 3
   ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย

  *เฉพาะตำแหน่ง ครูผู้ช่วย*

  • วิชาเอกภาษาอังกฤษ
   ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้ ภาษาอังกฤษ ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ วิธีสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษชั้นสูง การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ(อังกฤษ) การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
  • วิชาเอกคณิตศาสตร์
   ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้ ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี คณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ประยุกต์ การศึกษาคณิตศาสตร์ สถิติ สถิติคณิตศาสตร์ ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี สถิติศาสตร์ สถิติประยุกต์ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
  • วิชาเอกวิทยาศาสตร์
   ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้
   ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี การสอนวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ทั วไป วิทยาศาสตร์กายภาพหรือการสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ
   ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี วิทยาศาสตร์ชีวภาพหรือการสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ
   วิทยาศาสตร์ศึกษา การศึกษาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
  • วิชาเอกเคมี
   ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้ ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี เคมี เคมีทั วไป การสอนเคมี เคมีศึกษา เคมีเทคนิค ชีวเคมี และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
  • วิชาเอกฟิสิกส์
   ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้ ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี
   ฟิสิกส์ การสอนฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี
   หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
  • วิชาเอกสังคมศึกษา
   ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ในสาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้ ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี สังคมศึกษา สังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์การพัฒนา ไทยคดีศึกษา การสอนสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ พัฒนาสังคม ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี วัฒนธรรมศึกษา การพัฒนาชุมชน สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
  • วิชาเอกพลศึกษา
   ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้ ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี
   วิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษา การฝึกและการจัดการกีฬา พลศึกษา-สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา(การฝึกและการจัดการกีฬา)
   ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
  • วิชาเอกศิลปะ
   ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้ ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี ศิลปะ ศิลปศึกษา ศิลปกรรมหรือศิลปกรรมศึกษา ศิลปะไทย ศิลปะการช่าง ประยุกต์ศิลปศึกษา ภาคพิมพ์ จิตรกรรม ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี
   จิตรกรรมไทย จิตรกรรมสากล ประติมากรรม ประติมากรรมไทย ประติมากรรมสากล หัตถศิลป์ มัณฑศิลป์ ออกแบบศิลป์ประยุกต์
   และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
  • วิชาเอกนาฏศิลป์
   ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้
   ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี นาฏศิลป์ นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล นาฏศิลป์และการละคร นาฏศิลป์ไทยศึกษา
   ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
  • วิชาเอกดนตรี
   ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้
   ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี ดนตีศึกษา ดนตรี ดุริยะศิลป์ ดุริยางคศาสตร์ ดุริยางค์ไทย ดนตรีไทย ดุริยางค์สากล ดนตรีสากล คีตศิลป์ไทย คีตศิลป์สากล ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
  • คอมพิวเตอร์
   ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้ ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี คอมพิวเตอร์ศึกษา ธุรกิจคอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
  • วิชาเอกปฐมวัย
   ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้ ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี อนุบาลศึกษา การอนุบาลศึกษา ปฐมวัยศึกษา การศึกษาปฐมวัย และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
  • วิชาเอกประถมศึกษา
   การประถมศึกษา ประถมศึกษา และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
  • วิชาเอกภาษาจีน
   ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้ ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี ภาษาจีน การสอนภาษาจีน และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
  • วิชาเอกภาษาไทย
   ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน สาขาวิชาเอกหริอเอกคู่ที มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ ง ดังนี้
   ส่าหรับหลักสูตร 4 ปี ภาษาไทย ไทยศึกษา การสอนภาษาไทย วิธีสอนภาษาไทย ภาษาศาสตร์ภาษาไทย ภาษาและวรรณคดีไทย วรรณคดีไทย ส่าหรับหลักสูตร 5 ปี ภาษาและวัฒนาธรรมไทย ภาษาไทยเพื อการสื อสาร และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที คุรุสภาออกให้
  สอบท้องถิ่น ตำแหน่งและอัตราว่าง
  สอบท้องถิ่น ตำแหน่งและอัตราว่าง

  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนะครับ เลือกตามบัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครรายภาค/เขตนะครับ

  เปิดแล้ว!! สอบท้องถิ่น 2556 เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ระดับ 1,ระดับ 2,ระดับ 3 (04 ธ.ค. – 26 ธ.ค. 2556) คลิกที่นี่

  << ลิงค์ที่น่าสนใจ >>

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ,  รายงานพิเศษ,  สอบท้องถิ่น 2563-2564

  ติดตามการสอบท้องถิ่น 2556 + ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบท้องถิ่น

  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศฯ อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขันท้องถิ่นใหม่ จากหนังสือ ที่ มท 0809.2/ว 47 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่ากันเรื่องค่าธรรมเนียมการสมัครสอบก่อนนะครับ และต่อด้วยสรุปผลการประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการจัดสอบเมื่อวานนี้ (29 ก.ค. 2556)

  ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 มีมติให้ปรับอัตราค่าธรรมนียมการสอบแข่งขันขึ้นใหม่ โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันของสำนักงาน ก.พ. กำหนด และจัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด

  อัตราค่าสมัครสอบแข่งขัน

  • 100 บาท สำหรับการสอบเฉพาะภาค ก.
  • 200 บาท สำหรับการสอบเฉพาะภาค ข. และ ภาค ค.
  • 300 บาท สำหรับการสอบ ภาค ก. ภาค ข. และ ภาค ค.

  ใช้อัตราเดียวกันทั่วประเทศในการสอบฯ ทั้ง อบต. อบจ. เทศบาล (รายละเอียดอื่นๆ ดูด้านล่างนะครับ) ถ้ารับสมัครเมื่อไรเตรียมเงินไปให้พอนะครับ^^

  ไม่ได้คุยเรื่องการสอบท้องถิ่นมานาน ลุ้นกันนะครับว่าปีนี้จะได้สมัครสอบหรือเปล่า ผมคิดว่าอาจจะยังรับสมัครภายในปีนี้ทัน แต่คงจัดสอบและบรรจุไม่ทันปีนี้ (แต่ก็บรรจุทันภายในปีงบประมาณ) และถ้ามีการรีบร้อนมากเกินไปก็หวั่นใจเล็กๆ ว่าจะเกิดเหตุการณ์เหมือนการสอบครู สพฐ. เมื่อต้นปี ถ้าเป็นเช่นนั้นคนที่เตรียมตัวและรอคอยการสอบเป็นระยะเวลานาน คงจะวุ่นวายมิใช่เล่นนะครับ

  เมื่อวาน (29 ก.ค. 56) ก็มีการประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการจัดสอบกันนะครับ สรุปคร่าวๆ ก็คือยังไม่ได้ข้อสรุปเพราะความเห็นไม่ตรงกัน เนื่องจาก ม.รามฯ ยื่นข้อเงื่อนไขให้จัดสอบพร้อมกันที่ส่วนกลาง เพราะหากแยกสอบตามภูมิภาคจะไม่สามารถป้องกันการทุจริตในการสอบได้ หากไม่รับพิจารณาก็ไม่ขอเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ

  แต่คณะกรรมการในที่ประชุมก็เป็นห่วงเรื่องการอำนวยความสะดวกของผู้เข้าสอบ (หากจัดสอบรวมกันที่ส่วนกลาง ผู้สมัครสอบจากต่างจังหวัดจะแห่แหนกันเข้ามาในเมืองหลวงโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งการเดินทาง และที่พัก คงไม่ต้องบรรยายนะครับ เพราะผู้สมัครสอบส่วนใหญ่เกือบ 80-90 เปอร์เซ็นต์พักอาศัยอยู่ต่างจังหวัด

  ประธานในที่ประชุมจึงให้เลือกมหาวิทยาลัยอันดับถัดไปจาก 3 มหาวิทยาลัยที่เลือกไว้แต่เดิม ซึ่งมี มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสุโขทัย และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต แต่มหาวิทยาลัยสุโขทัยขอยกเลิกไม่เอาด้วย จึงเหลือเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ให้ กสถ. ไปพิจารณาแล้วส่งให้ ก.กลาง อีกครั้ง ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตจะเป็นคำตอบสุดท้ายหรือไม่ก็ต้องลุ้นกันต่อไป

  เห็นได้ถึงความพยายามที่จะให้เกิดความโปร่งใสในการสอบ ซึ่งเดิมทีหน่วยงานที่ผมศรัทธาเรื่องนี้มากที่สุดคือ ก.พ. ที่ไม่มีปัญหาเรื่องเด็กเส้นเด็กฝากทุกครั้งที่มีการจัดสอบภาค ข. ไว้ใจได้ นี่อาจจะเป็นบททดสอบของ กสถ. ว่าจะสามารถดำเนินการจัดสอบให้มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่อยู่ในใจของผู้มีใจรักงานท้องถิ่น อยากทำงานในท้องถิ่นที่ตนเองเกิดมา ไม่เป็นเช่นการจัดสอบเองของ อปท.บางแห่งหรือหลายแห่ง ที่สร้างความผิดหวังและบั่นทอนกำลังใจผู้ที่อยากทำงานท้องถิ่นอย่างที่ผู้ไปสอบมาเล่าให้ได้ยินได้ฟังบ่อยๆ เหมือนที่ผ่านมา

  12607_1_page_1

  อ่านประกาศฯ คลิกเลือกหน้า1 2 3 4 5 6 7 8

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ,  รายงานพิเศษ

  ข่าว..สอบท้องถิ่น 2556 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ยืนยันตำแหน่งและจำนวนอัตราว่าง(อีกแล้ว) | รายงานพิเศษ

  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว 905 ลงวันที่ 1 เมษายน 2556 [อ้างถึงหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว 54 ลงวันที่ 8 มกราคม 2556] ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครูผู้ช่วยว่าง และมีความประสงค์ให้ กสถ.จัดสอบแข่งขันแทน ส่งคำร้องขอ

  แต่..ในห้วงที่ผ่านมามีการแจ้งขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและจำนวนอัตราตำแหน่งที่ได้มอบให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันแทนทำให้ข้อมูลจำนวนตำแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขออาจคลาดเคลื่อน จึงให้ทางจังหวัดตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของตำแหน่งและจำนวนอัตราตำแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอตามแบบที่กำหนดและรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทราบภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 โดยจะถือเอาวันที่ในหนังสือของจังหวัดฉบับลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เป็นสำคัญ และขอให้จังหวัดควบคุมอัตราตำแหน่งที่ว่างตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันแทน โดยไม่ให้มีการยกเลิกการร้องขอหรือดำเนินการสรรหาด้วยวิธีอื่นใดได้อีก

  ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีตำแหน่งว่างให้ดำเนินการสรรหาฯ โดยเร็วมิฉะนั้นจะพิจารณายุบตำแหน่งเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล และสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วยที่ว่าง หากไม่ดำเนินการสรรหาภายในปีงบประมาณ 2556 จะพิจารณาเกลี่ยอัตราตามความเหมาะสมต่อไป

  ดูประกาศเลือกหน้า » หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป,  สอบท้องถิ่น 2563-2564

  อบจ.กระบี่ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ กระบี่ ครูผู้ช่วย (15 – 5 เม.ย. 2556)

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เปิดรับสมัครสอบครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย 6 กลุ่มวิชา 8 อัตรา

  ตําแหน่งครูผู้ช่วยจํานวน ๘ อัตรา ในวิชาเอก ดังนี้
  1) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จํานวน ๒ อัตรา
  2) วิชาเอกคณิตศาสตร์ จํานวน ๒ อัตรา
  3) วิชาเอกภาษาอังกฤษ จํานวน ๑ อัตรา
  4) วิชาเอกภาษาไทย จํานวน ๑ อัตรา
  5) วิชาเอกสังคมศึกษา จํานวน ๑ อัตรา
  6) วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จํานวน ๑ อัตรา
   

  การรับสมัครสอบ: ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันให้ขอรับ/ยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 5 เมษายน 2556 ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โทรศัพท์หมายเลข 0-7560-0298 ต่อ 121

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ

   

  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
  เว็บไซต์ อบจ. คลิกที่นี่

 • สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

  สพป.ยโสธร โรงเรียนทุ่งบ้านแต้ เปิดรับสมัครสอบ ครูผู้สอน (พลศึกษา) (17-22 ม.ค.2556)

  ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งแต้
  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
  ************************************************
  ด้วย โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่ง ครูผู้สอน อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มของงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

  1.ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
  กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
  ตำแหน่ง ครูผู้สอน (ครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา)
  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
  1.งานสอนประจำ
  2.งานที่ได้รับมอบหมาย
  3.งานพิเศษอื่น ๆ
  อัตราว่าง 1 อัตรา
  ค่าตอบแทน เดือนละ 14,020 บาท และค่าครองชีพ 980 บาท รวม 15,000 บาท
  สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
  ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 – 30 กันยายน 2556

  2.คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
  2.1 คุณสมบัติทั่วไป
  1. มีสัญชาติไทย
  2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  4.ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือสติฟั่นเฟือน
  ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
  5.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
  6.ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะการกระทำผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  7.ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
  8.ในวันทำสัญญาจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น

  2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้สอน
  1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป กำหนดคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา
  (วิชาเอกพลศึกษา) ซึ่ง ก.ค.ศ. หรือ ก.ค. เดิมรับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับข้าราชการครู
  2.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายออกให้

  3.การรับสมัคร
  3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งแต้ ตั้งแต่วันที่ 17 – 22 มกราคม พ.ศ.2556 ในวันราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
  3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
  1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันปิดรับ
  สมัคร จำนวน 3 รูป
  2. สำเนาเอกสารแสดงผลการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่ง ที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  4. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งโรงพยาบาลของรัฐออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
  5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส หนังสือสำเนาการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
  (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
  6. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพที่คุรุสภาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายออกให้ จำนวน 1 ฉบับ
  หมายเหตุ
  หลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัคร นำฉบับจริงมาด้วย และสำเนาหลักฐานให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองถูกต้องลงชื่อกำกับด้วย
  3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
  ตนเองว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับ สมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น ไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ ได้อีก
  3.4 ค่าธรรมเนียมการสอบ
  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการเลือกสรรสำหรับตำแหน่ง 200 บาท ซึ่งเมื่อสมัครแล้ว
  ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้

  4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
  โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2556 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้

  5.หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
  ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ตามรายละเอียดของหลักสูตรกลุ่มบริหารทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ดังนี้

  วัน เวลา สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
  26 มกราคม 2556
  เวลา 13.00 – 14.00 น ภาค ก. และ ภาค ข.
  – ความรู้ความสามารถทั่วไป
  – ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 50
  ทดสอบข้อเขียน
  26 มกราคม 2556
  เวลา 14.45 น. เป็นต้นไป ภาค ค.
  คุณลักษณะความเหมาะสมกับตำแหน่ง 50
  สัมภาษณ์
  6. วัน เวลา และสถานที่ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
  6.1 การประเมินสมรรถนะ ภาค ก. และภาค ข. โดยวิธีการสอบข้อเขียน ในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
  6.2 การประเมินสมรรถนะ ภาค ค. โดยวิธีสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2556
  เวลา 14.45 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
  หมายเหตุ รายละเอียดของตารางสอบ ห้องสอบ จะประกาศพร้อมกับรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

  7. เกณฑ์การตัดสิน การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบรรจุเป็นพนักงานราชการ ต้องได้คะแนนสอบตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
  7.1 การตัดสินผู้ใดผ่านการสรรหาและเลือกสรร ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องได้คะแนนในแต่ละภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ และได้คะแนนรวมทุกภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ
  7.2 การจัดลำดับที่ ให้เรียงลำดับที่ตามคะแนนจากมากไปหาน้อย ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาค ค. มากกว่าเป็นผู้ที่ได้ลำดับสูงกว่า และหากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ผู้สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า
  7.3 ผู้ที่ผ่านการประเมินตามข้อ 7.1 และ 7.2 ที่ได้ลำดับที่ 1 จะได้ทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน หรือ ผู้ที่ได้ลำดับที่ 1 สละสิทธิ ผู้ที่ผ่านการประเมินลำดับถัดไป จะได้ทำสัญญาจ้างแทนลำดับที่สละสิทธิ์นั้น

  8.การประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรร
  โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ จะประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นบัญชีโดยจัดลำดับตามเกณฑ์การตัดสิน ข้อ 7 ในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้

  9. การทำสัญญาจ้างของผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
  ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนในวันที่ 31 มกราคม 2556 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป และเริ่มปฏิบัติการสอน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

  ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2556

  (นายวิชิต ภูศรีฐาน)
  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งแต้

  แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งแต้
  ปฏิทินการดำเนินงานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
  ตำแหน่ง ครูผู้สอน (วิชาเอกพลศึกษา)
  โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
  *******************************************************

  วัน เดือน ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
  11- 15 มกราคม 2556 ประกาศรับสมัคร โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
  17 – 22 มกราคม 2556 รับสมัคร กรรมการรับสมัคร
  เว้นวันหยุดราชการ
  23 มกราคม 2556 ตรวจสอบคุณสมบัติ กรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
  24 มกราคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเลือกสรร ผู้อำนวยการ
  โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
  26 มกราคม 2556 ดำเนินการเลือกสรร ผู้อำนวยการ
  โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
  28 มกราคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ผู้อำนวยการ
  โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
  31 มกราคม 2556 ทำสัญญาจ้าง ผู้อำนวยการ
  โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
  1 กุมภาพันธ์ 2556 เริ่มปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้อำนวยการ
  โรงเรียนบ้านทุ่งแต้

  โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร

 • สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

  อบจ.นนทบุรี เปิดรับสมัครสอบผู้ช่วยครู 57 อัตรา (21-29 ม.ค.2556)

  อบจ.นนทบุรี เปิดรับสมัครสอบผู้ช่วยครู 57 อัตรา (21-29 ม.ค.2556)

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
  เรื่อง รับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
  ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
  …………..……………………
  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จะดำเนินการสรรหา และเลือกสรรบุคคล
  เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโรง
  ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการ
  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่
  30 กรกฎาคม 2547 และมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (ก.จ.จ. นนทบุรี)
  ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 ได้ให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
  (พ.ศ. 2556 – 2559) ในตำแหน่ง ผู้ช่วยครู พนักงานตามภารกิจ จำนวน 315 อัตรา และตำแหน่ง
  นักการภารโรง พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 118 อัตราแล้วนั้น
  บัดนี้ สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จำนวน 27 โรง จาก
  34 โรง ที่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโรง
  มีอัตราว่าง เน่อื งจากการลาออกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครู และประกอบอาชีพอื่น ดังนั้น เพื่อมิให้เกิด
  ปัญหาครูผู้สอนขาดแคลน และไม่ครบชั้นเรียน การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การ
  บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างตาม
  ภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู จำนวน 57 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน
  3 อัตรา ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
  1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1.1 คุณสมบัติทั่วไป
  ผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
  ตามข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรฐาน
  ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547 ดังนี้
  (1) มีสัญชาติไทย
  (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี
  (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
  หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม
  เบื้องต้น สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  2
  (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
  เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
  (6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
  ท้องถิ่น
  (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำ
  ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ
  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
  1.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
  2. การกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
  ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง
  ได้ที่กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น 4 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 – 2589 – 0481 –
  5 ต่อ 682 – 686 ตั้งแต่วันที่ 21 – 29 มกราคม 2556 ในวันและเวลาราชการ สำหรับ
  พระภิกษุหรือสามเณร นักพรต หรือนักบวช ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก โดยผู้สมัครสอบต้องระบุ
  ตำแหน่ง ในวิชาเอกที่สมัครเพียงวิชาเอกเดียวเท่านั้น
  3. หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
  3.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน
  3 เดือน จำนวน 3 รูป
  3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  3.4 ใบรับรองแพทย์ที่รับรองว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน
  (ฉบับจริง)
  3.5 สำเนาหลักฐานแสดงการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ พร้อมต้นฉบับ
  * หมายเหตุ สำหรับหลักฐานการศึกษาดังกล่าวที่เป็นภาษาต่างประเทศ ให้แนบฉบับที่เป็น
  ภาษาไทยมาด้วย ทั้งนี้ ผูท้ ี่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันศึกษาใดนั้นจะต้องสำเร็จ
  การศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ ในวันที่ 29 มกราคม2556
  3.6 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงาน
  3.7 เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล สำเนาทะเบียนสมรส
  หลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
  3
  4. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัคร ในอัตรา 100 บาท (ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่
  จ่ายคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ) และให้สมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น
  5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วน
  จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 31 มกราคม 2556 เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
  6. วิธีการสรรหาและเลือกสรร
  6.1 คณะกรรมการฯ จะทำการเลือกสรร โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี ดังนี้ คือ การ
  สอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ สำหรับตำแหน่ง ผู้ช่วยครู ส่วนตำแหน่งนักการภารโรงจะทำการสอบ
  เฉพาะสัมภาษณ์
  7. วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือกสรร
  7.1 สอบข้อเขียนเฉพาะผู้สมัคร ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556
  (เวลาและสถานที่จะประกาศให้ทราบในวันที่ 31 มกราคม 2556)
  7.2 สอบสัมภาษณ์ทั้งตำแหน่งผู้ช่วยครูและนักการภารโรง
  ในวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  นนทบุรี โดยจะประกาศให้ทราบพร้อมการประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
  8. เกณฑ์การตัดสิน
  ผู้จะได้รับเลือกสรรต้องได้คะแนนในการทดสอบรวมแล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
  และจะขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เรียงลำดับตามผลการสอบ แยกตามรายวิชาเอก (ตำแหน่ง
  ผู้ช่วยครู) และแยกตามโรงเรียน (ตำแหน่ง นักการภารโรง) ที่ได้สมัครไว้
  9. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จะประกาศผลการเลือกสรร ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
  ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี หรือตรวจสอบผลได้ที่เว็บไซต์
  10. การทำสัญญาจ้าง
  ผู้สมัครที่สอบได้ในลำดับที่ได้รับการจ้างต้องรายงานตัว ต่อองค์การบริหารส่วน
  จังหวัดนนทบุรี เพื่อแสดงตนในการทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามลำดับที่ใน
  ประกาศผลการเลือกสรร และได้รับค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามบัญชีค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
  ตามภารกิจ ตามเอกสารแนบท้าย
  อนึ่ง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ผู้เข้ารับการเลือกสรรฯ
  ได้ตรวจสอบ และรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศองค์การบริหารส่วน
  จังหวัดนนทบุรี ดังนั้น หากภายหลังตรวจสอบพบว่า มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด แม้ว่าจะ
  เป็นผู้ได้รับเลือกสรร ฯ หรือได้รับการจ้างแล้วก็ตาม คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ฯ
  จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และพิจารณายกเลิกการจ้าง กรณีที่ได้รับการจ้างไปแล้ว
  4
  ทั้งนี้ หากมีเหตุอันใดที่ทำให้ประกาศการสรรหาบุคลากรฉบับนี้ ต้องยกเลิกผู้สมัคร
  หรือผู้เกี่ยวข้องจะฟ้องร้ององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ทั้งในทางแพ่ง และอาญาในทางหน่งึ
  ทางใดไม่ได้
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
  ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556
  พันตำรวจเอก
  (ธงชัย เย็นประเสริฐ)
  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
  5
  เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
  เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู และตำแหน่ง นักการภารโรง
  ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
  ลงวันที่ 9 มกราคม 2556
  …………….…………………..
  ก. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู ระยะเวลาการจ้าง 4 ปี จำนวน 57 อัตรา ประกอบด้วย
  1. สาขาหรือวิชาเอกวิทยาศาสตร์ 7 อัตรา
  2. สาขาหรือวิชาเอกคณิตศาสตร์ 16 อัตรา
  3. สาขาหรือวิชาเอกภาษาอังกฤษ 18 อัตรา
  4. สาขาหรือวิชาเอกภาษาไทย 9 อัตรา
  5. สาขาหรือวิชาเอกสังคมศึกษา 3 อัตรา
  6. สาขาหรือวิชาเอกปฐมวัย 2 อัตรา
  7. สาขาหรือวิชาเอกดนตรีไทย 2 อัตรา
  1. หน้าที่และความรับผิดชอบ
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมความรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน
  ทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลใน
  ชุมชน หรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ และปฏิบัติ
  หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมความรู้ของผู้เรียน
  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  2. จัดอบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
  3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
  4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
  5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  3. ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
  1.1 ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท. หรือ ก.ค.
  รับรอง กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่งครู และต้องมีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพครู
  1.2 ให้นำใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ต้นฉบับ พร้อมสำเนา มาแสดงในวันที่ยื่น
  ใบรับสมัครด้วย
  6
  4. ค่าตอบแทน
  ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 8,340 บาท
  ข. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโรง ระยะการจ้าง 1 ปี จำนวน 3 อัตรา ประกอบด้วย
  1. ร.ร. วัดแคนอก จำนวน 1 อัตรา
  2. ร.ร. มัธยมวัดเพลง นนทบุรี จำนวน 1 อัตรา
  3. ร.ร. วัดชลอ จำนวน 1 อัตรา
  1. หน้าที่และความรับผิดชอบ
  ปฏิบัติหน้าที่ดูแล รักษา ทำความสะอาดโรงเรียน และงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป
  ตลอดจนการจัดสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ
  2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  ปฏิบัติหน้าที่ดูแล รักษา ทำความสะอาดโรงเรียน และงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป
  และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  จบการศึกษาภาคบังคับ หรือเทียบเท่าขึ้นไป
  4. ค่าตอบแทน
  ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 5,340 บาท
  7
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการเลือกสรรพนักงานจ้าง ดังนี้
  1. ประกาศรับสมัครฯ ระหว่างวันที่ 14 – 18 มกราคม 2556
  2. รับสมัคร ฯ ระหว่างวันที่ 21 – 29 มกราคม 2556
  3. ตรวจสอบคุณสมบัติ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2556
  4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2556
  5. ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบฯ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2556
  6. วันสอบข้อเขียน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556
  7. วันสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2556
  8. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556

  ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบผู้ช่วยครู อบจ.นนทบุรี คลิกที่นี่

 • สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

  อบจ.จ.เชียงใหม่ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) เปิดสอบ งานราชการ “ครู,ธุรการ,ช่างโยธา,บันทึกข้อมูล,พัสด” (25 ต.ค.-9 พ.ย.55)

  งานราชการ เปิดสอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (อบจ.เชียงใหม่) เปิดรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559) รวมทั้งสิ้น 59 อัตรา

  ตำแหน่ง
  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 22 อัตรา ดังนี้

  ครูอัตราจ้าง สังกัดโรงเรียนแม่อายวิทยาคม จำนวน 2 อัตรา
  – ครูอัตราจ้าง (กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
  – ครูอัตราจ้าง (กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 10 อัตรา
  ผู้ช่วยช่างโยธา จำนวน 7 อัตรา
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 2 อัตรา
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) จำนวน 37 อัตรา
  พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา
  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 17 อัตรา
  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 3 อัตรา
  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 12 อัตรา
  พนักงานขับเรือยนต์หรือนายท้ายเรือ จำนวน 2 อัตรา
  สำหรับผู้มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี,ปวส.,ปวท.,ปวช.

  ผู้สนใจสมัครสามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมหลักฐาน ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2555 – 9 พฤศจิกายน 2555 ในวันและเวลาราชการ โดยการรับสมัครครั้งนี้ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนภายในเขตจังหวัดเชียงใหม่

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (อบจ.จ.เชียงใหม่)

  ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบคลิกที่นี่