Categories
งานราชการอื่นๆ สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ สอบท้องถิ่น 2563-2564

สอบท้องถิ่น อบจ.ลำพูน เปิดรับสมัครสอบ 21 ธ.ค. -29 ธ.ค. 2559 |ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ,ผู้ช่วยครู,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,ผู้ช่วยนายช่างโยธา,ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล,ฯลฯ

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สอบท้องถิ่น

“สอบท้องถิ่น อบจ.ลำพูน”

ลิงค์: https://iqepi.com/36716/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ,ผู้ช่วยครู,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,ผู้ช่วยนายช่างโยธา,ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล,ฯลฯ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาเอก,เฉพาะ,ไม่ระบุ
อัตราเงินเดือน: 10,000-15,000
อัตราว่าง: 18
ปฏิบัติงานที่: ลำพูน,ลำพูน
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 ธ.ค. – 29 ธ.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  สอบท้องถิ่น อบจ.ลำพูนลำพูน

สอบท้องถิ่น อบจ.ลำพูน เปิดรับสมัครสอบ

 

สมัครงาน สอบท้องถิ่น อบจ.ลำพูน งานราชการ ลำพูน,ลำพูน สอบท้องถิ่น อบจ.ลำพูน รับสมัคร สอบ สอบท้องถิ่น อบจ.ลำพูน2559 สอบ สอบท้องถิ่น อบจ.ลำพูน 59 ehenbook.com สอบท้องถิ่น อบจ.ลำพูน เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น อบจ.ลำพูน :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สอบท้องถิ่น อบจ.ลำพูน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สพป.ยโสธร โรงเรียนทุ่งบ้านแต้ เปิดรับสมัครสอบ ครูผู้สอน (พลศึกษา) (17-22 ม.ค.2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งแต้
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
************************************************
ด้วย โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่ง ครูผู้สอน อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มของงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1.ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ตำแหน่ง ครูผู้สอน (ครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา)
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1.งานสอนประจำ
2.งานที่ได้รับมอบหมาย
3.งานพิเศษอื่น ๆ
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 14,020 บาท และค่าครองชีพ 980 บาท รวม 15,000 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 – 30 กันยายน 2556

2.คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4.ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือสติฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6.ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะการกระทำผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7.ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
8.ในวันทำสัญญาจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้สอน
1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป กำหนดคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา
(วิชาเอกพลศึกษา) ซึ่ง ก.ค.ศ. หรือ ก.ค. เดิมรับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับข้าราชการครู
2.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายออกให้

3.การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งแต้ ตั้งแต่วันที่ 17 – 22 มกราคม พ.ศ.2556 ในวันราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันปิดรับ
สมัคร จำนวน 3 รูป
2. สำเนาเอกสารแสดงผลการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่ง ที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
4. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งโรงพยาบาลของรัฐออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส หนังสือสำเนาการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
(ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพที่คุรุสภาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายออกให้ จำนวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ
หลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัคร นำฉบับจริงมาด้วย และสำเนาหลักฐานให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองถูกต้องลงชื่อกำกับด้วย
3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับ สมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น ไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ ได้อีก
3.4 ค่าธรรมเนียมการสอบ
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการเลือกสรรสำหรับตำแหน่ง 200 บาท ซึ่งเมื่อสมัครแล้ว
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2556 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้

5.หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ตามรายละเอียดของหลักสูตรกลุ่มบริหารทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ดังนี้

วัน เวลา สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
26 มกราคม 2556
เวลา 13.00 – 14.00 น ภาค ก. และ ภาค ข.
– ความรู้ความสามารถทั่วไป
– ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 50
ทดสอบข้อเขียน
26 มกราคม 2556
เวลา 14.45 น. เป็นต้นไป ภาค ค.
คุณลักษณะความเหมาะสมกับตำแหน่ง 50
สัมภาษณ์
6. วัน เวลา และสถานที่ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
6.1 การประเมินสมรรถนะ ภาค ก. และภาค ข. โดยวิธีการสอบข้อเขียน ในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
6.2 การประเมินสมรรถนะ ภาค ค. โดยวิธีสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2556
เวลา 14.45 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
หมายเหตุ รายละเอียดของตารางสอบ ห้องสอบ จะประกาศพร้อมกับรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

7. เกณฑ์การตัดสิน การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบรรจุเป็นพนักงานราชการ ต้องได้คะแนนสอบตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
7.1 การตัดสินผู้ใดผ่านการสรรหาและเลือกสรร ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องได้คะแนนในแต่ละภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ และได้คะแนนรวมทุกภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ
7.2 การจัดลำดับที่ ให้เรียงลำดับที่ตามคะแนนจากมากไปหาน้อย ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาค ค. มากกว่าเป็นผู้ที่ได้ลำดับสูงกว่า และหากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ผู้สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า
7.3 ผู้ที่ผ่านการประเมินตามข้อ 7.1 และ 7.2 ที่ได้ลำดับที่ 1 จะได้ทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน หรือ ผู้ที่ได้ลำดับที่ 1 สละสิทธิ ผู้ที่ผ่านการประเมินลำดับถัดไป จะได้ทำสัญญาจ้างแทนลำดับที่สละสิทธิ์นั้น

8.การประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรร
โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ จะประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นบัญชีโดยจัดลำดับตามเกณฑ์การตัดสิน ข้อ 7 ในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้

9. การทำสัญญาจ้างของผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนในวันที่ 31 มกราคม 2556 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป และเริ่มปฏิบัติการสอน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2556

(นายวิชิต ภูศรีฐาน)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งแต้

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งแต้
ปฏิทินการดำเนินงานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่ง ครูผู้สอน (วิชาเอกพลศึกษา)
โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
*******************************************************

วัน เดือน ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
11- 15 มกราคม 2556 ประกาศรับสมัคร โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
17 – 22 มกราคม 2556 รับสมัคร กรรมการรับสมัคร
เว้นวันหยุดราชการ
23 มกราคม 2556 ตรวจสอบคุณสมบัติ กรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
24 มกราคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเลือกสรร ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
26 มกราคม 2556 ดำเนินการเลือกสรร ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
28 มกราคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
31 มกราคม 2556 ทำสัญญาจ้าง ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
1 กุมภาพันธ์ 2556 เริ่มปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านทุ่งแต้

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

อบจ.นนทบุรี เปิดรับสมัครสอบผู้ช่วยครู 57 อัตรา (21-29 ม.ค.2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

อบจ.นนทบุรี เปิดรับสมัครสอบผู้ช่วยครู 57 อัตรา (21-29 ม.ค.2556)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
เรื่อง รับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
…………..……………………
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จะดำเนินการสรรหา และเลือกสรรบุคคล
เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโรง
ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่
30 กรกฎาคม 2547 และมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (ก.จ.จ. นนทบุรี)
ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 ได้ให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
(พ.ศ. 2556 – 2559) ในตำแหน่ง ผู้ช่วยครู พนักงานตามภารกิจ จำนวน 315 อัตรา และตำแหน่ง
นักการภารโรง พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 118 อัตราแล้วนั้น
บัดนี้ สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จำนวน 27 โรง จาก
34 โรง ที่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโรง
มีอัตราว่าง เน่อื งจากการลาออกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครู และประกอบอาชีพอื่น ดังนั้น เพื่อมิให้เกิด
ปัญหาครูผู้สอนขาดแคลน และไม่ครบชั้นเรียน การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู จำนวน 57 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน
3 อัตรา ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547 ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม
เบื้องต้น สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
2
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
1.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
2. การกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง
ได้ที่กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น 4 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 – 2589 – 0481 –
5 ต่อ 682 – 686 ตั้งแต่วันที่ 21 – 29 มกราคม 2556 ในวันและเวลาราชการ สำหรับ
พระภิกษุหรือสามเณร นักพรต หรือนักบวช ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก โดยผู้สมัครสอบต้องระบุ
ตำแหน่ง ในวิชาเอกที่สมัครเพียงวิชาเอกเดียวเท่านั้น
3. หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
3.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน
3 เดือน จำนวน 3 รูป
3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3.4 ใบรับรองแพทย์ที่รับรองว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน
(ฉบับจริง)
3.5 สำเนาหลักฐานแสดงการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ พร้อมต้นฉบับ
* หมายเหตุ สำหรับหลักฐานการศึกษาดังกล่าวที่เป็นภาษาต่างประเทศ ให้แนบฉบับที่เป็น
ภาษาไทยมาด้วย ทั้งนี้ ผูท้ ี่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันศึกษาใดนั้นจะต้องสำเร็จ
การศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ ในวันที่ 29 มกราคม2556
3.6 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงาน
3.7 เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล สำเนาทะเบียนสมรส
หลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
3
4. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัคร ในอัตรา 100 บาท (ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่
จ่ายคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ) และให้สมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 31 มกราคม 2556 เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
6. วิธีการสรรหาและเลือกสรร
6.1 คณะกรรมการฯ จะทำการเลือกสรร โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี ดังนี้ คือ การ
สอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ สำหรับตำแหน่ง ผู้ช่วยครู ส่วนตำแหน่งนักการภารโรงจะทำการสอบ
เฉพาะสัมภาษณ์
7. วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือกสรร
7.1 สอบข้อเขียนเฉพาะผู้สมัคร ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556
(เวลาและสถานที่จะประกาศให้ทราบในวันที่ 31 มกราคม 2556)
7.2 สอบสัมภาษณ์ทั้งตำแหน่งผู้ช่วยครูและนักการภารโรง
ในวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี โดยจะประกาศให้ทราบพร้อมการประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้จะได้รับเลือกสรรต้องได้คะแนนในการทดสอบรวมแล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
และจะขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เรียงลำดับตามผลการสอบ แยกตามรายวิชาเอก (ตำแหน่ง
ผู้ช่วยครู) และแยกตามโรงเรียน (ตำแหน่ง นักการภารโรง) ที่ได้สมัครไว้
9. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จะประกาศผลการเลือกสรร ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี หรือตรวจสอบผลได้ที่เว็บไซต์
10. การทำสัญญาจ้าง
ผู้สมัครที่สอบได้ในลำดับที่ได้รับการจ้างต้องรายงานตัว ต่อองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนนทบุรี เพื่อแสดงตนในการทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามลำดับที่ใน
ประกาศผลการเลือกสรร และได้รับค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามบัญชีค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตามเอกสารแนบท้าย
อนึ่ง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ผู้เข้ารับการเลือกสรรฯ
ได้ตรวจสอบ และรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนนทบุรี ดังนั้น หากภายหลังตรวจสอบพบว่า มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด แม้ว่าจะ
เป็นผู้ได้รับเลือกสรร ฯ หรือได้รับการจ้างแล้วก็ตาม คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ฯ
จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และพิจารณายกเลิกการจ้าง กรณีที่ได้รับการจ้างไปแล้ว
4
ทั้งนี้ หากมีเหตุอันใดที่ทำให้ประกาศการสรรหาบุคลากรฉบับนี้ ต้องยกเลิกผู้สมัคร
หรือผู้เกี่ยวข้องจะฟ้องร้ององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ทั้งในทางแพ่ง และอาญาในทางหน่งึ
ทางใดไม่ได้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556
พันตำรวจเอก
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
5
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู และตำแหน่ง นักการภารโรง
ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ลงวันที่ 9 มกราคม 2556
…………….…………………..
ก. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู ระยะเวลาการจ้าง 4 ปี จำนวน 57 อัตรา ประกอบด้วย
1. สาขาหรือวิชาเอกวิทยาศาสตร์ 7 อัตรา
2. สาขาหรือวิชาเอกคณิตศาสตร์ 16 อัตรา
3. สาขาหรือวิชาเอกภาษาอังกฤษ 18 อัตรา
4. สาขาหรือวิชาเอกภาษาไทย 9 อัตรา
5. สาขาหรือวิชาเอกสังคมศึกษา 3 อัตรา
6. สาขาหรือวิชาเอกปฐมวัย 2 อัตรา
7. สาขาหรือวิชาเอกดนตรีไทย 2 อัตรา
1. หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมความรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลใน
ชุมชน หรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมความรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. จัดอบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1.1 ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท. หรือ ก.ค.
รับรอง กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่งครู และต้องมีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพครู
1.2 ให้นำใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ต้นฉบับ พร้อมสำเนา มาแสดงในวันที่ยื่น
ใบรับสมัครด้วย
6
4. ค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 8,340 บาท
ข. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโรง ระยะการจ้าง 1 ปี จำนวน 3 อัตรา ประกอบด้วย
1. ร.ร. วัดแคนอก จำนวน 1 อัตรา
2. ร.ร. มัธยมวัดเพลง นนทบุรี จำนวน 1 อัตรา
3. ร.ร. วัดชลอ จำนวน 1 อัตรา
1. หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ดูแล รักษา ทำความสะอาดโรงเรียน และงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป
ตลอดจนการจัดสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่ดูแล รักษา ทำความสะอาดโรงเรียน และงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป
และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
จบการศึกษาภาคบังคับ หรือเทียบเท่าขึ้นไป
4. ค่าตอบแทน
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 5,340 บาท
7
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการเลือกสรรพนักงานจ้าง ดังนี้
1. ประกาศรับสมัครฯ ระหว่างวันที่ 14 – 18 มกราคม 2556
2. รับสมัคร ฯ ระหว่างวันที่ 21 – 29 มกราคม 2556
3. ตรวจสอบคุณสมบัติ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2556
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2556
5. ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบฯ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2556
6. วันสอบข้อเขียน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556
7. วันสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2556
8. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบผู้ช่วยครู อบจ.นนทบุรี คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •